Koha­li­ke toot­ja­te jaoks val­mis uus Põh­ja-Ees­ti toi­du­mär­gis

1600
Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du bän­ner, mil­lel on uus toi­du­mär­gis koos slo­ga­ni­ga.
Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du bän­ner, mil­lel on uus toi­du­mär­gis koos slo­ga­ni­ga.

Mär­gi­se au­tor on graa­fi­li­ne di­sai­ner KÄÄRT ARU
Lää­ne-Vi­ru­maalt.

Mul­lu oktoobris alus­ta­tud ko­ha­li­ku toi­du kol­meaas­ta­ne pro­jekt on jõud­nud uuen­da­tud toi­du­mär­gi­se­ni. Pro­jek­tist „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“ osa­le­vad ne­li Lea­der-grup­pi: juht­part­ner on MTÜ Aren­dus­ko­da, koos­töö­part­ne­rid on MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da ning MTÜ PAIK ja MTÜ Part­ne­rid Lää­ne-Vi­ru­maalt. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 118 000 eu­rot.

Pro­jek­ti­juht Eha Paas rää­kis, et toi­du­mär­gi­se uuen­da­mi­se­ga alus­ta­ti tä­na­vu ke­va­del. Se­ni­ne mär­gis val­mis Aren­dus­ko­ja eel­mi­se toi­du­pro­jek­ti raa­mes aas­tal 2013. Uue ja laien­da­tud koos­sei­su­ga toi­dup­ro­jek­ti raa­mes jõu­ti tõ­de­mu­se­ni, et mär­gist oleks va­ja kaa­sa­jas­ta­da, et see väl­jen­daks sel­ge­malt Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du väär­tu­si.

Põh­ja-Ees­ti toi­du­mär­gi­se esi­mes­te seas saa­nud tee­se­gu­de toot­ja, tu­run­du­seks­per­di Kat­rin Kul­li juh­ti­mi­sel sõ­nas­ta­ti mär­gi­se pi­ka- ja lü­hia­ja­li­sed ees­mär­gid, mär­gi­se tuum ja slo­gan on „Pae­peal­sed mait­sed“.

Kat­rin Kulli hin­nan­gul on uus mär­gis eel­mi­sest soo­jem, lä­he­da­sem, rõ­hu­tab kä­si­töö täht­sust ja ka­jas­tab toi­du­võr­gus­ti­ku ole­must – et kaa­sab väi­ke­toot­jaid ja -toit­lus­ta­jaid.

Uue mär­gi­se ehk lo­go au­tor on graa­fi­li­ne di­sai­ner Käärt Aru, kes on tei­nud ku­jun­du­se Ka­dar­bi­ku köö­gi­vil­ja­mah­la­de­le, Fa­ze­ri lei­va­too­de­te­le, Pul­si joo­ki­de­le. Ta elab Jä­ne­da lä­he­dal, kus aren­dab Aru mõi­sa ja vei­ni­köö­ki.

Se­ni on Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­se saa­nud 24 väi­ke-et­te­võt­jat. Pro­jek­ti­juht Eha Paas üt­les, et nen­de va­nad sei­na­mär­gi­sed va­he­ta­tak­se üm­ber, nad saa­vad oma too­teid ha­ka­ta ku­jun­da­ma edas­pi­di uue mär­gi­se­ga.

Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti­ga on nüüd­seks lii­tu­nud sa­da­kond toi­du­ga seo­tud et­te­võ­tet Har­ju­maalt ja Lää­ne-Vi­ru­maalt. Prae­gu­seks on MTÜ Aren­dus­ko­da ost­nud mes­si­del-laa­ta­del käi­mi­seks mus­ta vär­vi tel­gi ja mes­si­mööb­li ehk Põh­ja-Ees­ti toi­du­tel­gi, mi­da saa­vad toot­jad ka­su­ta­da. Väl­ja on töö­ta­tud ka üht­ne esin­dus­vorm – mus­tad põl­led ja sär­gid. Ko­ha­li­kud toot­jad olid nen­de­ga väl­jas mai­kuus Tal­lin­nas toi­mu­nud mes­sil Söö­ma! ja Ani­ja mõi­sa toi­du­fes­ti­va­lil.

Eha Paas: „Meid mär­ga­ti. Kui nüüd li­sa­da ka uus lo­go, peak­sid me toot­jad väl­ja paist­ma veel pa­re­mi­ni. Jul­gus­tan koos­töö­le, et tu­run­dus­tööd ühi­selt roh­kem lä­bi mõel­da. Meie pro­jek­ti koh­ta saab in­fot ko­du­le­helt „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“.“

Eelmine artikkelAla­ve­re ja Pi­ka­ve­re tu­ruõh­tu­d võivad laieneda Aeg­vii­tu
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las olid Ees­ti me­reae­ru­ta­mi­se meist­ri­võist­lu­sed