Komisjon valis Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­teks ANU KIRS­MANI ja TÕ­NU AM­MUS­SAARE

833

Kon­kur­si võit­jaid ei ole val­la­va­nem veel ame­tis­se kin­ni­ta­nud.

Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­te kon­kur­si va­li­ku­ko­mis­jon va­lis kol­ma­päe­val, 4. ap­ril­lil hääl­te­ga 3 poolt ja 2 vas­tu aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­ma kohale se­ni­se val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti, va­rem Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­na töö­ta­nud Tõ­nu Am­mus­saa­re. Sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­ma kohale va­lis ko­mis­jon 4 poolt- ja 1 erapooletu hää­le­ga val­la se­ni­se ha­ri­dus- ja las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti Anu Kirs­ma­ni.

Va­li­ku­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Kal­mer Märt­son va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, val­la­sek­re­tä­ri kt Lee­lo Kon­ton ning oma kir­ja­li­ku aval­du­se alu­sel ko­mis­jo­ni mää­ra­tud val­la­va­lit­su­se liik­med Hei­no Ju­no­lai­nen va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ja Rei­jo Roos va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald. Ko­mis­jo­ni liik­meks kin­ni­ta­tud val­la­sek­re­tär Mai­re Link puu­dus 4. ap­ril­lil ko­mis­jo­ni koo­so­le­kult hai­gu­se tõt­tu, val­la­va­nem mää­ras va­li­ku­ko­mis­jo­ni koos­sei­su te­ma asen­da­ja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil oli sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­maks kan­di­dee­ri­nuid 11, aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­maks soo­vi­sid 10. Ko­mis­jon kut­sus vestlusele 9 kandidaati.

Kom­men­tee­rib Hei­no Ju­no­lai­nen, kes te­gi ko­mis­jo­ni 4. ap­ril­li koo­so­le­kul et­te­pa­ne­ku kuu­lu­ta­da kon­kurss nur­ju­nuks mõlema abivallavanema valiku osas: „Va­li­kup­rint­sii­bid olid koos­töö­so­bi­vus val­la­va­ne­ma­ga ja kan­di­daa­ti­de kom­pe­tents. Tu­li akt­sep­tee­ri­da val­la­va­ne­ma sei­su­koh­ta koos­töö su­ju­mi­se osas. Lõpp­va­li­kus­se jäid see­tõt­tu need, kel­le kom­pe­tents po­le mi­nu mee­lest pii­sav, et Kuu­sa­lu val­lae­lu jõud­salt aren­da­da. Mi­nu et­te­pa­nek kuu­lu­ta­da kon­kurss nur­ju­nuks ei läi­nud hää­le­ta­des lä­bi. Mu isik­lik veen­du­mus on, et Kuu­sa­lu vald va­jab abi­val­la­va­ne­maid, kellel oleks nägemus valla ja oma valdkonna arengust, oleksid suutelised oma mõtteid vastutustundlikult ellu viima. Sel­li­se va­li­ku pu­hul kaht­len, kas ol­lak­se val­mis muu­da­tus­teks vallas.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et kon­kur­si võit­nud kan­di­daa­te po­le ta veel abi­val­la­va­ne­ma­te­na töö­le vor­mis­ta­nud. Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se le­pin­gu­le on abi­val­la­va­ne­mad val­la­va­lit­su­se liik­med. Val­la­vo­li­ko­gu peab abi­val­la­va­ne­mad val­la­va­lit­sus­se kin­ni­ta­ma koos­sei­su hääl­tee­na­mu­se­ga ehk vä­he­malt 10 poolt­hää­le­ga 19st. Ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe­ga on Kuu­sa­lu val­las lii­tu­nud 15 vo­li­ko­gu­lii­get: 8 va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, 4 va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, 2 va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald ja 1 Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast.

Eelmine artikkelLau­päe­val oo­da­tak­se Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­va­le
Järgmine artikkelSõnumitoojas 11. aprillil