Kodutoetus lasterikastele peredele

1461

Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 28. aprillist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2010.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt riigieelarvest eraldatud toetuse eesmärgiks on vähendada sotsiaalset tõrjutust ning aidata kaasa lasterikastele peredele kaasaegsete elamistingimuste loomisel.

Riiklik toetus  on suunatud peredele, kus kasvab vähemalt 4 kuni 19aastast (k.a) last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on 2 viimase kalendriaasta tuludeklaratsiooni alusel kuni 4 350 krooni kuus.

Toetatavad tegevused:
*eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine ehitusseaduse tähenduses;
*eluaseme soetamine leibkonnale;
*eluasemelaenu põhiosa tagasimakse või omafinantseeringu makse toetamine;
*eluaseme tehnosüsteemide rajamine, muutmine või asendamine;
*eluaseme renoveerimine, mis ei ole ehitamine ehitusseaduse tähenduses;
*projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalve ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud kulude katmine.

Taotlejal on õigus saada toetust ühe projekti finantseerimiseks. Maksimaalseks toetussummaks ühe projekti kohta on 100 000 krooni või  200 000 krooni, kui taotleja leibkonnas kasvab 8 või enam last. KredEx tasub toetuse summalt tulumaksu.

Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist 90-100 protsendi ulatuses projekti maksumusest. Toetuse määr sõltub taotleja leibkonna kahe viimase kalendriaasta keskmisest maksustatavast tulust ühe leibkonna liikme kohta. Toetust ei saa taotleda SA KredEx poolt 2008. ja 2009. aasta paljulapseliste perede toetuste vahenditest toetust saanud isikud.

Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega tuleb esitada KredEx-ile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal suletud ümb­rikus saadetuna eranditult AS Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil Hobujaama 4, Tallinn, 10151.

Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja kom­munikatsiooniministri  poolt kinnitatud juhendiga „Ko­dutoetus lasterikastele peredele”. Nii juhend kui taot­luse vorm on kättesaadavad aadressil www.kredex.ee/toetused.

Eelmine artikkelTehti kahjutuks laskemoon
Järgmine artikkelTeeme Ära talgutel osales Ida-Harjust ligi 800 inimest