Ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­nid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel hei­tea­la­de mit­me­võist­lu­ses

29

VEI­KO VILL

Ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­ni­de – heit­ja­te sel­le aas­ta vii­ma­ne tiit­li­võist­lus – Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed hei­de­te mit­me­võist­lu­ses toi­mu­sid Pär­nus Nii­du­par­gi hei­tes­taa­dio­nil 27. au­gus­til.
Võis­tel­di hei­de­te viie­võist­lu­ses: va­sa­ra­hei­de, kuu­li­tõu­ge, ket­ta­hei­de, oda­vi­se ja ras­kus­hei­de – nen­de ala­de tu­le­mus­te punk­tid sum­mee­ri­ti.

Sõ­nu­mi­too­ja piir­kon­na ve­te­ra­nid esi­ne­sid koh­ta­de mõt­tes mak­si­maal­selt edu­kalt, punk­ti­sum­mad olek­sid sport­las­te ar­va­tes või­nud ehk vei­di pa­re­mad ol­la, aga ka ve­te­ran-„tipps­port” pa­kub õn­nes­tu­mis­te kõr­va­le va­hel oo­ta­ma­tu­si ja väik­seid alt­mi­ne­kuid.

M80 klas­sis saa­vu­tas kind­la esi­ko­ha Henn Pärn 4241 punk­ti­ga. Ta en­da ni­mel ole­vast Ees­ti re­kor­dist jäi puu­du vaid 40 punk­ti.

M70 va­nu­sek­las­sis või­tis Jaak Tur­ro 3505 punk­ti­ga ja Lem­bit Talp­sepp sai tei­se ko­ha 3318 punk­ti­ga.

M65 klas­sis või­tis Paa­vo Tilk 3309 punk­ti­ga. Tu­le­mus on sel­le va­nu­sek­las­si Ees­ti hooa­ja tipp­tu­le­mus.

M50 klas­sis sai esi­ko­ha Vei­ko Vill 2823 punk­ti­ga.

Ve­te­rans­port­la­sed võist­le­vad sü­gi­sel veel ko­ha­li­ku täht­su­se­ga võist­lus­tel ja siis alus­ta­vad et­te­val­mis­tust järg­mi­seks hooa­jaks ning või­ma­lu­sel osa­le­vad ka si­se-MM võist­lus­tel Poo­las märt­si­kuus ja EM võist­lus­tel Itaa­lias sep­temb­ri­kuus.

Sel­leks nei­le head ter­vist, taht­mi­se ta­ha ju­ba ve­te­ra­ni­del asi ei jää!

Eelmine artikkelMAR­TI HÄÄL ja HEL­GES MÄND­METS ei naa­se veel vo­li­ko­gus­se
Järgmine artikkelHara ja Kuu­sa­lu pur­je­ta­ja­te edu­kad star­did Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel