Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor kin­kis pub­li­ku­le kau­ni kont­ser­di

2138
Di­ri­gent TAA­VI ES­KO, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor ja so­lis­tid OTT KASK juunior, MA­RIA VALD­MAA, MAAR­JA RAND­MA ning EVE­LIN ES­TER Kuu­sa­lu ki­ri­kus.

Kont­ser­ti­del Kuu­sa­lus ja Viim­sis kõ­las 30. sün­ni­päe­va pu­hul sal­ves­ta­ta­va CD lau­le.

Di­ri­gent Taa­vi Es­ko kuu­lu­tas Kuu­sa­lu ki­ri­kus pä­rast „Mi­se­re­re mei, Deus“ esiet­te­kan­net pub­li­ku­le, et kol­man­da ok­taa­vi do po­le nii mit­mel kor­ral ja eri­li­selt Kuu­sa­lu ki­ri­kus va­rem kõ­la­nud.
„Ole­me õn­ne­li­kud ja tä­nu­li­kud, et mei­le tu­li ap­pi so­list, sop­ran Ma­ria Vald­maa oma kau­ni he­li­se­va ja kõr­ge hää­le­ga,“ kii­tis di­ri­gent Sõ­nu­mi­too­ja­le.
„Kut­su­si­me „Mi­se­re­re mei, Deus“ so­lis­ti­deks Kuu­sa­lu juur­te­ga noo­red laul­jad. Bass Ott Kask juu­nior on Ees­ti Fil­har­moo­nia Kam­mer­koo­ri põ­hi­koos­sei­sus. Maar­ja Rand­ma on õp­pi­nud Ot­sa koo­lis klas­si­ka­list laul­mist, te­mal on sel­li­ne sop­ran, mis ühen­dab tei­si hää­li. Alt Eve­lin Es­ter lau­lab an­samb­lis Vo­ces Mu­si­ca­les, te­ma po­le Kuu­sa­lust, Lau­ri Es­ko kau­du leid­si­me ta. Or­ga­nist Saa­le Fis­her on ba­rok­kan­samb­list Flo­ri­dan­te, esi­neb koos Ma­ria Vald­maa­ga. Te­ma ja Ma­ria esi­ta­sid meie koo­ri­lau­lu­de va­he­le kau­neid muu­si­ka­pa­lu.“
Tä­nu­sõ­nu öel­di pal­ju. Tun­nus­ta­ti, et koor ja so­lis­tid pak­ku­sid muu­si­kae­la­mu­se, vo­kaal­selt on koor jõud­nud uue­le ta­se­me­le. Ka Taa­vi Es­ko jäi ra­hu­le: „Re­per­tuaar pa­neb pai­ka, kas suu­da­me ja tõu­se­me sel­le­le ta­san­di­le. Suut­si­me!“
Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor saab sü­gi­sel 30aas­ta­seks. Sün­ni­päe­va ajaks soo­vib koor väl­ja an­da CD-plaa­di tun­ni­aja­se re­per­tuaa­ri­ga. Eel­mi­sel nä­da­lal toi­mu­nud kont­ser­did olid pü­hen­da­tud juu­be­li­le, esi­ta­ti mi­tu lau­lu, mis päev va­rem, kol­ma­päe­va õh­tul sal­ves­ta­ti Kuu­sa­lu ki­ri­kus plaa­di jaoks. Kont­ser­ti­de ja sal­ves­tu­se aeg sõl­tus so­lis­ti­de või­ma­lus­test, Ma­ria Vald­maa tu­li 20. veeb­rua­ril Ees­tis­se.
Koor on vii­mas­tel aas­tal igaks tal­veks ära õp­pi­nud ühe suur­vor­mi. Gre­go­rio Al­leg­ri „Mi­se­re­re mei, Deus“ hak­kas kõr­va koo­ri mä­ned­že­ri­le ja laul­ja­le Alek­san­der Sko­li­mows­ki­le. Te­ma pak­kus ka CD-plaa­di idee. Sal­ves­tab Ta­nel Kles­ment, kes oli „Lau­rit­sa lu­ba­du­se“ la­vas­tu­se he­li­re­žis­söör.
Li­saks Kuu­sa­lu ki­ri­kus lin­dis­ta­tud kol­me­le loo­le tu­le­vad plaa­di­le Vel­jo Tor­mi­se „17 pul­ma­lau­lu“, „Vad­ja pul­ma­lau­lud“, Pärt Uus­ber­gi, Ru­dolf To­bia­se, Cy­ril­lus Kree­gi ja mit­me tei­se he­li­loo­ja loo­min­gut.
Edas­pi­di on plaa­nis lin­dis­ta­da Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Taa­vi Es­ko tõ­des, et üks lin­dis­tus oli ka Kuu­sa­lu koo­li au­las, kuid seal jäi pea­le ka se­gav ka­hin.
Plaa­di lin­dis­ta­mi­ne, ku­jun­dus, trükk ja „Mi­se­re­re mei, Deus“ so­lis­ti­de ta­su, sa­mu­ti ta­sud au­to­ri­te ühin­gu­le lä­he­vad kok­ku maks­ma li­gi 6000 eu­rot. Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­lilt on saa­dud 1100 eu­rot, Kuu­sa­lu  vald  toe­tab  li­gi  1000  eu­ro­ga. Toe­ta­ja­te seas on veel Sel­ve­ri Köök, ja Gur­mee Ca­te­ring, Lin­co­na Põ­ran­da­kes­kus, ASE  OÜ,  pe­re­kond  Märt­son  ja ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni­na MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts.
Koor võ­tab vas­tu an­ne­tu­si su­la­ra­has või üle­kan­de­ga Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si kon­to­le EE622200001120224820, sel­gi­tu­seks „Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor 30“.

Eelmine artikkelKehra käsipallitüdrukud said miniliigas 2. koha
Järgmine artikkelIda-Har­ju oma­va­lit­su­sed plaa­ni­vad koos viia kü­la­des­se kii­re in­ter­ne­ti