Kol­ga mõi­sa par­gis käib sa­ni­taar­raie

2915
Kol­ga mõi­sa­par­gi rekonstrueerimispro­jek­ti alu­seks on võe­tud 19. sa­jan­di tei­ses poo­les koos­ta­tud vär­vi­li­ne plaan.

Par­gis teh­ta­va­te raie­töö­de ko­gu­mak­su­mus on li­gi 50 000 eu­rot.

Kol­ga mõi­sa park on loo­dus­kait­se ja muin­sus­kait­se all. Aas­taid ei ole par­gis põh­ja­li­ku­maid hool­dus­töid teh­tud. Sih­ta­su­tus Kol­ga Mõis kor­ral­das rii­gi­han­ke, mil­le tu­le­mu­sel on nüüd OÜ Öko­mets alus­ta­nud mõi­sa­par­gis ula­tus­lik­ku võ­sa­raiet. Ma­ha võe­tak­se hai­ged ja kui­va­nud ning ka ise­tek­ke­li­sed puud. Ar­bo­rist teeb kor­da al­les­jää­va­te puu­de võ­rad. Ma­ha ja tii­ki kuk­ku­nud puud ko­ris­ta­tak­se.
Mõi­sa oma­nik Anu Kop­pel üt­les, et kau­ge­mas pers­pek­tii­vis on plaan ko­gu 21 hek­ta­ril laiuv mõi­sa­park uues­ti väl­ja ehi­ta­da, kui­gi paar spet­sia­lis­ti on pak­ku­nud, et sel­leks võib ku­lu­da ko­gu­ni mil­jon eu­rot.
Sa­ni­taar­raiet on Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) toe­ta­nud roh­kem kui 42 000 eu­ro­ga, ko­gu­mak­su­mus on üle 47 000 eu­ro.
Geo­dee­ti­lis­teks töö­deks, dend­ro­loo­gi­li­se hin­nan­gu ja re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­mi­se jaoks an­dis KIK toe­tust üle 21 000 eu­ro. Sa­ni­taar­raiet te­hak­se vas­ta­valt pro­jek­ti­le, mis on koos­kõ­las­ta­tud kesk­kon­naa­me­tis ja muin­sus­kait­sea­me­tis. Koos­ta­tud on ka par­gi hool­dus­ka­va aas­ta­teks 2015-2024.
„Re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti te­gi Maas­ti­kuar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo OÜ, kes võt­tis ar­ves­se va­nu par­gip­laa­ne ja fo­to­sid. Mõi­sa et­te tu­leb uues­ti va­na ki­vist tee­ra­da­de süs­teem, mis kae­va­tak­se pin­na­se alt väl­ja. Tee­ra­da­de osi lei­ti 2016. aas­tal ar­heo­loo­gi­lis­te kae­va­mis­te käi­gus. Au­rin­gi kes­kel on ol­nud lil­le­la­bü­rin­dist päi­ke­se­kell ja pursk­kaev, ka need on ka­vas tu­le­vi­kus taas­ta­da. Ku­na­gis­te aia­maa­lap­pi­de ase­mel tee­me vä­ra­va­put­ka­dest koo­li­ma­ja poo­le õu­naaia. Aga mil­lal see kõik tu­leb, se­da küll ei os­ka veel lu­ba­da,“ kõ­ne­leb Anu Kop­pel.
Ta tõ­deb, et va­na­de par­gi­puu­de ma­ha­võt­mi­ne on te­ki­ta­nud osa­des Kol­ga ela­ni­kes mu­ret – sot­siaal­mee­dias pos­ti­ta­ti, et põ­lis­puid lan­ge­ta­tak­se: „Need puud, mis on ma­ha sae­tud, on seest mä­dad ja olek­sid muu­tu­nud oht­li­kuks. Raie­töö­del ar­ves­ta­tak­se dend­ro­loo­gi­de, ar­bo­ris­ti­de ja kesk­kon­naa­me­ti spet­sia­lis­ti­de hin­nan­gu­te­ga.“
Dend­ro­loo­gi­li­ses hin­nan­gus on mär­gi­tud, et vä­li­töö­del loen­da­ti Kol­ga mõi­sa par­gis 640 puud ja põõ­sast. Leht­puu­dest on üle­kaa­lus vaht­rad ja saa­red, võõr­lii­ki­dest ho­bu­kas­ta­nid, vil­ja­puu­dest aed-õu­na­puud. Okas­puu­dest kuusk ja mänd, võõr­lii­ki­dest pal­sam ja si­be­ri nulg ning le­hi­sed. Par­gi hool­da­ma­tu­se tõt­tu on pal­ju noo­ri puid, mis ta­kis­ta­vad va­na­del puu­del kas­va­mist ja esi­le­tu­le­mist. Ko­ha­ti jä­tab park met­sis­tu­nud il­me. Par­gi ül­di­ne ter­vis­lik sei­sund on hea, õõn­said puid on pär­na­de, ja­la­ka­te ja ho­bu­kas­ta­ni­te hul­gas. Üks ilu­sai­ma võ­ra­ga ja suu­ri­ma hal­jas­tus­väär­tu­se­ga puu on ho­bu­kas­tan mõi­sa pea­hoo­ne põh­ja­pool­sel kül­jel.