Kesk­po­lü­goo­ni ohua­la saab pii­rid

1243

Vas­ta­valt riik­li­ku­le erip­la­nee­rin­gu­le te­hak­se kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni­le laien­da­tud ohua­lad – luuak­se Põh­ja-Ees­ti har­ju­tu­sa­la, ku­hu kuu­lu­vad Sood­la har­ju­tus­väl­jak ja laien­da­tud ohua­la­ga kesk­po­lü­goon koos omavaheliste ühen­dus­tee­de­ga.

Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus kor­ral­das han­ke kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni laien­da­tud ohua­la pii­ri­tä­his­tus­töö­de te­gi­ja leid­mi­seks. Veel käe­so­le­va aas­ta­ga tu­leb ra­ja­da pii­ri­siht ning pai­gal­da­da rii­gi maa­de­le ohua­la pii­re tä­his­ta­vad pos­tid ja tõk­ke­puud. Li­sa­tak­se ka in­fo­tahv­leid.

Koos­töös RMK­ga tä­his­ta­tak­se laien­da­tud ohua­la­dest möö­duv uus al­ter­na­tiiv­ne mat­ka­ra­da, kok­ku tu­leb se­da li­gi 10 ki­lo­meet­rit. Mat­ka­ra­ja­le te­hak­se ka lõik laud­teed. Li­saks ra­ja­tak­se 3,4ki­lo­meet­ri­ne jalg­rat­ta­ra­da. Laien­da­tud ohua­la­le jääb ka Ve­ne­mäe vaa­te­torn, sel­le ase­me­le te­hak­se uus vaa­te­torn. Need tööd pea­vad teh­tud saa­ma 2020. aas­ta jook­sul.

Kesk­po­lü­goon asub Kuu­sa­lu val­las, Sood­la har­ju­tu­sa­la ula­tub Ani­ja val­da. Tä­na­vu sep­temb­ris sõl­mi­sid 9 oma­va­lit­sust ja kait­se­mi­nis­tee­rium hea­de ka­vat­sus­te kok­ku­lep­pe. Riik hak­kab ku­ni aas­ta­ni 2023 toe­ta­ma ra­ha­li­selt oma­va­lit­su­si, mil­le ter­ri­too­riu­mil asu­vad har­ju­tu­sa­lad. Kuu­sa­lu vald saab aas­tas üle 142 000 eu­ro toe­tust, Ani­ja vald üle 35 500 eu­ro. Käes­o­le­va aas­ta sum­mat ei ole val­da­de­le se­ni üle kan­tud.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul tä­na­vu­se li­saee­lar­ve, mil­les on 2019. aas­taks lu­ba­tud toe­tus­sum­ma suu­na­tud jooks­va­te ku­lu­tus­te kat­teks. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kait­se­mi­nis­tee­riu­mi toe­tus po­le sih­tots­tar­be­li­ne, see­tõt­tu po­le konk­reet­se­te ku­lu­tus­te­ga seo­tud. Sa­mas suu­na­tak­se te­ma sõ­nul val­la ra­ha po­lü­goo­ni ää­res asu­va­tes­se kü­la­des­se ju­ba lä­hia­jal, kui käi­vi­tub Ko­su-Här­ma­ko­su tee mus­ta kat­te al­la pa­nek.

Ani­ja val­la li­saee­lar­ves­se lu­ba­tud toe­tus­sum­mat ei pan­dud, kuid on järg­mi­se aas­ta ee­lar­ve pro­jek­tis. Val­la­va­nem Rii­vo Noor ja vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev on se­da meelt, et seo­ses har­ju­tus­väl­ja­ga maks­tav toe­tus peaks mi­ne­ma sa­ma piir­kon­na kü­la­de­le.

Põhjalikuma ülevaate laiendatud ohualadega seonduvast leiab kaitseministeeriumi ja Kuusalu valla kodulehtedelt – „Keskpolügooni laiendatud ohualaga seotud ehitustegevusest“. Lisatud on materjalid keskpolügooni eriplaneeringust, selle detailse lahenduse keskkonnamõju hindamisest. Ka on materjalide seas ülevaatlik skeem ohuala piiri ja matkaradadega ning Põhja-Eesti harjutusala maade omandamise infoleht koos kaardirakendusega.