Kodu tur­va­li­sus puh­ku­se ajal

1310
Ma­ri­li Tam­mis­te, piir­kon­na­po­lit­sei­nik, Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kond
Ma­ri­li Tam­mis­te,
piir­kon­na­po­lit­sei­nik,
Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kond

Su­vel tu­leb sa­ge­da­mi­ni et­te pe­rioo­de, kus ko­dust lah­ku­tak­se pi­ke­maks ajaks, et puh­kust vee­ta rei­sil või su­ve­ko­dus. Va­ras­te­le on just sel­li­sed ob­jek­tid kut­su­vad.

Ma­jao­ma­nik saab omalt­poolt va­ras­te li­gi­pää­su ras­ken­da­da või ta­kis­ta­da. Sa­mu­ti hoi­da ära nen­de tä­he­le­pa­nu tüh­jaks jää­nud ma­ja­le. Tea­tud soo­vi­tu­si jäl­gi­des saab pe­re­rah­va­ta jää­va ko­du tur­va­li­sust suu­ren­da­da.

Kind­las­ti pa­ne uk­sed luk­ku! Vaa­ta üle ma­ja ja abi­hoo­ne­te lu­kud. Va­ja­du­sel in­ves­tee­ri kor­ra­lik­ku tur­va­luk­ku. Lu­kus­ta ka aia­vä­ra­vad. Võt­med jä­ta su­gu­la­se­le või sõb­ra­le, kes ma­ja ae­ga­jalt üle vaa­ta­mas käib. Hin­na­li­sed ese­med pa­ne ras­kes­se või sei­na kül­ge kin­ni­ta­tud sei­fi. Teh­ni­ka­sead­med mär­gis­ta (hea nipp sel­leks on ka­su­ta­da UV-mar­ke­rit) ja kir­ju­ta üles see­ria­numb­rid. Kont­rol­li kind­las­ti ko­du ja ko­du­se va­ra kind­lus­tu­se le­pin­gu keh­ti­vust. Tur­va­li­sust ai­tab ta­ga­da tur­va­fir­ma val­ve või ko­ha­lik sig­na­li­sat­sioon. Sa­mu­ti on olu­li­sed val­ve­kaa­me­rad ja hoia­tus­sil­did nen­de ole­ma­so­lust.

Tei­seks, jä­ta hoo­lit­se­tud mul­je! Ülea­jav post­kast ja niit­ma­ta mu­ru näi­ta­vad soo­vi­ma­tu­te­le kü­la­lis­te­le ker­gelt kät­te pi­ke­maks ajaks ela­ni­ke­ta jää­nud ma­jad. Tur­va­li­sust suu­ren­dab tä­na­valt hea näh­ta­vus ae­da ja ma­ja­le. Kõr­ge­te hek­ki­de ja ta­ra­de ta­ga on hea var­ja­tult te­gut­se­da. Pa­lu naab­ril või sõb­ral käia mu­ru niit­mas ja pos­ti võt­mas. Post­kas­ti­le pan­dud silt „Ai­nult tel­li­tud post!“ vä­hen­dab rämps­pos­ti hul­ka.

Ini­mes­te puu­du­mist on ras­kem mär­ga­ta, kui ka­su­ta­da aeg­re­lee­ga või päik­se­pa­ta­rei­ga vä­li­val­gus­teid. Elekt­roo­ni­lis­te tai­me­ri­te abil saab pan­na ka toas mõ­ned lam­bid õh­tu­ti põ­le­ma.

Veel soo­vi­tus – las hea naa­ber hoiab sil­ma peal! Naab­ri­te tund­mi­ne ja hea lä­bi­saa­mi­ne nen­de­ga suu­ren­dab tur­va­tun­net ja vä­hen­dab ku­ri­teo­ris­ki. Hea naa­ber hoiab ka si­nu ko­dul sil­ma peal ja pe­le­tab võõ­rad ära.

Üt­le naab­ri­le, kauaks ära lä­hed ja jä­ta en­da ning võib ol­la ka mõ­ne su­gu­la­se kon­tak­tid, kes saaks va­ja­du­se kor­ral rea­gee­ri­da. Naab­ril oleks ka kõi­ge lä­hem pos­ti ära võt­ta ja ma­ja üm­ber käia vaa­ta­mas, et kõik uk­sed-ak­nad on ter­ved.

Ära rek­laa­mi en­da ärao­le­kut! Len­nu­ki­pi­le­ti pil­did ja rei­si­pil­did pos­ti­ta sot­siaal­mee­dias­se ko­ju ta­ga­si jõu­des. Kõi­gi­le ei ole va­ja tea­da an­da, kui kau­gel ja kaua ära oled.

Kui oled kõik en­dast ole­ne­va tur­va­li­su­se suu­ren­da­mi­seks tei­nud, siis saab ka ko­du ker­ge­ma sü­da­me­ga oo­ta­ma jät­ta ja puh­kust nau­ti­da!
Tur­va­list su­ve!

Eelmine artikkelAnija meeste käigust Tallinnasse möödub 160 aastat
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se sot­siaal­ko­mis­jon