Keh­ra seik­lus­par­gis te­gut­se­vad pi­de­valt van­daa­lid

87
Katki on rebitud valgustusliini toitvad elektrijuhtmed.

Mul­lu ok­toob­ris ava­ti Keh­ra män­gu­väl­ja­ku kõr­val ma­dal­seik­lus­park, kus on ta­sa­kaa­lu ja osa­vust proo­vi­le pa­ne­vad ro­ni­mis­ra­jad-sei­nad ning las­ku­mis­ra­da. Vei­di roh­kem kui poo­le aas­ta­ga on Lea­der-prog­ram­mi toel ra­ja­tud seik­lus­park val­mis­ta­nud pal­ju­de­le las­te­le rõõ­mu, kuid val­la­va­lit­su­se­le ka pa­ras­ja­gu mu­ret.

„Ku­na ma­dal­seik­lus­park on mõel­dud pi­gem väik­se­ma­te­le las­te­le, siis ilm­selt vei­di suu­re­ma­tel on seal igav ja nad mõt­le­vad en­da­le seal väl­ja muid te­ge­vu­si,“ sõ­nab Ani­ja val­la­va­lit­su­se ma­jan­duss­pet­sia­list Tõ­nu Kir­ves.

Seik­lus­par­gi at­rakt­sioo­ni­de plat­vor­mi­de­le on krit­sel­da­tud sõ­nu ja joo­nis­ta­tud rõ­ve­du­si. Veel suu­rem prob­leem on, et pi­de­valt on lõ­hu­tud seik­lus­par­gi val­gus­teid: „La­si­me seik­lus­par­gi pi­me­dal ajal val­gus­ta­mi­seks puu­de va­he­le üles pan­na val­gus­tus­lii­ni. Se­da on nüüd­seks ju­ba kuus kor­da lõ­hu­tud. Ro­ni­tak­se at­rakt­sioo­ni­de kõr­ge­ma­te tros­si­de pea­le ning tõm­ma­tak­se val­gus­tus­lii­ni juht­med kat­ki, lam­bid võe­tak­se väl­ja ja viiak­se ära, või­b-ol­la peks­tak­se ku­sa­gil pu­ruks.“

Iga pa­ran­da­mi­ne tä­hen­dab val­laee­lar­ve­le um­bes 100 eu­ro suu­rust ku­lu – tu­leb ko­ha­le kut­su­da elekt­rik, töö­de te­ge­mi­seks tel­li­da tõs­tuk, os­ta uus kaa­bel ja pir­nid. Li­saks lööb seik­lus­par­gi val­gus­tus­lii­ni lõh­ku­mi­ne osa­li­selt väl­ja ka lin­na tä­na­va­val­gus­tu­se, sest saab toi­te tä­na­va­val­gus­tu­sest.

„Kui tä­na­va­val­gus­tu­se üks kol­mest toi­te­lii­nist lä­heb lü­hi­ses­se, lööb see ohu­tu­se ta­ga­mi­seks kil­bist kaits­me väl­ja. Se­da on juh­tu­nud ju­ba kol­mel kor­ral,“ mär­gib Tõ­nu Kir­ves.

Lõh­ku­jaid tu­vas­ta­da po­le suu­de­tud, sest vi­deo­val­vet seal ei ole. Ma­jan­duss­pet­sia­list ar­vab, et te­gu on va­ra­teis­me­lis­te, 10-12aas­tas­te noo­ru­ki­te kä­te­töö­ga: „Teis­me­li­sed enam nal­jalt ei ro­ni val­gus­tus­lii­ni ot­sa se­da pu­ruks kis­ku­ma, sest hal­ba­de as­jao­lu­de kok­ku­sat­tu­mi­sel võib seal sur­ma saa­da.“

Ta ole­tab, et van­daa­lid on val­la­ma­ja lä­he­dal asu­vas seik­lus­par­gis te­gut­se­nud õh­tu­ti, kui seal va­ne­ma­te­ga ae­ga veet­nud väik­se­mad lap­sed on lah­ku­nud ning ke­da­gi nä­ge­mas-kee­la­mas ei ole.

„Et lõh­ku­mi­si ja pa­ran­da­mi­si edas­pi­di väl­ti­da, ole­me lask­nud suu­re­ma osa val­gus­tus­lii­nist ma­ha võt­ta. En­ne sü­gist se­da kind­las­ti taas­ta­ma ei hak­ka, see po­le ma­jan­dus­li­kult ots­tar­be­kas ning prae­gu on väl­jas kaua val­ge. Kui sü­gi­sel pa­ne­me val­gus­tid ta­ga­si, siis ilm­selt mit­te enam ra­jaat­rakt­sioo­ni­de ko­ha­le, vaid nii, et po­leks van­daa­li­de­le ker­ges­ti kät­te­saa­dav,“ lau­sub ma­jan­duss­pet­sia­list.

Val­la­va­lit­sus on tei­nud po­lit­sei­le aval­du­se, et lõh­ku­mis­te koh­ta al­ga­ta­taks väär­teo­me­net­lus. Kõi­gil, kes on mär­ga­nud Keh­ra seik­lus­par­gis kaht­last te­ge­vust või os­ka­vad an­da vih­jeid seal as­kel­da­nud kam­ba koh­ta, pa­lu­tak­se sel­lest tea­da an­da val­la­va­lit­su­se­le.

„Val­la­va­lit­sus püüab ko­gu­kon­na­le an­da siin ela­mi­seks li­sa­väär­tu­si. Tee­me se­da meie en­di ra­ha eest, kui mi­da­gi lõ­hu­tak­se, tu­leb ka pa­ran­da­da meie en­di ra­ha eest. On vä­ga ka­het­sus­väär­ne, kui 95 prot­sen­ti kor­ra­lik­ke ini­me­si pea­vad kan­na­ta­ma vä­he­mu­ses pa­ha­ret­ti­de sur­ve all. Va­bas ühis­kon­nas ei peaks iga­le poo­le pa­ne­ma val­ve­kaa­me­raid. Sel­gi­tus­tööd tu­leks te­ha nii ko­du­des kui koo­lis,“ ütleb Tõnu Kirves.

Eelmine artikkelTäien­dus Raa­si­ku vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nis
Järgmine artikkelRaa­si­ku koo­li­le ot­si­tak­se juh­ti