Kol­ga­kü­la po­pu­laar­ne mä­lu­män­gu­turniir

1177
ANDRES KAARMANN (laval keskel) on järgmised viis küsimust ette lugenud, saalitäis mälumängureid loevad laudadele toodud paberitelt küsimusi uuesti üle. Laval filmib valla kroonika jaoks RAUL VALGISTE.

Kol­ga­kü­las alus­ta­ti mä­lu­män­gu­tur­nii­ri­ga sü­gi­sel 1997, suu­rim osa­le­ja­te arv oli lõppenud hooajal – 44 nel­ja­liik­me­list võist­kon­da.

„Kol­ga­kü­la piir­kond­lik mä­lu­män­gu­tur­niir on Ees­ti suu­rim“ – sel­li­se peal­kir­ja­ga esi­kaa­ne­lu­gu il­mus Sõ­nu­mi­too­jas 14 aas­tat ta­ga­si, 14. ap­ril­lil 2004. aas­tal.

Möö­du­nud lau­päe­val, 14. ap­ril­lil tä­his­ta­sid mä­lu­män­gu­rid Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas pi­du­li­kult tur­nii­ri juu­be­lit, esialg­se­te and­me­te jär­gi lõp­pes 20. hooaeg, kuid en­ne pi­du sai aja­loo uu­ri­mi­sel sel­geks, et te­ge­li­kult oli see ju­ba 21 hooaeg.

Ol­gu hooae­gu ol­nud 20 või 21, Kol­ga­kü­las on mä­lu­män­gu tra­dit­sioon en­di­selt au sees ning ka nüüd on tõe­näo­li­selt te­gu Ees­ti suu­ri­ma piir­kond­li­ku mä­lu­män­gu­tur­nii­ri­ga. Lõp­pe­nud hooa­jal oli re­kor­darv osa­le­jaid, kok­ku 44 võist­kon­da. See on Kol­ga­kü­la tur­nii­ri­de tipp, va­ra­sem re­kord saa­vu­ta­ti küm­me­kond aas­tat ta­ga­si, siis osa­le­sid 43 võist­kon­da.

Kui ar­ves­ta­da, et iga võist­kond on nel­ja­liik­me­li­ne, oli tä­na­vu võist­le­jaid 176. Rah­va­ma­ja suur saal on ol­nud lau­du ja mä­lu­män­gu­reid ti­he­dalt täis ko­gu hooa­ja väl­tel. Märt­si­kuu voo­rus tu­li võist­le­ja­te­le pan­na veel mi­tu lau­da ka kõr­va­le väik­se­mas­se saa­li.

Park­si – 21 aas­ta edu­kaim
Kõik 21 hooae­ga on mä­lu­män­gus osa­le­nud 3 võist­kon­da: Park­si, MC Kol­ga ja Ju­min­da. Neist edu­kaim on ol­nud Park­si, kus män­gib Kol­ga­kü­la tur­nii­ri idee au­tor ja esi­me­ne kor­ral­da­ja And­res All­mä­gi.

Ta oli 21 aas­tat ta­ga­si Lok­sa val­la­va­nem. Es­malt al­ga­tas Lok­sal mä­lu­män­gu­tur­nii­ri – idee tu­li sel­lest, et Har­ju­maa oma­va­lit­sus­te spor­di­päe­vad lõp­pe­sid mä­lu­män­gu­ga, kü­si­mu­sed te­gi ja tur­nii­ri viis lä­bi Mat­ti Krönst­röm Kuu­sa­lust. And­res All­mä­gi kut­sus ta ka Lok­sa­le. Esial­gu mah­tu­sid võist­kon­nad Lok­sa kul­tuu­ri­ma­ja saa­li, kuid 1996. aas­ta ke­va­deks jäi seal kit­saks, ko­li­ti üm­ber Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja.

And­res All­mä­gi üt­les 14 aas­tat ta­ga­si il­mu­nud le­he­loos: „Olen mõel­nud, peaks te­ge­ma et­te­pa­ne­ku, et iga võist­kond võt­ku noor­män­gi­ja viien­daks, et kas­va­ta­da mä­lu­män­gi­ja­te­le jä­rel­põl­ve.“

All­mä­gi­de pe­re on näi­da­nud ees­ku­ju, mä­lu­män­gus on kaa­sa tei­nud ko­gu nen­de pe­re nii Park­si võist­kon­na koos­sei­sus kui ka omaet­te. Noo­rim poeg Aap All­mä­gi on koos Lok­sa koo­li­kaas­las­te­ga saa­nud ka­hel kor­ral Ees­ti meist­riks spor­di­mä­lu­män­gus Bu­me­rang ning osa­les edu­kalt Kol­ga­kü­la tä­na­vu­sel tur­nii­ril – võist­kond Wär­ner Broz tu­li ül­dar­ves­tu­ses kol­man­da­le ko­ha­le.

Aap All­mä­gi hak­kas Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­del kaa­sas käi­ma viieaas­ta­selt, is­tus isa kõr­val, oli ka nii, et tea­dis õi­get vas­tust, aga te­da ei võe­tud kuul­da. Siis ai­tas kor­ral­da­jaid kü­si­mus­te ja­ga­ja ja vas­tus­te ko­gu­ja rol­lis, lõ­puks tõi koos en­da­ga võist­le­ma koo­li­kaas­la­sed.

„Just oli te­le­kas Roald Jo­han­so­ni saa­de mä­lu­män­gi­ja­test, te­ma saa­tes näi­da­ti tur­nii­ri, kus oli saa­li­täis va­nu me­hi. Meil Kol­ga­kü­las on pal­ju nai­si ja noo­ri, siin on vä­ga to­re ja põ­nev aja­vii­te­na võist­le­mas käia. On tut­ta­vaid nä­gu­sid ju­ba aas­ta­te­ta­gu­sest ajast, aga tul­nud uu­si ja meel­dib, et on koo­liõ­pi­las­te võist­kon­nad,“ kom­men­tee­ris ta.

Jär­je­pi­de­valt on võist­le­mas käi­nud Park­si tun­tud mä­lu­män­gur Tõ­nu Sild, kes 21 aas­ta jook­sul on puu­du­nud ühel kor­ral. Sa­mu­ti vaid ühe puu­du­mi­se­ga on osa­le­nud Kar­li Lam­bot Ju­min­da võist­kon­nast ja ka Anu Kirs­man tä­na­vu­se üld­või­du saa­nud võist­kon­nast Ma ja Sa – te­ma­gi on kaa­sa tei­nud 21 aas­tat, alus­tas Kuu­sa­lu Pe­re­poe võist­kon­na­ga. Staa­ži­kad on veel Kol­ga mä­lu­män­gu­rid Kaa­rel Kuum, Mee­lis Talts, Ka­lev Ui­bou­pin.

Esial­gu kor­ral­das Kol­ga­kü­las mä­lu­män­ge And­res All­mä­gi, te­malt võt­tis kor­ral­da­mi­se üle Kun­nar Vaht­ras, vii­ma­sed li­gi küm­me aas­tat on kor­ral­da­nud Kai­sa Lin­no.

Mis fe­no­men see on?
Kol­ga­kü­la mä­lu­mäng on üle­ta­nud maa­kon­na­pii­rid, li­saks mu­jalt Har­ju­maalt ko­ha­le­sõit­va­te­le võist­kon­da­de­le on vii­mas­tel aas­ta­tel ol­nud osa­le­ja­te seas ka võist­kon­nad Käs­mu ja MC Ase­ri.

Mart Sch­meidt võist­kon­nast Keh­ra Ma­ru, kes on ka­hel kor­ral võt­nud üld­või­du, sõ­nas, et Kol­ga­kü­la tur­nii­ri võ­lu on suur kon­ku­rents – kui on pal­ju rah­vast, on ha­sart suu­rem.

Ka Avo Möls 15 aas­tat ta­ga­si Kol­ga­kü­las võist­le­ma ha­ka­nud Aru­kü­la tii­mist, kes kol­mel vii­ma­sel aas­tal tu­li Kol­ga­kü­la tur­nii­ril ül­dar­ves­tu­ses kol­man­daks, mär­kis, hoo­pis tei­ne tun­ne on, kui saa­lis on 40 võist­kon­da, mit­te 5-6, na­gu on Aru­kü­las.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, kes on tur­nii­ril osa­le­nud mit­mel aas­tal, lau­sus juu­be­li­hooa­ja lõ­pu­peol: „Kol­ga­kü­la mä­lu­mäng on us­ku­ma­tu fe­no­men, ree­de õh­tu­ti kord kuus tu­leb au­to­de voor Kol­ga­kü­la poo­le, na­gu muud te­ha po­leks, aga us­ku­ge, ei ole­gi!“

Kõigil 21 aas­tal osalenutest edu­kam võist­kond Park­si: AVE ALL­MÄ­GI, TÕ­NU SILD, AND­RES ALL­MÄ­GI ja TOO­MAS KURG.
Kõigil 21 aas­tal osalenutest edu­kam võist­kond Park­si: AVE ALL­MÄ­GI, TÕ­NU SILD, AND­RES ALL­MÄ­GI ja TOO­MAS KURG.

Mä­lu­mäng on ho­bi, kin­ni­ta­sid lau­päe­val Kol­ga­kü­las pal­jud. Kol­ga­kü­la tur­niir on ju­ba ot­se­kui elu osa, sel­le­ta ei saa, tõ­de­ti.

Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no: „Olin en­ne lin­nast Kol­ga­kül­la ko­li­mist kuul­nud, et sel­li­ne mä­lu­mäng on Kol­ga­kü­las, aga kui ise kor­ral­da­ma hak­ka­sin, häm­mas­tas mind, kui sõb­ra­li­kult ja po­si­tiiv­selt suh­tu­tak­se kon­ku­ren­ti­des­se. Teis­te tu­le­mus­test ol­lak­se hu­vi­ta­tud, aru­ta­tak­se koos. Ei tun­ta ma­sen­dust, kui lä­heb keh­vas­ti, vaid tul­lak­se jäl­le. Õhk­kond on siin häs­ti hea, kok­ku­hoi­dev ja üks­teist toe­tav.“

AND­RES KAAR­MAN­NI esi­me­ne hooaeg
Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu viis aas­taid lä­bi Mat­ti Krönst­röm, kui ta su­ri, kut­su­ti ap­pi Al­lar Vii­vik.
Lõp­pe­nud hooa­ja viie voo­ru kü­si­mu­sed koos­tas ja mä­lu­män­gu juh­tis And­res Kaar­mann, kes ku­ni mul­lu ke­va­de­ni oli Lok­sa mä­lu­män­gu eest­ve­da­ja. Ku­na Lok­sal enam mä­lu­män­gu ei tee, kut­su­ti Kol­ga­kül­la. Võist­le­jad kii­da­vad te­ma koos­ta­tud põ­ne­vaid kü­si­mu­si, mis an­na­vad või­ma­lu­se vas­tu­se tu­le­ta­mi­seks ning pa­ku­vad uu­si hu­vi­ta­vaid tead­mi­si.

Lau­päe­val aval­das Kai­sa Lin­no loo­tust, et And­res Kaar­mann jät­kab ka järg­mi­sel hooa­jal.
„Olen kehv „ei“ üt­le­ja, kui mul on või­ma­lus te­ha se­da, mis meel­dib,“ tõ­des And­res Kaar­mann Sõ­nu­mi­too­ja­le.

„Hea mäng on see, mis on teh­tud män­gi­ja­te­le. Peab ole­ma mee­le­la­hu­tus­lik, aga ka pin­get pak­kuv. Läh­tun kü­si­mus­te koos­ta­mi­sel sel­lest, et oleks ker­ge­maid, kesk­mi­si aga ka mõ­ni vei­di ras­kem, mis pa­kuks pin­get tõ­sis­te­le män­gu­ri­te­le. Üri­tan kü­si­mus­tes­se põi­mi­da hu­vi­ta­vaid tead­mi­si või si­du­da neid päe­va­ko­has­te tee­ma­de­ga. Igas män­gus on kok­ku 30 kü­si­must, mak­si­maal­selt on või­ma­lik ko­gu­da 60 punk­ti. Üle 50 punk­ti on jõu­tud vä­ga har­va ja olen ise ra­hul, kui ta­gu­mi­se poo­le võist­kon­nad ko­gu­vad vä­he­malt 20 punk­ti.“

Tal­le meel­dib mä­lu­män­gu juu­res, et ini­me­sed on sii­rad: „Vah­va on vaa­da­ta vas­tu­seid et­te lu­ge­des, kui­das va­nad me­hed rõõ­mus­ta­vad äraar­va­tud vas­tu­se üle kui poi­si­ke­sed või lüüak­se käe­ga ot­saet­te, et kui­das ma siis se­da vas­tust ei tead­nud. Mui­de, sel­les män­gus oli mi­nu jaoks vist es­ma­kord­ne, et ühe­le kü­si­mu­se­le õi­get vas­tust ei tul­nud­ki, kuid mi­tu män­gi­jat käi­sid pä­rast rää­ki­mas, et see oli hooa­ja üks pa­re­maid kü­si­mu­si. Män­gu ajal nu­ti­sead­meid ka­su­ta­da ei to­hi, aga va­hea­jal kont­rol­li­tak­se ko­he jä­re­le, kas mi­nu öel­dud vas­tus on ik­ka õi­ge.“

Ta kii­dab veel, et suur abi on ol­nud Kol­ga­kü­la Lai­ne­ri­te tant­su­rüh­ma nais­test, nad on ai­da­nud tu­le­mu­si kok­ku lüüa, kü­si­mu­si ja­ga­da ja vas­tu­seid ära tuua: „Loo­dan, et jät­ka­me koos­tööd.“

Lok­salt pä­rit And­res Kaar­mann viib mä­lu­män­ge lä­bi veel Sauel, Viim­sis ja Ker­nus.

Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu võit­jad 21 hooa­jal

1997-1998 Kol­ga­kü­la, 1998-1999 Kol­ga KK õpe­ta­jad, 1999-2000 Kol­ga KK õpe­ta­jad, 2000-2001 Kol­ga KK õpe­ta­jad, 2001-2002 Ran­na­val­ve, 2002-2003 Ha­ra, 2003-2004 Kol­ga KK õpe­ta­jad, 2004-2005 Kol­ga KK õpe­ta­jad, 2005-2006 Kol­ga KK õpe­ta­jad, 2006-2007 Kol­ga KK õpe­ta­jad, 2007-2008 Kol­ga KK õpe­ta­jad, 2008-2009 Kol­ga­kü­la Kas­si­sa­ba, 2009-2010 Kol­ga­kü­la Kas­si­sa­ba, 2010-2011 Kol­ga KK õpe­ta­jad, 2011-2012 Kol­ga KK õpe­ta­jad, 2012-2013 Kol­ga­kü­la Kas­si­sa­ba, 2013-2014 Kol­ga Nos­tal­gia, 2014-2015 Keh­ra Ma­ru, 2015-2016 Keh­ra Ma­ru, 2016-2017 Ma ja Sa, 2017-2018 Ma ja Sa.

Eelmine artikkelRiik ei toe­ta 2 oma­va­lit­sus­lii­du taot­lust ­tee­de hool­du­seks
Järgmine artikkelKeh­ra tüd­ru­kud võit­sid koo­li­de­va­he­li­se võist­lu­se „Osa­vaim korv­pal­lur“