Kõik haridustöötajad väärivad palgatõusu

1466
AND­RE SEPP Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge
AND­RE SEPP
Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge

Iga aas­ta al­gab ja lõ­peb oma­va­lit­sus­tes ee­lar­ve­te koos­ta­mi­se ja vas­tu­võt­mis­te aru­te­lu­de­ga.
Oma ko­du­val­la Raa­si­ku ko­da­ni­ku­na ning vo­li­ko­gu­liik­me­na on mul hea meel, et ka Raa­si­ku val­la ee­lar­ve po­le mit­te ühi­ne­mis­põ­hi­ne, vaid ise­sei­sev ja jät­ku­suut­lik.
Raa­si­kul on val­la­va­lit­sus esi­ta­nud ee­lar­ve vo­li­ko­gu­le ja sel­le ko­mis­jo­ni­des ning ka­hel kor­ral ka vo­li­ko­gus on se­da aru­ta­tud. Kind­las­ti on see lä­bi ae­ga­de suu­rim ee­lar­ve nii re­gist­ri­järg­se­te ko­da­ni­ke juur­de­kas­vu tõt­tu, mil­lelt saab pla­nee­ri­da tu­lu­mak­su, kui Raa­si­ku koo­li ehi­tu­seks võe­ta­va lae­nu ar­velt. Mõ­le­mad on ko­gu­kon­nas oo­da­tud, nii uued ko­da­ni­kud kui ka in­ves­tee­rin­gud.
Oma­va­lit­su­se bi­lanss ei ole va­hen­di­te ja ko­hus­tus­te ta­sa­kaal äri­li­ses ar­ves­tu­ses, kust võiks tu­le­must või kah­ju hin­na­ta. Val­laee­lar­ve­li­sed tu­lud ja ku­lud pea­vad ole­ma ta­sa­kaa­lus, sel­le­ga ta­ga­tak­se üle­san­ne­te täit­mi­ne nii­võrd, kui see on või­ma­lik, kus si­sal­du­vad ka pi­kaa­ja­li­sed ko­hus­tu­sed in­ves­tee­rin­gu­te­na.
Rii­gi ee­lar­vest­ra­tee­gia on aas­taid täht­sus­ta­nud õpe­ta­ja­te pal­ga­tõu­su ja see on rii­giee­lar­ve­lis­te õpe­ta­ja­te pal­ka meie ­koo­li­des suu­ren­da­nud ka uuest aas­tast. Mii­ni­mum­palk on 1000 eu­rot, sep­temb­rist 1050 eu­rot.
Se­da on oo­da­tud ning see lii­gub kesk­mi­se pal­ga suu­nas tem­po­kalt. Võib ar­va­ta, et oma­va­lit­sus­tes te­kib pal­ga­sur­ve kõi­gi­le teis­te­le pal­ka­de­le ja põh­jen­da­tult, sest tööd te­hak­se ame­ti­koh­ta­del sa­ma­väär­selt.
Raa­si­ku val­la tee­nis­tu­ja­te pal­ga­mää­ra­sid on pla­nee­ri­tud tõs­ta 7,9 prot­sen­di võr­ra. Prot­sen­di­määr on küll suur, aga reaal­selt ku­ju­neks ee­lar­ve pro­jek­ti jär­gi las­teaia ja hu­vi­koo­li pal­ga­mää­raks 820 eu­rot ja las­teaia õpe­ta­jaa­bi­le 510 eu­rot. Siin­ko­hal rää­gi­me ik­ka bru­to­pal­ka­dest!
Ana­lüü­si­nud naa­be­ro­ma­va­lit­sus­te pla­nee­ri­ta­vaid pal­ka­sid, ei jõu­ta ilm­selt sa­ma­le ta­se­me­le, kus on riik. Erand on Rae vald, kus las­teae­da­des on ka­su­tu­sel teist­su­gu­ne õpi­süs­teem. Ehk mõ­nes val­las saab see töö­ta­su ole­ma kõr­gem, mõ­nes sa­ma­väär­ne.
Raa­si­kul on suurimma­ha­jää­mus õpe­ta­ja abi­de pal­ka­des ka uue mää­ra kor­ral. Nen­de töö­ta­ja­te pa­nu­ses ei kaht­le kee­gi ja vae­valt nad pla­ka­ti­te­ga ka val­la­ma­ja et­te tu­le­vad. Ma ei nõustu suhtumisega, et kui inimene lepib vähema palgaga, siis rohkem ei peaks maksma. Need on inimesed, kes on meie lastega põhiosa meie tööpäevast ja soovime, et nad oleksid ka töötasuga motiveeritud. Sama kehtib ka muu töötasu osas. Betooni ja asfalti on vaja, aga see ei asenda inimest, kes loob kogukondlikku väärtust kohapeal.
Esi­ta­sin Raa­si­ku val­la uue­le ee­lar­ve­le muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid, seal­hul­gas suu­ren­da­da val­laee­lar­ve­li­si pal­ka­sid, nä­hes tu­lu­sid sel­leks ela­ni­ke juur­de­kas­vust ja mõ­nest ka­hel­da­vast ku­lu­ko­hast.
Käi­sin se­da tut­vus­ta­mas ka vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des, põh­jen­du­seks val­la ee­lar­vest pal­ka saa­va­te ame­ti­koh­ta­de väik­sed pal­ga­mää­rad ja või­ma­lus se­da va­het rii­gi oma­dest vä­hen­da­da. Just nüüd, kui pea­me pa­nus­ta­ma oma ko­da­ni­ke tee­nin­da­mi­ses­se ja ee­lar­ves suu­re­neb käe­so­le­vast aas­tast ka tu­lu­mak­su lae­ku­mi­ne. Rii­gi­ta­san­dil on aru­te­lu­sid ka toe­tus­test las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ga­va­hen­di­teks, mis po­le rea­li­see­ru­nud.
Raa­si­ku val­la ee­lar­ve on 2. lu­ge­mi­sel ja loo­de­ta­vas­ti val­la­va­lit­sus ka uu­te et­te­pa­ne­ku­te­ga ko­mis­jo­ni­de ja vo­li­ko­gu et­te tu­leb ning loo­dan vä­ga, et suu­da­me oma val­la töö­ta­jaid väär­tus­ta­da roh­kem, kui esial­gu pla­nee­ri­tud.

Eelmine artikkelAni­ja val­las 1 las­te­kait­se­töö­ta­ja
Järgmine artikkelPOLITSEIKROONIKA