Kodu­koh­vi­k kui ettevõtluse proovikivi

259

Aeg­vii­du koh­vi­ku­te­päe­val oli va­ne­maid abis­ta­mas või ise koh­vi­kut pi­da­mas üs­na pal­ju lap­si ja noo­ri. Ühes müü­sid koo­li­lap­sed ema küp­se­ta­tud lei­ba ning oma­teh­tud küüs­lau­gu­lei­va­ke­si, tei­ses te­gi ja pak­kus algk­las­si­tüd­ruk suh­kur­vat­ti. Va­ne­mad rää­ki­sid, et ost­sid suhk­ru­va­ti­ma­si­na sel­leks, et laps saaks esi­me­sed tead­mi­sed ja ko­ge­mu­sed et­te­võt­lu­sest, õpiks mõist­ma, kui­das ra­ha tee­ni­tak­se ega la­ris­taks se­da edas­pi­di tüh­ja-täh­ja pea­le.

Pe­re­ga koos ko­du­koh­vi­ku kor­ral­da­mi­ne on suu­re­pä­ra­ne või­ma­lus te­ha ühes­koos mi­da­gi loo­vat, põh­jen­das mit­men­dat aas­tat oma pe­re­ga koh­vi­ku ava­nud Kris­ti Raa­va. Li­saks tõi ta väl­ja, et koh­vi­ku­te­päe­val saa­vad lap­sed pan­na end kor­raks proo­vi­le et­te­võt­lu­ses ja juh­ti­mi­ses, tree­ni­da jul­gust ja lih­vi­da suht­le­mi­sos­kust ehk saa­da loov ja elu­li­ne õp­pe­tund pä­ris eluks.