Keh­ra Nukk an­dis Keh­ra pa­be­ri­päe­val esie­ten­du­se

408
MAR­GIT AAS­MAA nu­ku­teat­rist Keh­ra Nukk män­gis Keh­ra pa­be­ri­päe­val eten­dust „Pii­be­le­he-neit­si”.

Keh­ra 4. pa­be­ri­päev oli suu­na­tud las­te­le. 

Lau­päe­val nel­jan­dat kor­da toi­mu­nud Keh­ra pa­be­ri­päe­val ela­sid lap­sed kaa­sa nu­ku­teat­ri Keh­ra Nukk la­vas­tu­se „Pii­be­le­he-neit­si” esie­ten­du­se­le.

Au­gust Kitz­ber­gi sa­ma­ni­me­li­sel mui­nas­ju­tul põ­hi­ne­va mo­no­tü­ki la­vas­ta­nud ja sel­les män­giv Keh­ra Nu­ku ve­da­ja Mar­git Aas­maa rää­kis idee sün­nist: „Keh­ra nu­ku­teat­ri pi­kaa­ja­li­se ju­hi Lea Si­bul-Poo­la nu­kud olid ole­mas. Res­tau­ree­ri­sin neid, mi­da­gi te­gin ka juur­de. Näit­le­jal on va­ja aeg-ajalt män­gi­da ük­si, ka „Pu­na­müt­si­ke­ses” män­gin ük­si.”

La­va oli Mar­git Aas­maa pai­gu­ta­nud väi­ke­se­le laua­le, kus teis­te lil­le­de ja tai­me­de kes­kel toi­me­tas Pii­be­le­he-neit­si. Õh­tust hom­mi­ku­ni oli vih­ma va­la­nud, Pii­be­le­he-neit­si nut­tis, sest vihm oli ta ko­du üle uju­ta­nud ja mu­ret­se­ma pan­nud, kui­das uut öö­ma­ja lei­da. Siis pak­kus abi lib­li­kas ja näit­le­ja hak­kas lu­gu ju­tus­ta­ma.

„Näi­te­mäng on veel suh­te­li­selt too­res, kor­ra olin se­da pub­li­ku­le et­te kand­nud,” lau­sus Mar­git Aas­ma. „Eten­dus kas­vab iga kor­ra­ga, män­gi­des te­kib ins­pi­rat­sioon ja pealt­vaa­ta­ja­te­ga su­hel­des mõ­nus koos­lus. „Pu­na­müt­si­ke­se” män­gi­mi­se­ga oli sa­ma­moo­di. Alus­ta­sin arg­li­kult, nüüd tu­leb pool pub­li­kut eten­du­se­ga kaa­sa. Kand­le­mäng „Pii­be­le­he-neit­si„ esimesel eten­du­sel las­te­le ei so­bi­nud. Nüüd vaa­ta­sin, et nad kuu­la­sid vä­ga hoo­le­ga. Kand­le­män­gu võiks roh­kem­gi ol­la.”

„Pii­be­le­he-neit­si” esie­ten­du­se oli Mar­git Aas­ma ka­van­da­nud te­ha märt­sis Tar­tu män­guas­ja­de muu­seu­mis, kuid ko­roo­naaeg sun­dis ka­vat­su­se eda­si lük­ka­ma: „Sel­les muu­seu­mis on ar­mas väi­ke ruum, mind võe­tak­se seal ala­ti vä­ga häs­ti vas­tu. Järg­mi­ne eten­dus on ka­vas Vil­jan­dis Koi­du selt­si­ma­jas ja sü­gi­sel lä­hen Tar­tus­se.”

Las­te sii­rus an­nab head ener­giat
Nu­ku­teat­ris Keh­ra Nukk toi­me­ta­mi­ne on Mar­git Aas­maa kut­su­mus ja amet, mis pa­kub pal­ju va­hel­dust: „Sõi­dan sa­ge­li möö­da Ees­ti­maad, koh­tun las­te ja õpe­ta­ja­te­ga. Täis­kas­va­nu üt­leb, et oli to­re eten­dus. Aga väi­ke ini­me­ne tu­leb pä­rast eten­dust mu juur­de ja rää­gib: „Tä­di, nii to­re oli!” Las­te au­sus ja sii­rus an­na­vad head ener­giat. Ju­hul kui lap­sel te­kib vaa­da­tes igav, siis ta näi­tab se­da väl­ja, jä­re­li­kult pean mi­da­gi muut­ma.”

Keh­ra pa­be­ri­päe­va kor­ral­das mit­te­tu­lun­du­sü­hing Keh­ra Raud­­tee­­jaam. Eel­mi­sed kolm kor­da oli üri­tus 2014., 2015. ja 2016. aas­tal, siis tek­kis ma­ja re­mon­di tõt­tu paus. Keh­ra Raud­tee­jaa­ma ju­ha­ta­ja An­ne Oru­aa­si sõ­nul ini­me­sed ju­ba kü­si­sid, mil­lal tu­leb järg­mi­ne pa­be­ri­päev: „See­kord­se pa­be­ri­päe­va kor­ral­da­si­me Keh­ra las­te­le.”

An­ne Oruaas rää­kis, et He­li Ka­ru noo­red laul­jad esi­ne­sid ka esi­me­sel pa­be­ri­päe­val, väi­kes­test las­test on kas­va­nud ke­nad noo­red ini­me­sed. Pa­be­rist kos­tüü­me kand­nud poi­sid ja tüd­ru­kud and­sid moee­ten­du­se. Raa­si­ku val­la ela­nik Ma­rian­ne Põld elik me­re­rööv­li­tü­tar Ara­bel­la lõ­bus­tas lap­si aa­ra­pa­pa­goi Fio­na­ga. Tar­tu trü­ki- ja pa­be­ri­kuns­ti kes­ku­se ju­ha­tu­se lii­ge, kunst­nik An­ne Ru­da­novs­ki pi­das et­te­kan­de möö­du­nud­su­vi­sest üm­ber­maail­ma­rei­sist, mil­le ta võt­tis et­te pa­be­ri­hu­vi pä­rast.

Eelmine artikkelRaa­si­ku en­di­se vee­tor­ni ka­tu­se re­mont
Järgmine artikkelLok­sa spor­di­hoo­ne saab värs­ke vä­li­sil­me