Ko­gu­kon­na-, spor­di- ja kul­tuu­riü­ri­tus­te toe­tu­sed MTÜ-de­le Kuu­sa­lu val­las

483
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas juu­ni lõ­pus ko­gu­kon­na-, spor­di- ja kul­tuu­riü­ri­tus­teks ja­ga­ta­va­te ühe­kord­se­te toe­tus­te saa­jad vas­ta­valt vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni hin­da­mis­tu­le­mus­te­le ja et­te­pa­ne­ku­te­le.

Taot­lu­sed esi­ta­ti 15. maiks. Kok­ku sai jao­ta­da 14 466 eu­rot, esi­ta­tud taot­lus­te ko­gu­sum­ma oli 44 223 eu­rot. Spor­diü­ri­tus­teks oli 12 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 10 139, kul­tuu­riü­ri­tus­teks 11 taot­lust ko­gu­sum­mas 8655 eu­rot ja ko­gu­kon­naü­ri­tus­teks 22 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 25 429 eu­rot.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees Ur­mo Ris­ti­saar kom­men­tee­ris, et taot­lus­te ko­gu­sum­ma üle­tas val­laee­lar­ves toe­tus­teks ka­van­da­tud sum­ma­sid, see­tõt­tu ei saa­nud toe­tu­si ja­ga­da kü­si­tud ma­hus: „Vä­hen­da­si­me toe­tus­ti, aga mit­te kõi­gilt võrd­selt, vaid ole­ne­valt ka­van­da­ta­va­test üri­tus­test ja nii, et kõik ik­ka el­lu saaks viidud. Täies­ti il­ma jäid mõ­ned eri­ti suu­re­ma­hu­li­sed pro­jek­tid, sest siis oleks ko­gu ole­ma­so­lev ra­ha ku­lu­nud nei­le. Leid­si­me, et nen­de jaoks on või­ma­lik toe­tu­si taot­le­da ka muu­dest fon­di­dest.“

Toe­tu­sed spor­diü­ri­tus­teks
Spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks an­tak­se kok­ku 3185 eu­rot. Suu­ri­ma sum­ma, kok­ku 815 eu­rot, saab MTÜ Kuu­sa­lu Rah­vas­port – 440 eu­rot saal­ho­ki tree­ning­laag­riks las­te­le Hiiu­maal Kõr­ges­saares ja 375 eu­rot saa­li­ho­ki Ees­ti meist­ri­võist­lus­teks U13 ja U15 va­nu­sek­las­si­le. Jalg­pal­li­klu­bi Ka­lev saab 500 eu­rot jalg­pal­li­pü­ha­päe­va lä­bi­vii­mi­se toe­tu­seks. Ka­re­tek­lu­bi IVL toe­ta­tak­se 375 eu­ro­ga Kuu­sa­lu jõu­lu­tur­nii­ri kor­ral­da­mi­seks ka­ra­te mit­me­võist­lu­ses. MTÜ-le Kol­ga Pal­lik­lu­bi an­tak­se 350 eu­rot Kuu­sa­lu-Si­poo sõp­rus­tur­nii­riks ran­na­võrk­pal­lis. MTÜ Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi saab 295 eu­rot ela­mis­ma­ra­to­ni­deks: La­he­maa ke­pi­kõn­ni- ja käi­mis­ma­ra­to­ni maail­ma­ka­ri­ka eta­piks ning Kõr­ve­maa ke­pi­kõn­ni- ja käi­mis­ma­ra­to­niks, mis toi­mub koos kä­ru­ma­ra­to­ni­ga.

Team­Pink­Purp­le Disc Golf MTÜ toe­tus on 250 eu­rot – Ees­ti har­ras­ta­ja­te meist­ri­võist­lus­te ja Ees­ti meist­ri­võist­lus­te lä­bi­vii­mi­seks Kiiu disc­gol­fi­par­gis.

Kul­tuu­riü­ri­tus­te toe­ta­mi­ne
Kul­tuu­riü­ri­tu­si toe­ta­tak­se kok­ku 3370 eu­ro­ga.

Suu­ri­ma toe­tu­se saab Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts and­me­baa­si-vee­bi­le­he aren­da­mi­seks – 700 eu­rot. EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se Ko­gu­du­se­le an­tak­se 500 eu­rot lau­rit­sa­päe­va kont­ser­ti­deks Kuu­sa­lu ki­ri­kus. Sa­mu­ti saab 500 eu­rot MTÜ Hea Tu­ju Es­mas­päev – koo­ri Hea Tu­ju Es­mas­päev 5. sün­ni­päe­va pu­hul kor­ral­da­ta­vaks kont­sert­tuu­riks „Ma tei­le lau­lan“.

MTÜ-le Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter eral­da­tak­se 375 eu­rot eten­du­se jääd­vus­ta­mi­seks aja­loo tar­beks. Pee­ter Ki­vi­mäe saab 355 eu­rot Kuu­sa­lu Lau­lu­peo kuu­si­kus­se mä­les­tus­mär­gi ra­ja­mi­se ja pai­gal­da­mi­se toe­tu­seks.

MTÜd Ha­ra Sei­la­mi­se Selts toe­ta­tak­se 280 eu­ro­ga – lau­lu­peo­tu­le kii­re Ha­ra sa­da­mas vas­tu­võt­mi­se ja ran­na­kü­la­des­se saat­mi­se kor­ral­da­mi­seks.

MTÜ-le Lau­rent­siu­se Selts an­tak­se 250 eu­rot ema­kee­le aas­ta Ees­ti-Soo­me kul­tuu­ri­kon­ve­rent­siks Kuu­sa­lus. Sil­va Si­sa saab 215 eu­rot va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma Tiiu osa­le­mi­seks Pa­di­sel põlv­kon­da­de peol „Käi­me koos“ ja Har­ju­maa see­nior­tant­su­päe­val Lool.

Ene Velst­röm 120 eu­rot Kuu­sa­lu ran­na­kee­le sõ­nas­ti­ku esit­lus­teks ning El­na Link­vist 75 eu­rot Vi­ha­soo tant­su­mem­me­de osa­le­mi­seks Loo see­nior­tant­su­päe­val.

Ko­gu­kon­naü­ri­tus­te toe­tu­sed
Ko­gu­kon­naü­ri­tu­si toe­ta­tak­se kok­ku 8871 eu­ro­ga, toe­tust saa­vad 20 MTÜ-d.

Suu­ri­mad sum­mad an­tak­se noor­te me­ren­du­sa­la­seks koo­li­ta­mi­seks – La­he­maa Me­rek­lu­bi­le 859 eu­rot noor­te sur­fi­laag­ri ja 800 eurot Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si­le las­te me­re­pääs­te­laag­ri jaoks. Kuu­sa­lu Mat­ka­selt­si­le eral­da­tav 700 eu­rot toe­tab Kuu­sa­lu val­la kü­la­de küm­ne­võist­lu­se lä­bi­vii­mist.

MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts saab 600 eu­rot Ka­ha­la jär­ve kü­la­de kok­ku­tu­le­ku kor­ral­da­mi­seks. Sa­ma suu­re sum­ma­ga toe­ta­tak­se ka Ha­ra Sa­dam OÜ-d Ha­ra sa­da­mas kor­ral­da­tud me­re­päe­va ning Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si he­li ja val­gus­tus­teh­ni­ka koo­li­tusp­ro­jek­ti ku­lu­tus­te kat­mi­sel.

MTÜ Hy­per­bo­loid toe­tus Kiiu Fest 19 lä­bi­vii­mi­seks on 500 eu­rot. Sa­mu­ti saab 500 eu­rot Ind­rek Suits Sal­mis­tu-Valk­la kü­la­de va­he­li­se aja­loo­li­se kõn­ni­ra­ja taas­ta­mi­seks.

MTÜd Rõõm­sad Teod toe­ta­tak­se 409 eu­ro­ga loo­vus­laag­ri „Su­ve­vär­vid“ toe­tu­seks. Kris­ta Al­lik saab 400 eu­rot Kol­ga noor­te­kes­ku­se ja ko­du­tü­tar­de va­rus­tu­se soe­ta­mi­seks. Ka Enn Kirs­ma­ni­le an­tak­se 400 eu­rot – Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Umea Grub­bes­ko­lan sõp­rus­si­de­me­te 25. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks Kuusa­lus.

MTÜ Vii­nis­tu Kü­la­selts saab 360 eu­rot te­maa­ti­li­seks õh­tuks paa­di­põ­ge­ni­kest, Kuu­sa­lu Val­la Las­te­ri­kas­te Pe­re­de Selts 330 eu­rot pe­re­päe­va kor­ral­da­mi­seks, Vii­ve Mar­nat 300 eu­rot Kuu­sa­lu ko­gu­kon­na ja va­ba­ühen­dus­te in­fo tahv­li jaoks.

MTÜ-le Isa­de Meel an­tak­se 250 eu­rot Kol­ga Rah­va Ma­jas kor­ral­da­ta­va­teks kä­si­töö- ja tu­run­dus­koo­li­tus­teks. Ka Jan­no Laen­de saab 250 eu­rot – aja­loo­li­se Lii­va laa­da taa­se­lus­ta­mi­seks mihk­li­päe­val.

Eru La­he Ran­na­rah­va Selts saab 200 eu­rot Tur­bu­nee­me kü­la 325, aas­ta­päe­vaks väl­ja an­tud vol­di­ku jaoks. Ka EELK Kuu­sa­lu ko­gu­dus saab 200 eu­rot – Len­du­ri­te ki­vi mä­les­tu­s­üri­tu­se toe­tu­seks.

Eelmine artikkelÜle­vaa­de kin­nis­va­ra­tu­rust Raa­si­ku val­las
Järgmine artikkelMis on sel­lel pil­dil va­les­ti?