Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja või­tis Ma ja Sa

1568

Ree­del, 7. ap­ril­lil lõp­pes Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja 19. hooaeg. Sar­ja kuu­lus 5 mä­lu­män­gu, mis toi­mu­sid ala­tes no­vemb­rist kord kuus, vaid det­sem­ber jäi va­he­le.
Vii­ma­sest voo­rust võt­sid osa 22 võist­kon­da. Esi­ko­ha sai 39 punk­ti­ga võist­kond Ma ja Sa – Anu Kirs­man, Ott Sand­rak ja He­li Perg. Tei­seks tu­li 38 punk­ti­ga Ürg­ne Jõud – Kad­ri Ida­vain, Ma­dis Prii­linn, Kau­po Rüüt­sa­lu ja Kat­riin Rüüt­sa­lu ning kol­man­daks Park­si – En­del Soo, And­res All­mä­gi, Tõ­nu Sild ja Aap All­mä­gi. Järg­ne­sid Ky­da (Ur­mas Kirt­si, In­ge Luk­me, Ai­li Kon­tus ja Ta­nel Bu­lit­ko) 36, Aru­kü­la (Avo Möls, Mo­ni­ka Nu­ka, Joo­sep Loost ja Tar­mo Arm) 35 ning Ro­man­ti­kud (Jaak Möl­der, Ind­rek Pals, Ed­gar Tom­bu ja Sven Moor­lat) 33 punk­ti­ga.
Hooa­ja üld­võit­ja sel­gus, kui igal võist­kon­nal ar­ves­ta­ti ma­ha viie voo­ru kõi­ge keh­vem tu­le­mus. 153 punk­ti­ga tu­li sar­ja võit­jaks Ma ja Sa, järg­ne­sid 141 punk­ti­ga Ürg­ne Jõud ning 138 punk­ti­ga Aru­kü­la.
4. ko­ha sai 124 punk­ti­ga Kvar­tett (Laur Sits, Rai­vo Rekk, Mart La­hi ja Ma­ri-Ly Ra­huo­ja), 5. ko­ha 123 punk­ti­ga Park­si ning 6. ko­ha 121 punk­ti­ga Su­va­li­sed (Rain Pää­ren, Rei­mo Ka­ru ja San­der Ku­re­ma). Kok­ku­võt­tes sai punk­te 27 võist­kon­da.
„Jäin 19. hooa­ja­ga vä­ga ra­hu­le, on äge, et nii pi­ka tra­dit­sioo­ni­ga võist­lus on en­di­selt po­pu­laar­ne. Võit­jad on meie mä­lu­män­gus osa­le­nud al­gu­sest pea­le, kuid sel­le koos­sei­su­ga võit­sid esi­mest kor­da,“ üt­les Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu kor­ral­da­ja Kai­sa Lin­no.
Ta li­sas, et on mit­meid män­gi­jaid, kes on 19 aas­tat peaae­gu ala­ti ol­nud mä­lu­män­gus ko­hal. Näi­teks Ma­ti Tal­vik, kel­le juu­be­li pu­hul käis ETV võt­teg­rupp ree­del Kol­ga­kü­las fil­mi­mas.
Tu­le­val sü­gi­sel on Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu ees oo­ta­mas muu­tu­sed: „Siis tä­his­ta­me meie mä­lu­män­gu 20. hooae­ga ja Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va.“

Eelmine artikkelTer­vi­se­nõus­ta­ja MIR­KO MII­LITS Aru­kü­last vor­mib kuul­su­seid
Järgmine artikkelKaug­töö või­ma­lik­kus sõl­tub mõt­te­vii­sist, juh­ti­mi­sest ja usal­du­sest