Kiius ha­ka­ti jäl­le Est-Stei­ni ka­tu­se­ki­ve toot­ma

2291
Pressituur Kiiu katusekivitehases. Pildil ANDRES TOHVER Harju Elust, LAUR LEET Äripäevast, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tegevjuht ENNO REBANE ja Monieri tootmisjuht ERKKI TIRO.

Mo­nier pa­ni Kiiu tseh­his ki­vi­lii­ni seis­ma sep­temb­ris 2013, nüüd käi­vi­ta­ti uues­ti.

Ka­tu­se­ki­ve ja -tar­vi­kuid too­tev Mo­nier avas möö­du­nud kol­ma­päe­val, 29. märt­sil Kiius amet­li­kult taas ka­tu­se­ki­vi­te­ha­se.
Aja­kir­ja­ni­ke­le kor­ral­da­ti te­ha­se tut­vus­ta­mi­seks pres­si­tuur. Aja­kir­ja­nik­ke-fo­tog­raa­fe oli ko­hal küm­me­kond. Osa­le­sid Ees­ti Ehi­tus­ma­ter­ja­li­de Toot­ja­te Lii­du te­gev­juht En­no Re­ba­ne ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si.
Mo­nie­ri müü­gi- ja tu­run­dus­juht Mar­ko Tam­mest üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ko­he järg­mi­sest päe­vast, kui Kiius ki­vi­liin seis­kus, hak­kas nen­de mees­kond te­gut­se­ma sel­le ni­mel, et ka­tu­se­ki­vi­de toot­mi­ne ta­ga­si tu­leks. Liin kon­ser­vee­ri­ti, jäi oo­ta­ma pa­re­maid ae­gu, et uues­ti käi­vi­ta­da.
Toot­mis­juht Erk­ki Ti­ro rää­kis, et too­kord koon­da­ti 9 töö­ta­jat, kaks staa­ži­ka­mat – Aa­re Pirk ja Ar­go Link­vist – suu­na­ti töö­le kõr­va­la­su­vas­se me­tall­tar­vi­ku­te tseh­hi. Kui nüüd tek­kis või­ma­lus ki­vi­toot­mi­se­ga uues­ti alus­ta­da, olid as­ja­tund­jad ko­ha­peal ole­mas, li­saks koo­li­ta­ti töö­me­hi juur­de, ki­vi­lii­ni tar­vis on pers­pek­tii­vis luua kok­ku 6 töö­koh­ta.
Kü­si­mu­se­le, miks roh­kem kui kolm aas­tat ta­ga­si Est-Stei­ni ka­tu­se­ki­vi­de toot­mi­ne Kiius lõ­pe­ta­ti ja nüüd ta­ga­si too­di, vas­tas Mar­ko Tam­mest, et nii üht kui teist põh­jus­tas tu­ruo­lu­kord. Mo­nie­ril on Soo­mes sar­na­ne, kuid toot­mis­ma­hult võim­sam ka­tu­se­ki­vi­toot­mi­ne, sel ajal ei ol­nud mõist­lik hoi­da töös kaht te­hast poo­li­ku võim­su­se­ga. Mo­nie­ri Soo­me ük­sus ostis hiljuti ära kon­ku­ree­ri­va ka­tu­se­ki­vi­sid toot­va et­te­võt­te. Ku­na suu­re­ne­nud tu­ruo­sa­ga tek­kis va­ja­dus roh­kem too­ta, sa­mas ka Bal­ti­ku­mi tu­rud näi­ta­sid kas­vu­mär­ke, oli mõt­te­kas tuua ki­vi­toot­mi­ne Ees­tis­se ta­ga­si.

5 mil­jo­nit ki­vi aas­tas
Kiiu ka­tu­se­ki­vi­te­ha­se toot­mis­maht on 5 mil­jo­nit ka­tu­se­ki­vi aas­tas. Se­da ju­hul, kui töö­ta­tak­se ühes va­he­tu­ses. Mar­ko Tam­mes­ti sõ­nul võiks too­ta ka ka­hes va­he­tu­ses, kui turg nõuab.
Pool too­dan­gust eks­por­di­tak­se naa­ber­rii­ki­des­se Lät­ti ja Lee­tu, kus ka­tu­se­ki­ve ei too­de­ta. Kiiu ka­tu­se­ki­vi te­has on Bal­ti­ku­mis ai­nus.
Ta kii­dab, et Kiius too­de­ta­va ki­vi teeb eri­li­selt kva­li­teet­seks ko­ha­lik hea toor­ma­ter­jal – siin­ne kva­li­teet­ne ja ki­vi­toot­mi­seks so­biv liiv.
Erk­ki Ti­ro tut­vus­tas pres­si­tuu­ril, kui­das ka­tu­se­ki­vi val­mib. Kiius too­de­tak­se klas­si­ka­li­se vä­li­mu­se­ga lai­ne­list ka­tu­se­ki­vi, mu­de­leid Est-Stein Ele­gant Plus ja Est-Stein Pro­tec­tor. Mu­de­lid on lä­bi­nud katse­tu­sed teh­ni­ka­la­bo­ri­tes Root­sis, Sak­sa­maal, Ing­lis­maal. Edas­pi­di ol­lak­se val­mis toot­ma mood­sa­maid, si­le­daid ning ka kerg­be­too­nist ka­tu­se­ki­ve. Kerg­be­too­nist ka­tu­se­ki­vi kaa­lub sa­ma pal­ju kui eter­niit, elui­ga on aga sa­ma pikk na­gu ta­va­li­sel ka­tu­se­ki­vil.
Mar­ko Tam­mest li­sas, et Mo­nier on in­no­vaa­ti­li­ne, Sak­sa­maal asub teh­ni­ka­kes­kus, kus jär­je­pi­de­valt ot­si­tak­se toot­mi­ses­se uu­si la­hen­du­si.
Mo­nier kuu­lub Braas Mo­nier Buil­ding Grou­pi, mis on maail­ma suu­rim ka­tu­se­ma­ter­ja­li­de ja li­sa­tar­vi­ku­te toot­ja. Kok­ku on gru­pis 100 toot­mi­sük­sust ning 3700 töö­ta­jat 35 rii­gis.
Mo­nier te­gut­seb Bal­ti­ku­mis ja Põh­ja­maa­des 7 rii­gis, töö­ta­jaid on kok­ku 300.
Kiius on Mo­nie­ril ala­tes 1992. aas­tast töö­ta­nud ka li­sa­tar­vi­ku­te te­has, kus prae­gu­seks on 25 töö­ta­jat. Et­te­võt­te Tal­lin­na ja Tar­tu kon­to­ri­tes töö­ta­vad müü­gi, tu­run­du­se, sis­seos­tu ja fi­nant­si­de­ga seo­tud ame­ti­koh­ta­del 18 ini­mest.

Est-Stei­ni – olu­li­ne kau­ba­märk
Kiius ha­ka­ti Est-Stei­ni ka­tu­se­ki­ve toot­ma 1990. aas­ta lõ­pus. Esi­me­ne par­tii müü­giks val­mis 14. det­semb­ril 1990. Et­te­võt­te amet­lik sün­ni­päev on 9. märts 1989, kui Mosk­vast saa­di va­ja­li­kud nõu­so­le­kud ja fir­ma re­gist­ree­ri­ti. Nüüd­seks 28aas­ta­seks saa­nud et­te­võt­tel on aja jook­sul ol­nud 7 ni­me ja mit­meid oma­nik­ke. Es­malt oli ÜE Est-Stein, siis AS Est-Stein, Stu­relt AS, OÜ Est-Stein B, La­far­ge Tek­kin OÜ, La­far­ge Roo­fing OÜ, nüüd ju­ba aas­taid Mo­nier OÜ.
Ku­na rah­va­suus tea­tak­se Est-Stei­ni ka­tu­se­ki­vi, on kau­ba­mär­gi ni­me­tus jää­nud sa­maks. Mar­ko Tam­mest mär­kis, et ko­du­mai­ne toot­mi­ne peaks ka­tu­se­ki­vi­de hin­na muut­ma sood­sa­maks.

Eelmine artikkelElua­se­me­ku­lu­de piir­mää­rad toi­me­tu­le­ku­toe­tus­te mää­ra­mi­sel Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelKeh­ras tu­leb ret­ro­dis­ko