Keh­ra uu­e e­la­muaren­da­ja leid­mi­seks tu­leb enam­pak­ku­mi­ne

109
Keh­ra uue ela­mu­ra­joo­ni 5 aas­tat ta­ga­si keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gul on 5 kor­ter- ja 4 ri­da­ma­ja krun­ti, enam­pak­ku­mi­se võit­ja ko­hus on väl­ja ehi­ta­da 4 kor­ter- ja 4 ri­da­ma­ja ning neist tei­se­le poo­le Põh­ja tä­na­vat äri­hoo­ne.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võttis no­vemb­ris vas­tu ot­su­se võõ­ran­da­da ava­li­kul enam­pak­ku­mi­sel ühe ter­vi­ku­na 9 kin­nis­tut, mis asu­vad li­gi 5 hek­ta­ri suu­ru­sel alal Keh­ras Põh­ja, Mul­la ja Sa­lo tä­na­va­te ning Ko­se maan­tee va­hel. Viis aas­tat ta­ga­si keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu­ga on sin­na ka­van­da­tud kor­te­re­la­mu­te ja ri­da­ma­ja­de­ga ela­mu­piir­kond.

De­tailp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se ajal oli te­gu veel re­for­mi­ma­ta rii­gi­maa­ga, val­la mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se se­da ei an­tud. Möö­du­nud sü­gi­sel, kui ela­mu­maa re­form oli lä­bi vii­dud, pöör­dus val­la­va­lit­sus uues­ti kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi poo­le, et al­ga­ta­taks Keh­ra, Sa­lo ja Põh­ja tä­na­va kin­nis­tu­te ot­sus­tus­kor­ras võõ­ran­da­mi­ne ela­mua­ren­du­se jaoks. Aas­ta ta­ga­si pi­das kesk­kon­na­mi­nis­tee­rium val­la­va­lit­su­se taot­lust põh­jen­da­tuks ja nõus­tus maa val­la­le and­ma.

Ühek­sast kin­nis­tust nel­ja­le on pla­nee­ri­tud ku­ni 25 kor­te­ri­ga kor­ter­ma­jad. Nel­ja­le ku­ni kuue­le pe­re­le mõel­dud ri­dae­la­mud ning üks on de­tailp­la­nee­rin­gu jär­gi äri­maa, ku­hu tu­leb ra­ja­da äri­hoo­ne. Ri­dae­la­mu maa alg­hin­nad on 36 400-41 600 eu­rot, kor­ter­ma­ja­de maa alg­hin­nad 35 100-57 200 eu­rot ning äri­maa alg­hind 87 500 eu­rot. Kok­ku on 49 270 ruut­meet­ri suu­ru­se ala enam­pak­ku­mi­se alg­hind 431 350 eu­rot.

„See on sum­ma, mis tu­leb rii­gi­le järg­mi­se nel­ja aas­ta jook­sul maks­ta, kui müü­me ta­su­ta võõ­ran­da­tud maad eda­si. Ka enam­pak­ku­mi­se võit­ja peab ra­ha val­la­le ta­su­ma võrd­se­tes osa­des nel­ja aas­ta jook­sul,“ sõ­nas Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Ta rää­kis, et võit­jal tu­leb ko­gu ala väl­ja aren­da­da 10 aas­ta jook­sul, see­juu­res üks osa – kas kor­te­re­la­mud või ri­da­ma­jad – peab val­mis ehi­ta­ma 5 aas­ta jook­sul. Äri­maa ja ma­ja­de­va­he­lis­te män­gu­väl­ja­ku­te ning hal­jas- ja puh­kea­la­de ra­ja­mi­seks on aren­da­jal ae­ga 7 aas­tat ala­tes le­pin­gu sõl­mi­mi­sest.

„Esial­gu tee­me enam­pak­ku­mi­se võit­ja­ga võ­laõi­gus­li­kud le­pin­gud. As­jaõi­gus­li­kud le­pin­gud sõl­mi­me iga kin­nis­tu koh­ta siis, kui on väl­jas­ta­tud ehi­tus­lu­ba ning val­mis on vä­he­malt vun­da­ment. Sa­mu­ti pea­vad sel­le kin­nis­tu jaoks ole­ma teh­tud teh­no­võr­gud, juur­de­pää­su­teed ja lii­tu­mis­punk­tid,“ sel­gi­tas val­la­va­nem.

Enam­pak­ku­mis­te tin­gi­mus­tes on, et ehi­tust tu­leb alus­ta­da esi­me­sel või­ma­lu­sel ehk ehi­tus­loa saa­mi­sest 18 kuu jook­sul peab ole­ma val­mis esi­me­se ela­mu vun­da­ment.

Rii­vo Noor põh­jen­das: „Me ei ta­ha, et see maa jääks tüh­jalt seis­ma kas kel­le­gi pen­sio­ni­fon­diks või pa­re­maid ae­gu oo­ta­ma. Meie soov ja ees­märk on, et või­ma­li­kult kii­res­ti ha­ka­taks ehi­ta­ma ning Ani­ja val­la tu­le­va­sed ko­da­ni­kud saak­sid sin­na ko­du­sid soe­ta­da.“

Aren­da­ja ko­hus on ra­ja­da ela­mu­ra­joo­ni­le ka juur­de­pää­su­teed Põh­ja ja Mul­la tä­na­valt ning ring­rist­mi­kult, te­ha kor­te­r-e­la­mu­te et­te krun­ti­de si­se­ne tee, juur­de­pää­su­tee Sa­lo tä­na­valt Mul­la tä­na­va­ga ris­tu­mi­se­ni ning ra­ja­da Sa­lo tä­na­va­le tä­na­va­val­gus­tus. Veel tu­leb aren­da­jal ehi­ta­da park­lad ma­ja­de va­he­le ja ela­mu­te tä­na­va­pool­se­tes­se kül­ge­des­se.

Üks kor­te­re­la­mu üü­ri­ma­jaks?
2017. aas­tal keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gus on Põh­ja tä­na­va äär­de ka­van­da­tud kok­ku 5 kor­ter­ma­ja. Üks neist on pla­nee­ri­tud Põh­ja tä­nav 1 kin­nis­tu­le, mis an­ti Ani­ja val­la mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se 2019. aas­ta ke­va­del. Se­da koos üle­jää­nud kor­ter- ja ri­dae­la­mu­te kin­nis­tu­te­ga enam­pak­ku­mi­se­le ei pan­da.

„Usu­me, et ka­hek­sa ela­mu-k­run­ti on ühe­le aren­da­ja­le pii­sav. Kui nen­de­ga lä­heb häs­ti ja meil en­dal val­la­le kuu­lu­va kin­nis­tu­ga mi­da­gi te­ha ei õn­nes­tu, või­me se­da ka hil­jem aren­da­ja­le pak­ku­da,“ lau­sus val­la­va­nem.

Üks idee, miks ot­sus­ta­ti kor­ter­ma­ja krunt, mis asub Põh­ja tä­na­val Keh­ra kesk­lin­na pool­ses osas, esial­gu val­la­le jät­ta, on ra­ja­da sin­na üü­ri­pin­da­de­ga kor­ter­ma­ja. Kui tu­le­val aas­tal ava­neb üü­rie­la­mu­te toe­tus­prog­ramm, saa­vad oma­va­lit­su­sed taot­le­da sel­lest toe­tust üü­ri­ma­ja­de ehi­ta­mi­seks.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 7. detsembril
Järgmine artikkelAni­ja val­la tub­li­de noo­rte tunnustamine