Kohus mõis­tis Raa­si­ku val­lalt põ­le­nud kor­te­ri­te eest väl­ja 23 000 eu­rot

946
Kui­gi põ­leng oli viis aas­tat ta­ga­si, on Ka­le­si ma­si­na­kes­ku­se sis­se­sõi­du kõr­val en­di­selt ko­le­dad va­re­med.

Har­ju maa­ko­hus ot­sus­tas ra­hul­da­da osa­li­selt kah­ju­nõu­de 2013. aas­tal Ka­le­sil põ­le­nud elu­ma­ja kor­te­ri­te eest ning mõis­tis Raa­si­ku val­lalt Tii­na Mit­ti ka­suks väl­ja 23 000 eu­rot.

Viis aas­tat ta­ga­si, 22. au­gus­til 2013 oli Ka­le­si kü­las elu­ma­ja tu­le­kah­ju. Ela­ni­kud õn­nes­tus pääs­ta, kuid tu­le­roaks lan­ge­sid kõik 8 kor­te­rit. Neist 4 olid sot­siaa­le­lu­ruu­mid, mis kuu­lu­sid Raa­si­ku val­la­le, ühe kor­te­ri oma­nik oli Ka­le­si teh­no­par­gis te­gut­sev OÜ Mak­ron Es­to­nia, kol­mest üle­jää­nud kor­te­rist kaks kuu­lu­sid ühe­le ja kol­mas tei­se­le erao­ma­ni­ku­le. Kõik kor­te­rid olid väl­ja üü­ri­tud.

Põ­len­gu as­jao­lu­de sel­gi­ta­mi­seks al­ga­ta­ti kri­mi­naal­me­net­lus. See lõ­pe­ta­ti, ku­na süü­ta­mist ja süüd­last ei tu­vas­ta­tud. Kaks aas­tat ta­ga­si, 2016. aas­tal sai Raa­si­ku val­la­va­lit­sus tea­da, et vald, kui põ­le­nud ma­jas ol­nud kol­me kor­te­ri oma­nik on an­tud koh­tus­se, ku­na tu­li oli väi­de­ta­valt al­gu­se saa­nud val­la ühest kor­te­rist ning vas­ta­valt sea­du­se­le on õn­ne­tu­se eest vas­tu­tav kor­te­ri oma­nik.

„See on üks oma­pä­ra­ne koh­tu­lu­gu. Meid ei ole koh­tus­se kae­va­nud kor­te­ri­te oma­ni­kud, vaid nad on oma nõu­de loo­vu­ta­nud Tii­na Mit­ti­le, kes pöör­dus val­la vas­tu koh­tus­se. Esial­gu kind­lat sum­mat ei nõu­tud, see pi­di sel­gu­ma koh­tu­me­net­lu­se käi­gus. Siis äk­ki nõu­ti 57 000 eu­rot,“ rää­kis Raa­si­ku val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma.

Põ­le­nud kor­te­ri­te hä­vi­mis­eel­se väär­tu­se mää­ra­mi­seks tel­lis ko­hus eks­per­tii­si: „Ka­hek­sa-ühek­sa eks­per­ti üt­le­sid, et viis aas­tat ta­ga­si hä­vi­nud va­ra väär­tust ta­gant­jä­re­le tu­vas­ta­da po­le või­ma­lik, see, kes eks­per­tii­si te­gi, hin­das kol­me kor­te­ri väär­tu­seks 23 000 eu­rot, mil­le maa­ko­hus mõis­tis val­lalt väl­ja.“

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas koh­tuot­su­se eda­si kae­va­ta, re­serv­fon­dist eral­da­ti 900 eu­rot ring­kon­na­koh­tus­se apel­lat­sioo­ni­kae­bu­se esi­ta­mi­se rii­gi­lõi­vu ta­su­mi­seks.

„Taot­le­me maa­koh­tu ot­su­se tü­his­ta­mist või et asi saa­de­taks uues­ti maa­koh­tu­le aru­ta­mi­seks,“ sõ­nas Gun­nar Nuu­ma.

Ta li­sas: „Põh­ja pääs­te­kes­ku­se ins­pek­tor, kes pä­rast õn­ne­tust käis kont­rol­li­mas, lei­dis, et tu­li võis al­gu­se saada val­la­le kuu­lu­nud kor­te­ris elekt­rist, kuid kind­lalt väi­ta ei saa. Kui põ­len­gu põh­jus oli ela­mu elekt­ri­süs­tee­mis, vas­tu­ta­vad sel­le eest kõik kaa­so­ma­ni­kud, mit­te ühe kor­te­ri oma­nik.“

Põ­le­nud ma­ja va­re­med on Ka­le­sil viis aas­tat oo­da­nud lam­mu­ta­mist. Se­da ei saa val­la­va­lit­sus oma­vo­li­li­selt te­ha, va­ja on kaa­so­ma­ni­ke kok­ku­le­pet.

„Kui­gi kor­te­reid reaal­selt enam ole­mas pole, on kor­te­rio­man­di õi­gus al­les, kor­te­rid jät­ku­valt re­gist­ris. Kui ko­hus teeb lõp­li­ku ot­su­se, tu­leks val­lal kor­te­rid kaa­so­ma­ni­kelt ära os­ta, siis on või­ma­lik oht­lik va­re lam­mu­ta­da,“ üt­les vallasekretär.
Tiina Mittilt ei õnnestunud toimetusel kommentasari saada.

Eelmine artikkelEV100 kin­gi­tus Vi­ha­soos – vaat­lus­torn ja lin­nu­fo­to­de näi­tus
Järgmine artikkelÕpetajate pidupäev