Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te­le Grand Prix, Kuu­sa­lu trup­pi­de­le pree­miad

1764
Lisaks õpilaste võidukale teatritrupile Kohal-olijad on Kolga koolis ka edukas õpetajate trupp T.Õ.N.N. Foto õpetajate vabariiklikult teatrifestivalilt „Sillad“, laval on LAURA PÜRJEMA, KRISTI RUSE, HELEN MIKIVER, TUULI RAND, CORNELIA KERM, LIINA TALTS ja ENE LIIVAND.

Har­ju koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil olid edu­kad nii Kol­ga trupp kui ka Kuu­sa­lu näi­te­rin­gid.

Kol­ga koo­li ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja­le, ko­ha­li­ke näi­te­rin­gi­de la­vas­ta­ja­le Ter­je Va­ru­li­le on märt­si al­gus ol­nud edu­kas.
Kol­ga koo­li õpi­las­te näi­te­rin­gi Ko­hal-oli­jad va­ne­ma ast­me tru­pi la­vas­tus „In­gel­heim“ või­tis 11. märt­sil Viim­si koo­lis toi­mu­nud Har­ju koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil Grand Prix.
Kol­ga õpe­ta­ja­te näi­te­rin­gi la­vas­tus „Kaks kor­da kaks on…“ päl­vis 3.-4. märt­sil Vil­jan­dis toi­mu­nud õpe­ta­ja­te va­ba­riik­li­kul teat­ri­fes­ti­va­lil „Sil­lad“ mi­tu erip­ree­miat.
Tun­nus­tu­se sai koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li hu­vi­juht ja la­vas­ta­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu – güm­naa­siu­mi ka­te­goo­ria pa­ri­ma la­vas­ta­ja au­hin­na.

Või­du­kad Ko­hal-oli­jad
Kol­ga koo­li va­ne­ma­te õpi­las­te näi­tet­ru­pi la­vas­tus „In­gel­heim“ on kok­ku pan­dud Ray Brad­bu­ry ,,Ter­ve su­vi ühes päe­vas“ ja Elo Vee „In­gel­heim“ ai­ne­tel. Žü­rii koos­sei­sus Ai­ta Va­her, Gre­te Jür­gen­son, Ma­dis Kolk ja Mih­kel Er­nits hin­das Kol­ga la­vas­tu­se Grand Prix`i vää­ri­li­seks.
Trupp sai erip­ree­mia sun­di­ma­tu huu­mo­ri eest ning Uku-Krist­jan Sas­si­le an­ti näit­le­ja­pree­mia.
Õpe­ta­jat män­gis Car­men Lau­rend, Mar­go­tit Ker­tu Nur­me­la. Õpi­la­sed olid Ca­rol Lau­rend, Kal­li Kask, He­li­na Peek, Cat­lyn Re­bas, Kert­tu Saag­pakk, Kert­tu Pa­ju­mets, Lua­na He­lis­te, Eleo­nor Vald­mann, Jo­han­na Mäe­murd, He­lii­se Kar­jat­se, Rai­ko Jä­nes, Uku-Krist­jan Sass, Mat­heas Trill­järv ja And­reas Jur­jev.
La­vas­ta­ja Ter­je Va­rul rää­kis, et tükk kõ­ne­leb vä­gi­val­last, koo­li­kiu­sa­mi­sest: „Žü­riilt kuul­si­me po­si­tiiv­seid hin­nan­guid. Öel­di et lap­sed vää­ri­vad meie teat­ri ni­me Ko­hal-oli­jad. Meel­di­sid ku­jun­did ja leiud la­vas­tu­ses. Oma koo­lis ole­me se­da tük­ki män­gi­nud pil­ti­de kau­pa – 1. märt­sil män­gi­sid õpe­ta­jad ema­kee­le rin­gi­le enda eten­du­se ja õpi­las­te trupp osa pil­ti­dest, nä­da­la pä­rast esi­ta­sid tei­se osa pil­ti­dest.“
Ko­hal-oli­jad lä­he­vad eda­si va­ba­riik­li­ku­le fes­ti­va­li­le, mis toi­mub 21. ja 22. ap­ril­lil Jõh­vis.

Kuu­sa­lu tru­pi Kõik Kor­dub pree­miad
Kuu­sa­lu kesk­koo­li güm­naa­siu­mio­sa õpi­las­te näi­tet­rupp Kõik Kor­dub osa­les fes­ti­va­lil Os­kar Lut­su näi­den­di­ga „Ka­le­vi ko­ju­tu­lek“.
Li­saks Sai­ma Kal­lion­si­vu pa­ri­ma la­vas­ta­ja­tiit­li­le tu­li tru­pi näit­le­ja­te­le kolm pree­miat – Car­men Tii­nas au­hin­na­ti kesk­koo­li ka­te­goo­rias pa­ri­maks nais­näit­le­jaks, Siim Ma­ran pa­ri­maks mees­näit­le­jaks. Mar­ko Laa­ne­met­sa­le an­ti näit­le­jap­ree­mia.
Trupp sai erip­ree­mia kok­ku­kõ­la­va an­samb­li­män­gu eest. Veel män­gi­sid eten­du­ses And­reas Mo­ža­jev ja Ka­ta­ri­na Ida Ma­ria Nyys­sö­nen. Par­mu­pil­li män­gi­sid Hans Jü­ris ja Mar­ko Laa­ne­mets.
La­vas­ta­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu kir­jel­das, et män­gi­ti ajas­tu­truult: „Te­gin eten­du­se­le sis­se­ju­ha­tu­se, vii­sin näit­le­jad ot­se­kui hüp­noo­si, ta­ga­si aas­tas­se 1918. Kui kü­si­sin noor­telt, kas ta­ha­vad al­ter­na­tiiv­set teat­rit, siis ei soo­vi­tud. Nad on vä­ga head ka­rak­ter­näit­le­jad. Ka žü­rii kii­tis meie näit­le­ja­te pro­fes­sio­naal­sust.“

Kuu­sa­lu tru­pi Päi­ke­se­lap­sed pree­miad

Kuu­sa­lu kesk­koo­li põ­hi­koo­li näi­tet­rupp Päi­ke­se­lap­sed esi­tas fes­ti­va­lil And­rus Ki­vi­räh­ki „Hii­red pöö­nin­gul“.
Pa­ri­ma nais­näit­le­ja au­hin­na sai Klaa­ra Saar. Žü­rii tun­nus­tas Kuu­sa­lu mõ­le­mat trup­pi tõe­li­selt pro­fes­sio­naal­se klas­si­ka­li­se teat­ri esi­ta­mi­se eest.
Päi­ke­se­las­te tru­pis män­gi­sid veel He­le­na Sa­mel­selg, Kris­ti­na-Mar­got Trepp ja Kris­tiin Kirs­puu.
Sai­ma Kal­lion­si­vu sõ­nas, et Kuu­sa­lu koo­li sel­le tru­pi koh­ta kü­sis žü­rii, kas Kuu­sa­lus kas­vab mõ­ni puu, kust tu­leb nii­su­gu­seid näit­le­jaid.

T.Õ.N.N. ehk Tea­ter Õpe­ta­ja­telt – Nal­ja Na­ba­ni
Üle­rii­gi­li­sel õpe­ta­ja­te teat­ri­fes­ti­va­lil „Sil­lad“ osa­le­sid tä­na­vu 19 trup­pi. Kol­ga õpe­ta­ja­te näi­tet­rupp T.Õ.N.N. ehk Tea­ter Õpe­ta­ja­telt – Nal­ja Na­ba­ni la­vas­tu­ses „Kaks kor­da kaks on…“ on ka­su­ta­tud Mar­kus Sak­sa­tam­me nal­ja­jut­te, li­sa­tud ske­tše elust ene­sest.
Teks­ti pa­ni kok­ku Ter­je Va­rul. Eten­dus käib vest­lus­saa­te vor­mis, ma­ter­ja­li saa­di po­lii­ti­ka­saa­de­test ja aja­leh­te­dest.
Ma­ri Mõ­ru­ka­ru män­gis Lii­na Talts, Pun­kar Prääk­su Kris­ti Ru­se, Kit­se He­len Mi­ki­ver, Not­sut Tuu­li Rand, Kar­ja Hun­ti Ene Lii­vand, Twit­te­ri Hiirt Kai­di Al­met, nõida Laura Pürjema, Ku­ku-Nu­ku-Pu­pu-Ju­ku-Fu­tu-Tu­tu-Lu­tu rol­lis oli Cor­ne­lia Kerm, Tüd­ru­ku­ke oli Ron­ja, Kol­ga koo­li vi­list­la­se Kärt Ree­man­ni tü­tar.
Õpe­ta­ja­te la­vas­tus päl­vis kaks kol­lee­gip­ree­miat ja eri­pree­mia tä­na­päe­va­po­lii­ti­ka si­du­mi­se eest mui­nas­ju­tu­te­ge­las­te­ga.
Kol­ga koo­li õpe­ta­ja­te tru­pi esi­me­ne la­vas­tus teh­ti mul­lu jõu­lu­de ajaks. Koos näit­le­mi­ne on ha­ka­nud meel­di­ma, proo­vi teh­ti tru­pi tei­se la­vas­tu­se­ga pal­ju.
Ter­je Va­rul: „Ole­me õpe­ta­ja­te näi­tet­ru­pi­ga käi­nud koos Root­si rei­sil, plaa­ni­me veel ühi­seid et­te­võt­mi­si. Näit­le­mi­ne koon­dab meid, aren­da­me en­nast. See kuns­ti­žanr on nõud­lik.“
Ta li­sas, et õpe­ta­jad kir­ju­ta­sid ko­ha­li­ku­le rii­gi­ko­gu­liik­me­le Ar­tur Tal­vi­ku­le ja pak­ku­sid, et on val­mis po­lii­ti­ku­te­le oma tü­ki­ga esi­ne­ma: „See kes­tab 25 mi­nu­tit, po­le eri­ti pikk, aga nad ot­se­kui vaataksid peeg­lisse.“

Eelmine artikkelAru­kü­la noo­red võist­le­sid õpe­ta­ja­te­ga
Järgmine artikkelLä­bi­rää­ki­mi­sed Keh­ra era­mu­piir­kon­na aren­da­mi­seks