Kiiu tor­ni uus rent­nik plaa­nib aja­loo­li­se vi­bu­lask­mi­se koo­li­tu­si

56
Dis­co­ver Es­to­nia OÜ juht ja giid DMIR­TY SA­LEY et­te­võt­te­le viieks aas­taks ren­di­le an­tud Kiiu tor­ni juu­res. Tor­ni re­no­vee­ri­sid Kuu­sa­lu kol­hoos ja abiet­te­võ­te Est­ron 1970nda­te al­gu­ses. Fo­to Me­ri­lin Luks

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kiiu tor­ni uueks rent­ni­kuks viieks aas­taks rei­si­fir­ma Dis­co­ver Es­to­nia OÜ. Et­te­võ­te esi­tas rent­ni­ku leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­sil täh­ta­jaks, 26. veeb­rua­riks kel­la 9 ain­sa­na pak­ku­mi­se ning ala­tes 1. april­list ta­sub Kuu­sa­lu val­la­le Kiiu tor­ni ja sel­le si­sus­tu­se ka­su­ta­mi­se eest ren­ti 101 eu­rot kuus.

Kon­kur­si nõue oli, et torn peab ole­ma ava­lik­ku­se­le ava­tud kau­ban­du­se, toit­lus­tu­se, kä­si­töö­too­de­te val­mis­ta­mi­se pin­na­na.

Dis­co­ver Ees­ti OÜ oma­nik, juht ja üks gii­di­dest on Dmit­ry Sa­ley. Ta on ala­tes 2011. aas­tast kor­ral­da­nud eks­kur­sioo­ne Tal­lin­nas ja üle Ees­ti nii ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le, et­te­võ­te­te­le ja koo­li­de­le kui ka vä­lis­tu­ris­ti­de­le. Kon­kur­si­le esi­ta­tud te­ge­vus­ka­vas mär­gib ta, et on aas­taid too­nud tu­ris­mig­rup­pe Kiiu tor­ni ja saat­nud sin­na koos tu­ris­ti­de­ga ka fir­ma tei­si gii­de.

Dmit­ry Sa­ley on Ees­ti meis­ter aja­loo­lo­li­ses vi­bu­lask­mi­ses, viib lä­bi vii­kin­gi- ja kes­kaeg­se te­maa­ti­ka­ga üri­tu­si, klu­bi Si­lex Ki­be Kä­si ja Voo­re­maa vi­buk­lu­bi lii­ge. Elab Jõe­läht­me val­las ning ni­me­tab Kiiu tor­ni üheks oma lem­mik­ko­haks Ees­tis.

Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ko­roo­na-ajal ja pä­rast se­da ta tu­ris­mig­rup­pi­de­ga Kiiu tor­ni ei kü­las­ta­nud, sest uks oli kin­ni.

Uuel rent­ni­kul on plaa­nis hoi­da Kiiu torn ava­tu­na ree­de, lau­päe­va ja pü­ha­päe­va hom­mi­kul ning päe­va­sel ajal. Ka­vas on pak­ku­da kuu­mi ja kül­mi joo­ke ning Kiiu Tor­ni li­köö­ri, tu­ris­ti­de­le tut­vus­ta­tak­se tor­ni, Kiiu ale­vi­ku ja ko­ha­li­ku li­köö­ri toot­mi­se aja­lu­gu. Tor­ni tu­leb su­ve­nii­ri­de ja muu­de ko­ha­li­ke käsi­töö­too­de­te müük. Töö­le on plaa­nis võt­ta 1-2 ko­ha­lik­ku ini­mest, kuu­lu­tu­sed on aval­da­tud sot­siaal­mee­dias.

Tor­ni kõr­val asu­va­le hal­ja­s­ala­le soo­vib Dmit­ry Sa­ley te­ha kir­ve­vis­ka­mi­se ja vi­bu­lask­mi­se või­ma­lu­se tu­ris­ti­de­le ning hu­vi kor­ral kor­ral­da­da vi­bu­lask­mis­koo­li­tu­si ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le.
„Ava­me tor­ni kü­las­ta­ja­te­le 1. mail. Kõi­ge­pealt tu­leb sel­le ümb­rus kor­da te­ha. Möö­du­nud pü­ha­päe­val käi­si­me ju­ba õuea­lalt ok­si ko­ris­ta­mas,“ sõ­nas Dmit­ry Sa­ley.

Kiiu torn

Kiiu torn on Ees­ti väik­seim lin­nu­see­hi­tis ehk kind­lus­ta­tud tor­ne­la­mu, mil­le va­nus on 500 aas­tat – ehi­ta­tud ole­ta­ta­vas­ti aas­tal 1520 mõi­sao­ma­ni­ku Fa­bian von Tie­sen­hau­se­ni ajal. Tor­nis on ne­li kor­rust. Ja­la­mil on müü­ri­de pak­sus 1,8 meet­rit, si­se­mi­ne suu­rim lä­bi­mõõt 4,3 meet­rit. Tor­ni eri­pä­ra on kol­man­dat kor­rust ümb­rit­sev ta­la­de­le toe­tuv kait­se­käik ehk ur­daaž.

Kiiu torn kuu­lus nõu­ko­gu­de ajal Kuu­sa­lu kol­hoo­si­le, sel­les oli ku­na­gi se­pi­ko­da, ka Kiiu meie­rei ühe töö­ta­ja lam­ba­laut. Tor­ni hak­ka­sid 1971. aas­tal taas­ta­ma kol­hoo­si abiet­te­võt­te, elekt­roo­ni­ka­fir­ma Est­ron noo­red töö­ta­jad. Res­tau­ree­ri­mist ra­has­ta­sid kol­hoos ja Est­ron. Tor­ni ka­van­da­ti ja val­mis­ta­ti spet­siaal­ne möö­bel, mis on seal tä­ni­ni. Res­tau­ree­ri­tud torn ava­ti 1974. aas­tal, seal oli poo­lel­di mit­tea­met­lik baar-noor­te­koh­vik, hil­jem teh­ti kol­hoo­si ja Est­ro­ni esin­dus­ko­haks, kus võõ­rus­ta­ti kü­la­li­si.

Põl­lu­ma­jan­dus­re­for­mi tu­le­mu­se­na sai tor­ni oma­ni­kuks Kuu­sa­lu vald. Ala­tes 1992. aas­tast olid tor­ni rent­ni­kud ning võt­sid seal tu­ris­te ja ko­ha­lik­ke kü­la­li­si vas­tu Ma­re Mu­ru­vä­li ja Leh­ta Par­ve osaü­hin­gust Kiiu Torn­lin­nus. Pen­sio­nä­ri­dest pe­re­nai­sed lõ­pe­ta­sid äri­te­ge­vu­se­ga 2019. aas­ta sü­gi­sel.

Val­la­va­lit­sus kor­ral­das 2020. aas­ta ke­va­del kon­kur­si uue rent­ni­ku leid­mi­seks. Kon­kur­si või­tis OÜ Hal­ja­son, kel­le­ga sõl­mi­ti ren­di­le­ping viieks aas­taks. Ka­vas oli tor­ni te­ha in­fo­punkt-ela­mus­kes­kus, kuid ko­roo­na-aas­ta­te mõ­ju tõt­tu pa­lu­sid rent­ni­kud 2022. aas­tal le­ping lõ­pe­ta­da ning ka­hel vii­ma­sel su­vel on torn seis­nud ena­mi­ku ajast ka­su­tu­se­ta. Mul­lu su­vel ka­su­ta­sid se­da mõ­nel kor­ral üri­tus­teks ko­ha­lik puit­ma­ja­fir­ma Nor­dic-Hou­ses koos Kiius kä­si­töö­jää­ti­si toot­va fir­ma­ga Hipijäätis OÜ.

Kuu­sa­lu val­la hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel rää­kis, et ka­hel vii­ma­sel aas­tal on tu­ris­tid aeg-ajalt tul­nud val­la­maj­ja kü­si­ma, kas saaks tor­ni seest­poolt vaa­da­ta, ning siis on käi­dud nei­le tor­ni näi­ta­mas: „Tor­ni juu­res on ol­nud ko­ha­li­ke noor­te kok­ku­saa­mis­koht, eel­mi­sel ke­va­del lõ­hu­ti alu­mi­sed klaa­si­tud avad ja pa­ni­me sin­na plaa­did.“

Eelmine artikkelSel­gus Raa­si­ku val­la korv­pal­li­meis­ter
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las su­vist las­teaia­rüh­ma ei ava­ta