Kol­ga võist­kond või­tis „Mi­ni­tur­nii­ri“ ja sõp­rus­koh­tu­mi­se „Mne­mo­tur­nii­ri“ tar­ka­de klu­bi­ga

855
Pree­mia­võist­lus Vi­ker­raa­dio stuu­dios: „Mi­ni­tur­nii­ri“ võit­jad SO­FIA RU­TI­KU, LOO­NA MIRT SARV, MA­REK SEST­VERK, PEE­TER PAUL PLAKK ja IDA LEEN KAT­VEL ning „Mne­mo­tur­nii­ri“ tar­ka­de klu­bi TAR­MO TIIS­LER, MAR­JU KÕI­VU­PUU, PEE­TER HEL­ME, HAN­NES RUMM ja IVO LIN­NA. Fo­to Las­te­jaam/ERR

Eel­mi­sel aas­tal jäi Kol­ga koo­li võist­kond „Mi­ni­tur­nii­ril“ hooa­ja kok­ku­võt­tes 1 punk­ti­ga tei­se­le ko­ha­le.

Kol­ga koo­li õpi­la­sed So­fia Ru­ti­ku ja Ida Leen Kat­vel 6. klas­sist ning Mar­ten Sest­verk, Loo­na Mirt Sarv ja Pee­ter Paul Plakk 7. klas­sist osa­le­sid Vi­ker­raa­dio mä­lu­män­gu­saa­tes „Mi­ni­tur­niir“ ja võit­sid tä­na­vu­se, 15. hooa­ja. Kok­ku osa­le­sid 9 koo­li võist­kon­nad. Iga kool võist­leb „Mi­ni­tur­nii­ris“ 4 saa­tes, saa­te­juht on Ivo Lin­na. Kol­ga koo­li noo­red ko­gu­sid nel­ja võist­lu­saa­te­ga kõi­ge roh­kem punk­te – 48.

Hooa­ja võit­ja sai tra­dit­sioo­ni­li­selt osa­le­da iga­ke­va­di­ses lõpp­män­gus koos „Mne­mo­tur­nii­ri“ tar­ka­de klu­bi viie­liik­me­li­se võist­kon­na­ga. See­kord is­tu­sid noor­te vas­tas mik­ro­fo­ni­de ta­ga Ivo Lin­na, Mar­ju Kõi­vu­puu, Pee­ter Hel­me, Tar­mo Tiis­ler ja Han­nes Rumm. Saa­de oli Vi­ker­raa­dios eet­ris möö­du­nud lau­päe­val, 1. juu­nil. Kol­ga võist­kond või­tis 4,5 punk­ti­ga, tar­ka­de klu­bi sai 3 punk­ti. Ivo Lin­na kom­men­tee­ris, et na­gu ta­va­li­selt, võit­sid noo­red.

Sõp­rus­koh­tu­mi­ses ehk pree­mia­võist­lu­ses tar­ka­de klu­bi­ga esi­ta­ti vas­tas­tik­ku kü­si­mu­si. Kol­ga õpi­las­tel oli kuu­la­mi­seks kaa­sas he­li­ri­da, mis on tä­na­päe­va las­te seas ka­su­tu­ses, ja kü­si­sid, mil­le­ga te­gu. Tar­ka­de klu­bi jäi vas­tu­se­ga jän­ni, tõ­de­des, et nad on va­naks jää­nud, ei tun­ne noor­te­kul­tuu­ri. Sel­gus, need olid ra­hus­ta­vad ja sti­mu­lee­ri­vad he­lid, mis le­vi­vad Ins­tag­ra­mis.

Tar­ka­de klu­bi ei osa­nud vas­ta­ta ka Kol­ga õpi­las­te kü­si­mu­se­le, kus ja mil­le­ga seo­ses oli Ees­tis kaa­lu­ta olek. Õpi­la­sed sel­gi­ta­sid, et see oli aeg Tal­lin­na loo­maaias, kui en­di­ne di­rek­tor Ma­ti Kaal oli jää­nud pen­sio­ni­le ja uus ei ol­nud veel ame­tis­se asu­nud. See kruts­ki­ga kü­si­mus meel­dis tar­ka­de klu­bi­le ja Kol­ga noo­red said kii­ta.

Lau­päe­va­se saa­te lõ­pus kuu­lu­tas Ivo Lin­na väl­ja Kol­ga võist­kon­na au­hin­na – ela­mus­lend OpenS­ky he­li­kop­te­ri­ga üle Tal­lin­na. Ivo Lin­na tä­nas ka õpe­ta­ja Ter­je Va­ru­lit, kes on too­nud oma õpi­la­si „Mi­ni­tur­nii­ri­le“ mi­tu aas­tat. Au­hin­na­lend on lä­bi teh­tud, Kol­ga mä­lu­män­gu­rid käi­sid koos õpe­ta­ja­ga Tal­lin­na ko­hal len­da­mas eel­mi­sel pü­ha­päe­val, 2. juu­nil.

Ter­je Va­rul üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ei mä­le­ta­gi, kui mit­mel aas­tal on vii­nud oma koo­li võist­kon­na „Mi­ni­tur­nii­ri­le“: „Osa­le­da saa­vad õpi­la­sed ku­ni 7. klas­si­ni. Kut­sun neid, kes on edu­kad ja pais­ta­vad sil­ma koo­li mä­lu­män­gu­tur­nii­ril, mi­da ole­me tei­nud aas­taid. Vii­me koo­li­tur­nii­ri lä­bi koos õpe­ta­ja­te Lau­ra Pür­je­ma ja Kris­ti Ru­se­ga, toi­mub kuus kor­da aas­tas. Püüa­me kok­ku pan­na sel­li­sed kü­si­mu­sed, mis olek­sid noor­te­le hu­vi­ta­vad, sa­mas jõu­ko­ha­sed, pa­nek­sid neid loo­gi­li­selt arut­le­ma, an­nak­sid tead­mi­si, na­gu ka „Mi­ni­tur­nii­ris“.“ Nii see saa­de kui ka „Mne­mo­tur­niir“ on üles ehi­ta­tud ees­mär­gi­ga, et võist­le­jad ja raa­dio­kuu­la­jad jõuak­sid aru­te­lu käi­gus õi­ge vas­tu­se­ni, saak­sid juur­de tead­mi­si.“

„Mi­ni­tur­nii­ri“ igas saa­tes tu­leb las­tel en­dil esi­ta­da sa­mu­ti kü­si­mus. Need tu­leb eel­ne­valt saa­ta toi­me­ta­ja­le, kes teeb va­li­ku. Kü­si­mus­test poo­led on Ter­je Va­ru­li sõ­nul õpi­las­te pa­ku­tud, poo­led teeb te­ma.

Nel­ja saa­te sal­ves­tus te­hak­se raa­dio­ma­jas ära ühe päe­va­ga. Õpe­ta­ja on sel ajal tei­ses ruu­mis, ai­da­ta ei saa. Ka­he saa­te va­hel on vei­di pi­kem paus, siis on ta soo­vi­ta­nud las­tel end si­ru­ta­da ja lii­gu­ta­da, et mõ­te ei vä­siks. Kol­ga võist­kon­na sal­ves­tus oli veeb­rua­ris.

Ida Leen Kat­vel ju­tus­tas, et kuu­la­sid eel­ne­valt tei­si saa­teid ja püüd­sid ai­ma­ta, mil­li­seid kü­si­mu­si esi­ta­tak­se: „Tu­leb sil­mad ja kõr­vad lah­ti hoi­da, jäl­gi­da uu­di­seid, et mis üm­ber­rin­gi toi­mub.“

Ter­je Va­rul: „Me ei käi „Mi­ni­tur­nii­ris“ või­du pä­rast, saa­te ilu ja võ­lu on täh­tis ning see, kui vah­valt os­ka­vad lap­sed mõel­da. Võit on mui­du­gi vä­ga to­re.“

Eelmine artikkelPenin­gi 355 avae­ta­pi võit­sid KRIST­JAN KAL­LAS­TE ja MA­DIS KES­KÜ­LA
Järgmine artikkelRaa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing tä­his­tas taas­loo­mi­se 20. aas­ta­päe­va lah­tis­te us­te päe­va­ga