Koda­ni­ku­kam­paa­niad An­ja ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sal

495

Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se tu­lu­baas sõl­tub ot­se­selt rah­vas­ti­ku­re­gist­ris val­da või lin­na re­gist­ree­ri­tud mak­su­maks­ja­te ar­vust – riik an­nab osa iga mak­su­maks­ja tu­lust oma­va­lit­su­se­le, ku­hu ini­me­ne on sis­se re­gist­ree­ri­tud. 2020. aas­tal lae­kub oma­va­lit­su­se­le iga ela­ni­ku bru­to­ta­sust 11,96 prot­sen­ti.

Mak­su­maks­ja­te ar­ves­tus on aas­ta­põ­hi­ne, see tä­hen­dab, et ini­me­se ko­gu järg­ne­va aas­ta tu­lu­mak­suo­sa lae­kub sel­le val­la või lin­na ee­lar­ves­se, ku­hu oli ta rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel re­gist­ree­ri­tud eel­mi­se aas­ta 31. det­semb­ri sei­su­ga. See­tõt­tu kor­ral­da­tak­se oma­va­lit­sus­tes just aas­ta lõ­pus nii­ni­me­ta­tud val­la­ko­da­ni­ke kam­paa­niaid.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas aas­ta lõ­pu­ni kest­va ela­ni­ke­kam­paa­nia väl­ja 1. no­vemb­ril. Eel­ne­valt ana­lüü­si­ti, miks osa val­las ela­vaid ini­me­si ei ole end ko­du­val­la ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­nud. Sel­gus, et suur osa on neid, kes po­le se­da tei­nud, ku­na ei tead­vus­ta, kui olu­li­ne on, ku­hu te­ma mak­su­tu­lu lae­kub. Sel­lis­te ini­mes­te kõ­ne­ta­mi­seks teeb Kel­ly Kruus­mann val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel koo­mik­seid, mis il­mu­vad kam­paa­nia­pe­rioo­dil Sõ­nu­mi­too­jas, val­la ko­du­le­hel ja vä­li­rek­laa­mi­del. Koo­mik­si­te pea­te­ge­la­ne on Ani­ja Eit, kes pa­neb ini­mes­te­le sü­da­me­le, et üks või tei­ne prob­leem val­las saaks kii­re­mi­ni la­hen­da­tud, kui ka nen­de mak­su­tu­lu lae­kuks ko­du­val­da. Ot­se­pos­ti­tu­se­na viiak­se järg­mi­sel nä­da­lal Ani­ja val­la kõi­ki­des­se post­kas­ti­des­se post­kaart koo­mik­si­ga.

Uu­te­le ko­da­ni­ke­le pa­neb Ani­ja val­la­va­lit­sus väl­ja kin­gi­tu­sed. Kõik täisea­li­sed ini­me­sed ja nen­de pe­re­liik­med, kes end kam­paa­nia­pe­rioo­dil re­gist­ree­ri­vad Ani­ja val­la ela­ni­keks ning on se­da rah­vas­ti­ku­re­gist­ris ka 1. jaa­nua­ri 2020 sei­su­ga, saa­vad va­li­da ühe 9 tä­nu­kin­gi­tu­se seast. Tä­nu­kin­gi­tus­te hul­gas on El­ro­ni 300eu­ro­ne sõi­duk­re­diit, Coo­pi kin­ke­kaart 100 eu­ro väär­tu­ses, Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mus, öö­bi­mi­ne Voo­se Päi­ke­se­ko­du kär­je­kü­las, õh­tu­söök pe­re­le Aeg­vii­du res­to­ra­nis Va­na Wak­sal, jõu­saa­li 10 kor­ra ka­su­tu­sõi­gus Keh­ra või Aeg­vii­du spor­di­hoo­nes, seik­lus Kõr­ve­maal, Circ­le K kü­tu­se­kaart 100 eu­ro väär­tu­ses, lõu­na pe­re­le Keh­ra pit­sa­koh­vi­kus Rong ning Ani­ja mõi­sa tuur mõi­sa ava­mi­sel tu­le­val aas­tal. Kõi­gi se­nis­te ja uu­te val­la­ko­da­ni­ke va­hel loo­si­tak­se väl­ja üks kõi­gist ühek­sast tä­nu­kin­gist ning peaau­hind – ku­ni 400eu­ro­ne jalg­ra­tas. No­vemb­ri­s re­gist­ree­ri­sid end Ani­ja val­la ela­ni­kuks 11 ini­mest.

„Ar­van, et need, kes plaa­ni­vad tä­nu­kin­giks va­li­da El­ro­ni sõi­duk­re­dii­di, re­gist­ree­ri­vad end meie val­da pä­ris vii­ma­sel het­kel, et säi­li­ta­da või­ma­li­kult kaua või­ma­lus Tal­lin­na ühist­rans­por­dis ta­su­ta sõi­ta,“ ole­tas aren­dus­juht In­geld­rin Aug.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu vald on mit­mel va­ra­se­mal aas­tal kor­ral­da­nud no­vemb­ris-det­semb­ris ko­da­ni­ku­kam­paa­niaid – saat­nud maa­oma­ni­ke­le kir­ju ning loo­si­nud uu­te val­la­ko­da­ni­ke seas väl­ja au­hin­du, mil­lest suu­ri­mad on ol­nud puh­ku­se­rei­sid soo­ja­le maa­le koos­töös spon­so­ri­ga, rei­si­fir­ma­ga No­va­tours.

See­kord kam­paa­niat ei teh­ta, üt­les val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja too­ni­tas, et sel­le­gi­poo­lest võik­sid Kuu­sa­lu val­las ela­vad või kin­nis­va­ra oma­vad ini­me­sed end re­gist­ree­ri­da en­ne 1. jaa­nua­ri Kuu­sa­lu val­la ela­ni­keks, nii toe­tab oma mak­su­de­ga Kuu­sa­lu val­da.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las al­gas val­la­ko­da­ni­ku­kam­paa­nia 26. no­vemb­ril. Sel ajal on bän­ne­rid üles­kut­se­ga re­gist­ree­ri­da end Raa­si­ku val­la ela­ni­kuks ka­hek­sas ko­has: val­la­ma­jas, rah­va­ma­ja­des, spordihoonetes, raa­ma­tu­ko­gu­des, poo­di­des. Üles­kut­sed on ka val­la ko­du­le­hel ja Fa­ce­boo­ki le­hel. Sot­siaal­mee­dias­se pos­ti­tatak­se sel ajal noor­te fil­mi­kon­kur­si­le lae­ku­nud klip­pe Raa­si­ku val­last ning te­hak­se kam­paa­nia­ga seo­tud pos­ti­tu­si. Näi­teks es­mas­päe­va­sel pos­ti­tu­sel on diag­ramm val­lae­la­ni­ke ar­vust aas­ta­tel 2016-2019 ning kir­jas ees­märk saa­da 1. jaa­nua­riks val­da 5100 ko­da­nik­ku. No­vemb­ri sei­su­ga on neid 5043. Ku­na kõi­ge roh­kem mu­ja­le re­gist­ree­ri­tud ela­nik­ke on Kul­li kü­las – seal on 65 hoo­nes­ta­tud kin­nis­tut, ku­hu ei ole re­gist­ree­ri­tud üh­te­gi Raa­si­ku val­la ko­da­nik­ku. Val­la­va­lit­sus postitab seal­se­te ela­ni­ke post­kas­ti­des­se eral­di pöör­du­mi­se ning val­la­ju­hid lä­he­vad Kul­li ela­ni­ke­ga uk­selt uk­se­le koh­tu­ma.

Pä­rast kam­paa­nia lõp­pu loo­si­tak­se väl­ja 5 kõi­gist ini­mestest, kes on käe­so­le­val aas­tal end re­gist­ree­ri­nud või re­gist­ree­ri­vad Raa­si­ku val­la ela­ni­kuks. Nad saa­vad va­li­da ühe järg­mis­test kin­gi­tus­test: Aru­kü­la mõi­sa rent ühe üri­tu­se lä­bi­vii­mi­seks, Raa­si­ku spor­di­hoo­ne jõu­saa­li aas­ta­ne pii­ra­ma­tu ka­su­tu­sõi­gus, ta­su­ta pää­se ka­he­le Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si kor­ral­da­tud va­balt va­li­tud teat­rie­ten­du­se­le või kont­ser­di­le ning Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mus. Kõik kin­gi­tu­sed keh­ti­vad 2020. aas­tal.

„Me ei ar­va, et kee­gi hak­kab end kin­gi­tu­se pä­rast val­lae­la­ni­kuks re­gist­ree­ri­ma, pi­gem on väi­ke li­sa­boo­nus,“ üt­les val­la ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja.
Ta li­sas, et ko­da­ni­ku­kam­paa­nia olu­li­sem mõ­te on rõ­hu­da sü­da­me­tun­nis­tu­se­le – ela­ni­ke mak­su­tu­lu eest saab pa­ran­da­da ja ehi­ta­da teid, tä­na­va­val­gus­tust, luua las­teaia­koh­ti, pa­nus­ta­da kü­la­de aren­gus­se.

Lok­sa linn
Lok­sa lin­na tä­na­vu­se kam­paa­nia raa­mes loo­si­tak­se lin­na kõi­gi ela­ni­ke va­hel väl­ja jalg­ra­tas, loo­si­mi­ne toi­mub lin­na­va­lit­su­se jaa­nua­ri­kuu is­tun­gil. Lok­sa lin­na uu­te­le ko­da­ni­ke­le, kes on 2019. aas­ta jook­sul kan­tud Lok­sa lin­na ela­ni­ke re­gist­ris­se, loo­si­tak­se au­hin­naks te­le­vii­sor, sa­mu­ti jalg­ra­tas ning Lok­sa uju­la 10 kor­ra pi­le­tid ja pe­re­pi­le­tid kul­tuu­ri­kesku­ses 2020. aas­ta kont­ser­ti­de­le.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­d tä­nas aas­ta sport­la­si ja sil­ma­paist­vaid ko­da­nik­ke
Järgmine artikkelNoor­te muu­si­ka­fes­ti­va­lil esi­ta­sid roki­lu­gu­sid 4. klas­si neiud Kol­gast ja la­va­de­büü­di te­gi Kuu­sa­lu räp­par