Keh­ras valmis uus väi­ke­las­te män­gu­väl­jak

102
Uue män­gu­väl­ja­ku at­rakt­sioo­nid said pai­ka üle-eel­mi­sel nä­da­lal, kuid es­mas­päe­val ei ol­nud plats veel lii­va­ga kae­tud. Fo­to Tõ­nu Kir­ves

Ani­ja val­la­va­lit­sus tel­lis Leht­met­sa kül­la, Ko­se maan­tee 40 asu­va kor­ter­ma­ja et­te uue män­gu­väl­ja­ku.

Eel­mi­se män­gu­väl­ja­ku ra­jas Leht­met­sa kü­la kor­ter­ma­ja­de va­he­le 2006. aas­tal Ani­ja Lions-klu­bi. Val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nu sõ­nul olid sel­le pui­dust at­rakt­sioo­nid aas­ta­te­ga muu­tu­nud ko­le­daks, väl­ja­ku pal­gi­ku­ju­li­sed ää­ri­sed la­gu­ne­nud. Kõik, mis sel­lest veel al­les, lam­mu­ta­ti, ase­me­le too­di uued at­rakt­sioo­nid. Ka va­na liiv vii­di ära ja asen­da­ti uue­ga.

„Uus män­gu­väl­jak on mõel­dud väi­ke­las­te­le, seal on ro­ni­la ja eri­su­gu­sed kii­ged,“ lau­sus In­ga Vai­nu.

Män­gu­väl­jak on se­ni­sest vei­di suu­rem, sel­le sis­se­pää­su juu­rest võe­ti ma­ha üks mä­da­ne­nud ja oht­lik õu­na­puu.

Esial­gu oli plaan män­gu­väl­jak ava­da jaa­ni­päe­va pai­ku, kuid sel­gus, et se­da ümb­rit­se­ma ja ta­sa­kaa­lu­har­ju­tus­teks mõel­dud puit­pa­lis­saad ei ma­hu ka­van­da­tud ee­lar­ves­se. See­tõt­tu os­te­ti at­rakt­sioo­nid Fix­man Ees­ti OÜst, kes pa­ni need ka üles, kuid pa­lis­saa­di­pos­tid too­di sae­kaat­rist ning nen­dest ra­ja­tud män­gu­väl­ja­ku piir­de ehi­tas OÜ Ak­na Kii­ra­bi.

Möö­du­nud nä­da­lal an­dis Ani­ja val­la­va­lit­sus sot­siaal­mee­dias tea­da, et 30. juu­nil on pa­lis­saa­di jaoks ko­ha­le vii­dud im­mu­ta­tud puit­pos­ti­dest 8 ära va­ras­ta­tud. Pa­lu­ti val­la­va­lit­su­sel tea­da an­da, kes on neid ku­sa­gil näi­nud, var­gal soo­vi­ta­ti ma­ter­jal ta­ga­si tuua, juh­tu­mist tea­vi­ta­ti ka po­lit­seid. Ma­jan­duss­pet­sia­list Tõ­nu Kir­ves mär­kis, et õn­neks saa­di puit­pii­re ka il­ma va­ras­ta­tud pos­ti­de­ta val­mis.

Män­gu­väl­ja­ku ra­ja­mi­ne läks maks­ma 36 000 eu­rot. Lap­sed saa­vad uut män­gu­väl­ja­kut ka­su­ta­ma ha­ka­ta käesoleval nä­da­lal.

Kok­ku on Keh­ras viis ava­lik­ku män­gu­väl­ja­kut. Kõi­ge suu­rem asub val­la­ma­ja kõr­val, eel­mi­sel aas­tal ra­ja­ti män­gu­väl­jak va­nas­se asu­las­se, kor­da te­ge­mist oo­tab ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti sõ­nul veel Kes­ku­se tä­nav 5 asuv män­gu­väl­jak.

„Aeg­vii­du kõ­la­ko­ja par­gis võik­sid ol­la kii­ged suu­re­ma­te las­te jaoks,“ üt­les Tõ­nu Kir­ves.
Ta li­sas, et val­la­va­lit­su­se põ­hi­mõ­te on üks amor­ti­see­ru­nud män­gu­väl­jak al­gu­sest lõ­pu­ni kor­ra­li­kult re­no­vee­ri­da, et kes­taks aas­taid, mit­te pi­de­valt neid vei­di ko­hen­da­da.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 22. juunil
Järgmine artikkelKol­gas näh­ti head Sa­maa­ria naist