Kohaliku omaalgatuse programmi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

1811

Ani­ja val­last saa­vad KO­Pi toe­tu­se 8, Kuu­sa­lu val­last 4, Raa­si­ku val­last 2 ja Lok­sa lin­nast 1 pro­jekt.

17. no­vemb­ril all­kir­jas­tas Har­ju maa­va­ne­ma üle­san­deid täi­tev maa­sek­re­tär Lee­vi Lae­ver ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi sü­gis­voo­ru toe­tu­sed, 67 pro­jek­ti toe­ta­tak­se kok­ku 115 177,91 eu­ro­ga. Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest saavad toe­tust 7 pro­jek­ti, elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest 40 pro­jek­ti. Üh­te pro­jek­ti toe­ta­tak­se mak­si­maal­selt 2000 eu­ro­ga.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la MTÜ­de 8 pro­jek­ti saa­vad KO­Pist kok­ku 14 101,56 eu­rot.

MTÜ­le Sood­last Kõr­ve­ni eral­da­ti 2018. aas­ta Ani­ja Lü­li­ti lä­bi­vii­mi­seks 2000 eu­rot ja MTÜ­le Keh­ra Raud­tee­jaam 1988,97 eu­rot VIII aja­loo­kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­seks. MTÜ Kihm­la-Sa­lu­mäe saab kü­la­plat­sil ki­via­ja taas­ta­mi­seks 2000 eu­rot.

MTÜ­le Voo­se Kõrts an­tak­se 1985 eu­rot pro­jek­ti jaoks „Voo­se kü­la iden­ti­tee­di tu­gev­da­mi­ne lä­bi aja­loo­pä­ri­mu­se eks­po­nee­ri­mi­se“ ning Voo­se Päi­ke­se­maj­ja he­li­teh­ni­ka, pro­jek­to­ri ja in­ter­ne­tiü­hen­du­se mu­ret­se­mi­seks1900 eu­rot. MTÜ Voo­se Va­baa­ja­kes­kus saab 1910 eu­rot Voo­se rah­va­maj­ja stat­sio­naar­se ki­no­teh­ni­ka ning 1480 eu­rot kü­lap­lat­si­le vä­li­ma­le ost­mi­seks.

Ani­ja Val­la Mä­lu­män­gu Selt­si­le eral­da­ti tä­na­vu­se hooa­ja mä­lu­män­gu­sar­ja kor­ral­da­mi­seks 837,59 eu­rot.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­da an­tak­se nel­ja­le pro­jek­ti­le kok­ku 7613,36 eu­rot.

Kol­ga­kü­la Selts saab Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu 20. ja Kol­ga­kü­la Lai­ne­ri­te 10. hooa­ja tä­his­ta­mi­seks kok­ku 1998 eu­rot.
Ka­sis­pea Kü­la­selt­si pro­jek­ti „Koos­töös on jõud!“ toe­ta­tak­se 1979,36 eu­ro­ga. Ka­vas on kor­ral­da­da Pä­ris­pea pool­saa­re 6 kü­la ko­gu­kon­da­de, Kuu­sa­lu val­la ja rii­gi esin­da­ja­te ning et­te­võt­ja­te ühi­ne dia­loog­foo­rum, et aru­ta­da koos­töö­või­ma­lu­si, töö­ta­da väl­ja ja all­kir­jas­ta­da ühi­ne te­ge­vus­ka­va. Foo­ru­mi­le eel­neb ring­käik Pä­ris­pea pool­saa­re kü­la­des.
Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selts saab Kuusalu noor­te­kes­ku­se et­te pin­ki­de­ga vä­li­ma­le­lau­da­de ost­mi­seks 1890 eu­rot.

MTÜ Kiiu Aren­dus saab pro­jek­ti­le „Ko­du­kan­di elu elav­da­mi­ne“ 1756 eu­rot – ta­va­pä­ras­te te­ge­vus­te jät­ka­mi­seks soe­ta­tak­se telk ja au­to­haa­gis.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­last an­tak­se MTÜ Tuu­le­kell ka­he­le pro­jek­ti­le kok­ku 3934,50 eu­rot. Pro­jek­ti­le „Kuns­ti­ga ke­va­des­se“, mil­le­ga kor­ral­da­tak­se märt­sis Raa­si­ku kuns­ti­keld­ri 10. sün­ni­päe­va pu­hul ke­raa­mi­ka, klaa­si­su­la­tu­se, tif­fa­ny, maa­li ja sii­di­maa­li töö­tu­ba­sid, eral­da­ti 1934,50 eu­rot ja Raa­si­ku kuns­ti­keld­ris­se uue ke­raa­mi­kaah­ju soe­ta­mi­seks 2000 eu­rot.

Lok­sa linn
Lok­sa MTÜ Ran­na­män­nid saab õm­mel­dud ese­me­te täius­ta­mi­seks ma­sin­ti­kan­di­te ka­su­ta­mi­seks 568 eu­rot.

Eelmine artikkelKeh­ra kuns­ti­de­kool tä­his­tas juu­be­lit 5 kont­ser­di­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu­rah­va Tea­ter pani la­vas­ta­ja lau­lud plaa­di­le „Küll mõni poiss võib ilus olla“