Koh­tu­täi­tu­r vo­li­tas Kol­ga­kü­la tee as­jus val­la­va­lit­sust

1709

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai õi­gu­se viia lä­bi täi­teme­net­lus Kal­da tee ava­mi­seks.

Ala­tes au­gus­tist 2015 on Kol­ga­kü­las su­le­tud La­ti­ku kin­nis­tut lä­bi­va ja ava­li­kus ka­su­tu­ses ole­va Kal­da tee 56meet­ri­ne lõik. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu on sead­nud tee­lõi­gu­le sund­val­du­se, halduskohus ja ringkonnako­hus on hin­na­nud ot­su­se õi­gus­pä­ra­seks ja sei­su­ko­hal, et vä­ra­vad tu­leb ava­da.
No­vemb­ris 2016 esi­tas val­la­va­lit­sus koh­tu­täi­tu­ri­te ja pank­ro­ti­hal­du­ri­te ko­ja­le kae­bu­se, et koh­tu­täi­tur ei täit­nud koh­tuot­sust, vaid lõ­pe­tas me­net­lu­se väi­tes, et kui käis Kol­ga­kü­las, olid mõ­le­mad vä­ra­vad lah­ti. Tões­tu­seks esi­tas fo­tod, kus tee oli lä­bi­tav. Te­ge­li­kult pan­di vä­ra­vad taas kin­ni ja va­ba lä­bi­pääs puu­dus. Jõu­lu­de ajal võt­tis maao­ma­nik vä­ra­va­telt lu­kud ma­ha, 12 kin­nis­tu oma­ni­kel oli või­ma­lik väravaid avades ja sulgedes lä­bi sõi­ta, 1. veeb­rua­rist on vä­ra­vad lu­kus.
Nel­ja­päe­val, 9. veeb­rua­ril käis koh­tu­täi­tu­r Ma­ti Sa­rap koos ka­he manukaga Kol­ga­kü­las. Ko­hal olid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, valla esindaja advokaat Rivo Kaldvee, pea­maa­kor­ral­da­ja Pee­ter Raud­sepp, naa­ber­kin­nis­tu oma­niku esindaja Ju­ri Se­dašev.
Kui­gi La­ti­ku kin­nis­tu oma­nik Jaan La­tik oli ko­dus ja tuli õue, ei läi­nud ta kut­se pea­le koh­tu­täi­tu­ri­­ga koh­tu­ma. Koos­ta­ti ak­t, kohtutäitur andis vallavanemale üle otsuse, millega antakse täitemenetluse läbiviimise luba Kuusalu vallale, et eemaldada teelt liiklemist takistavad esemed. Akt pan­di Jaan La­ti­ku post­kas­ti.
Kuusalu vallavanem ütleb, et Latikul on võimalus 10 päeva jooksul vaidlustada kohtutäituri otsust. Val­la­va­lit­su­sel tu­leb lei­da tee­nu­se osu­ta­ja, kes avab tee. Sel­leks kor­ral­da­tak­se han­ge, eel­ne­valt on ka­vas ka­su­ta­da ju­rii­di­list abi, et ta­ga­da tee ava­mi­sel õi­gus­pä­ra­ne te­ge­vus. Täi­te­me­net­lu­se­ga kaas­ne­vad ku­lu­tu­sed on ka­vas sis­se nõu­da La­ti­ku kin­nis­tu oma­ni­kult.
Jaan La­tik on esi­ta­nud rii­gi­koh­tus­se ap­pe­lat­sioon­kae­bu­se ring­kon­na­koh­tu ot­su­se tü­his­ta­mi­seks. Rii­gi­ko­hus po­le veel ot­sus­ta­nud, kas võ­tab kaebuse me­net­lus­se.

Eelmine artikkelKin­ni­ta­ti Ani­ja val­la 2017. aas­ta ee­lar­ve
Järgmine artikkelBER­TA PA­JO Raa­si­kult So­lis­ti­ca fi­naa­lis