Kol­ga muu­seum avas va­li­mis­teks nõu­ko­gu­deaeg­se de­fit­sii­di­puh­ve­ti

444
Kol­ga muu­seu­mi puh­ve­tis olid riiu­lis ka kar­ton­gist pii­ma­pa­kid, see­kord kom­mi­de­ga. Fo­to Ul­vi Meier

Lau­päe­val, 16. ok­toob­ril töö­tas Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­jaos­kond num­ber 2 Kol­ga muu­seu­mi ruu­mi­des. Vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud Jaa­nus Hein kir­ju­tas muu­seu­mi Fa­ce­boo­kis kom­men­taa­ri­na, et käis va­li­mas, puh­ve­tis müü­gil ol­nud vii­ne­rid, saia­ke­sed, apel­si­nid vä­he­ne­sid kii­res­ti, ja ar­vas, et kõi­gi­le ei jät­ku. Muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier vas­tas, et de­fit­siit­sem kaup on­gi ju­ba ot­sas.

Kol­ga muu­seum avas sel päe­val uue näi­tu­se „Puh­vet“, kus saab nä­ha nõu­ko­gu­deaeg­se­tel va­li­mis­tel müü­giks too­dud de­fit­siit­set kau­pa. Näi­tus on ku­jun­da­tud omaaeg­se puh­ve­ti­na – sel­li­sed olid va­li­mis­te päe­val va­li­mis­jaos­kon­da­des, et mee­li­ta­da rah­vast va­li­ma. Kol­ga näi­tu­sel on Kõn­nu poe va­na poeriiul, Kolga väravapoe tarbekaubaletid, nup­pu­de­ga ar­ve­laud ja pal­ju­de­le tut­tav suur poe­kaal, ning riiu­li­tel tol­le aja sil­ti­de ja ku­ju­ga pur­gid, pu­de­lid, kar­bid: la­hus­tuv kohv, kon­dens­piim, kõr­si­kud, kom­mid, küp­si­sed.

Ul­vi Meier: „Ot­si­si­me kok­ku muu­seu­mis­se too­dud eks­po­naa­did ning ost­si­me Vabaõhumuuseumi suveniiripoest nos­tal­gia-as­ju – näi­teks kolm­nurk­seid pii­ma­pak­ke, mil­les on kom­mid. Osa puh­ve­ti kraa­mist said­ki va­li­jad meilt os­ta – män­gi­si­me se­da­vii­si va­li­mis­te päe­val lä­bi nõu­kaaeg­sed va­li­mi­sed.“

Muuseumi fondihoidja, puhvetipidaja Nele Reial: „Näitus pakkus külastajatele elamust ja tõi muige suule.“

Näitus jääb avatuks kuni märtsini, ütleb juhataja. See põhineb inimeste mälestustel, kui­das 1960-1970nda­tel aas­ta­tel va­li­mi­si kor­ral­da­ti. Taid­le­jad esi­ne­sid, puh­ve­tis pa­ku­ti nap­su ja kar­tu­li­sa­la­tit. Koos de­fit­sii­di­ga müü­di pak­ki­des ka sel­list kraa­mi, mi­da mui­du eri­ti ei os­te­tud.

Eelmine artikkelRaa­si­ku saab sot­siaal­ma­ja
Järgmine artikkelSal­mis­tu sa­dam on val­mis