Kol­gas on ki­vi­sild ol­nud 130 aas­tat

1171
Kolga rahvas möödunud reedel, 12. oktoobril kivisillal. Taamal paremale jääb mõisa peahoone.

Ki­vi­sild üle Kol­ga jõe re­konst­ruee­ri­ti 2001. aas­tal AND­RES HEIN­VE­RI eest­ve­da­mi­sel.

MTÜ Kol­ga Aren­dus ot­sus­tas koos ko­ha­li­ku rah­va­ga tä­his­ta­da ree­del, 12. ok­toob­ril 130 aas­ta möödumist Kol­ga ki­vi­sil­la ra­ja­mi­sest. Pa­ku­ti kring­lit ja teed, mu­sit­see­ri­sid Ind­rek Olesk lõõts­pil­lil ja Karl-Rai­ner Jä­nes ki­tar­ril.

Sild oli ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses ku­ni 1989. aas­ta­ni, kui Ki­ro­vi kol­hoos ehi­tas kõr­va­le laie­ma sil­la, et põl­lu­ma­jan­dus­ma­si­nad ma­huk­sid üle sõit­ma. Ki­vi­sil­la­le lü­ka­ti et­te ki­vid, et au­to­de­ga üle sel­le enam ei sõi­de­taks, silda jäid ka­su­ta­ma jalg­rat­tu­rid ja ja­la­käi­jad.

And­res Hein­ver mee­nu­tas, kui­das sil­da taas­ta­ti. Sil­la võl­vid olid sis­se kuk­ku­nud, üle sai veel min­na, aga oht oli, et pea­gi enam mit­te.

„Olin „Ko­du­lin­na“ saa­te­sar­jas koos Tii­na Mä­gi­ga kor­ras­ta­nud Tal­lin­na va­na­lin­na, res­tau­ree­ri­mi­se­ga kok­ku puu­tu­nud ja mõ­ned uk­sed ka ise kor­da tei­nud, kuu­lu­sin „Ko­du­lin­na“ noor­tek­lu­bi ju­ha­tus­se. Sain Kol­ga ki­vi­sil­la pu­hul oma os­ku­si ära ka­su­ta­da. Hak­ka­si­me Kol­ga rah­va­ga sil­la kor­ras­ta­mi­seks tal­guid pi­da­ma. Iga tal­gu­päe­va koh­ta on al­les sis­se­kan­ded, et kes osa­le­sid, mi­da ja kui kaua teh­ti,“ kõ­ne­les And­res Hein­ver.

Tu­lid täis­kas­va­nud ja ka lap­sed, kes nüüd või­vad uh­kust tun­da, et omal ajal hoo­le­ga kaa­sa ai­ta­sid.

„Hak­ka­sin uu­ri­ma, kel­le­le sild kuu­lub, et min­na uk­se ta­ha abi pa­lu­ma. Sel­gus, et oma­nik oli maan­teea­met. Mä­le­tan, maan­teea­me­tis lei­ti ve­ne­keel­ne joo­nis sil­last, vee voo­lu suund oli mär­gi­tud va­les­ti – me­re poolt maa poo­le. Käi­sin ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­mi kants­le­ri Mar­gus Lei­vo ju­tul ja maan­teea­met ot­sus­tas tel­li­da res­tau­ree­ri­mis­tööd fir­malt T-Res­tau­raa­tor. Muin­sus­kait­se­alu­se ob­jek­ti­na ku­ju­nes töö­de mak­su­mus kal­li­maks, kui oli al­gu­ses ka­van­da­tud. Nõu ja jõu­ga ai­ta­sid kaa­sa Kuu­sa­lu val­la tol­la­sed ­juh­tid Her­ko Sunts ja Kris­to Pa­lu, nen­de toe­tu­sel an­dis vald saa­lun­gi ma­ter­ja­li. Ei tea­gi, mis on et­te­võt­test T-Restauraator ja te­ma ini­mes­test saa­nud, po­le neid leid­nud, et kut­su­da aas­ta­päe­va­le ja tä­na­da,“ ju­tus­tas And­res Hein­ver veel.

Lõ­puks lau­sus ta õpe­tus­sõ­nad: „Näi­ta ini­mes­te­le suund kät­te ja püüa ära põh­jen­da­da, siis tul­lak­se ap­pi. Kui ku­sa­gil on mi­da­gi suurt va­ja ära te­ha, võib Kol­ga ini­mes­te­le loo­ta.“

Sil­la mõi­sa­pool­ses­se ot­sa on ühe­le poo­le ki­vis­se tal­le­ta­tud ra­ja­mi­se aas­ta – 1888. Sel­le ki­vi tõi taast­ja­te­le Kol­ga le­gen­daar­ne ko­du-uu­ri­ja Ast­rid Velts­maa, oli ol­nud hoiul tema ko­dus. Tei­se­le poo­le pan­di ki­vi, mil­lel sil­la taas­ta­mi­saas­ta 2001.

Sil­la taast­ajaid tä­nas Kol­ga õpe­ta­ja Ter­je Va­rul, kes mee­nu­tas, kui­das 1980nda­te aas­ta­te lõ­pus käis ko­gu ale­vi­ku rah­vas üle va­na sil­la koo­li­ma­ja juur­de.

Tä­nu­sõ­nad üt­les ka kesk­kon­naa­me­ti Põh­ja re­gioo­ni kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sia­list Ave Pau­lus: „Kol­gas on La­he­maa ai­nus aja­loo­li­selt taas­ta­tud ki­vi­sild. Suur tä­nu, et sil­da on olu­li­seks pee­tud ja väär­tus­ta­tud. La­he­maa sil­da­de ega tee­de koh­ta eral­di uu­rin­gut ei ole, kui kee­gi soo­vib sel­le­ga te­ge­le­da, on või­ma­lik taot­le­da toe­tust.“

Ta kii­tis, et ki­vi­sil­lalt ava­neb mõi­sa pea­hoo­ne­le pa­rim vaa­de.

Ühes­koos tõ­de­ti silla aastapäevapeol, et Kuu­sa­lu vald on vä­ga ri­kas aja­loo­lis­te väär­tus­te poo­lest, roh­kem peab te­ge­le­ma nen­de eks­po­nee­ri­mi­se ja tut­vus­ta­mi­se­ga.

Eelmine artikkelHC Keh­ra alis­tas Vil­jan­di, Aru­kü­la kao­tas Ta­pa­le
Järgmine artikkelPRIA kin­ni­tas Ani­ja ja Raa­si­ku val­la Lea­der-toe­tu­sed