Kol­ga muu­seum laie­neb va­lit­se­ja­ma­ja keld­ris­se

259

Kol­ga mõi­sa va­lit­se­ja­ma­ja keld­ris te­gut­ses aas­taid noor­te­kes­kus, mis mul­lu lõ­pe­tas te­ge­vu­se. Ku­na vald ren­dib mõi­sa­oma­ni­kult ma­ja tei­sel kor­ru­sel muu­seu­mi ruu­me ja en­di­selt ka osa keld­ri­kor­ru­sest, on nüüd ot­sus­ta­tud, et muu­seum saab keld­rio­sa en­da ka­su­tus­se. Keld­ris asu­nud baa­ri ruu­mid jää­vad ka edas­pi­di mõi­sao­ma­ni­ku ka­su­ta­da. Muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier rää­kis, et keld­ris­se sea­tak­se ar­hiiv ning eks­po­nee­ri­tak­se ta­lu­pi­da­mi­ses ka­su­tu­sel ol­nud ese­meid, põl­lu- ja ta­lu­töö­riis­tu. Suur osa ese­me­test on ju­ba keld­ri­kor­ru­se­le ko­li­tud. Tak­so­fir­ma Bolt pak­kus end va­ba­taht­li­kult ap­pi. Bol­tist käisid 27. au­gus­til kolimas 17 meest. Ju­ha­ta­ja üt­les, et esial­gu tu­leb keld­ris veel kor­ras­ta­da, te­ha riiu­leid ja esit­lus­bok­se. Kol­ga muu­seu­mis käib aas­tas kesk­mi­selt 3000-4000 kü­las­ta­jat.

Eelmine artikkelSimi­tit­sa – tü­ki­ke en­dist Ees­ti­maad ke­set suurt Ve­ne rii­ki
Järgmine artikkelVaid­lu­sed seo­ses Kuu­sa­lu val­la tee­de ta­li­hool­da­ja­te han­ke­ga