Keh­ra Las­te­ta­re las­teaed sai jõu­lu­kin­giks uue ma­ja

602
Süm­bool­se lin­di lõi­ka­sid Las­te­ta­re ava­mi­sel lä­bi Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor MA­RET KI­VIS­TU, val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht TII­NA SI­LEM, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV ning Va­na­lin­na Ehi­tu­se juht KAI­DUR KAR­BA. Lin­ti hoid­sid TAIRON HIIESALU ja KEIU KIVISTIK Las­te­ta­re koolieelikute rühmast. Fo­tod Tiit Ko­ha

„Kui siia­ni sai Las­te­ta­re las­teaia­pe­re öel­da, et on Ani­ja val­la kõi­ge va­ne­mas las­teaias, siis nüüd või­te ol­la uh­ked, et asu­te val­la kõi­ge uue­mas las­teaias. See ma­ja on tei­le ilus jõu­lu­kink,“ sõ­nas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev es­mas­päe­val, 19. det­semb­ril, kui Keh­ras Kes­ku­se tä­na­val ava­ti pi­du­li­kult Las­te­ta­re las­teaia uus ma­ja.

Vo­li­ko­gu esi­mees ni­me­tas se­da päe­va nii Keh­ra lin­na kui ko­gu Ani­ja val­la jaoks eri­li­seks, sest vii­ma­ti ehi­tas ko­ha­lik oma­va­lit­sus uue hoo­ne 18 aas­tat ta­ga­si, kui ava­ti Keh­ra spor­di­hoo­ne. Küll aga on va­he­peal­se­tel aas­ta­tel Keh­ras ja Ala­ve­res koo­le ja las­teae­du re­no­vee­ri­tud, tu­le­val aas­tal soo­vi­tak­se re­no­vee­ri­ma ha­ka­ta Aeg­vii­du las­teae­da. Äs­ja ­val­mi­nud Las­te­ta­re las­teaia­le on järg­mi­sel aas­tal ka­vas juur­de ehi­ta­da ruu­mid veel ka­he rüh­ma ava­mi­seks.

Las­te­ta­re uue ne­li­nurk­se­test tii­ba­dest koos­ne­va ka­he­kord­se ma­ja pro­jek­tee­ris OÜ Co­nAr­te. Ettevõte on sar­na­se las­teaia va­rem pro­jek­tee­ri­nud Rae val­la Peet­ri kül­la.

17. veeb­rua­ril, kui Las­te­ta­re uus ma­ja sai nur­ga­ki­vi, kut­sus Jaa­nus Ka­lev hoid­ma pöialt, et krii­si­de­le, mis on meid jär­jest ta­ba­nud, ei tu­leks veel üht juur­de ning ehi­ta­ja saab ma­ja sü­gi­seks val­mis. Nä­dal ae­ga hil­jem al­gas Uk­rai­nas sõ­da. Las­teae­da ehi­ta­nud Va­na­lin­na Ehi­tu­se ju­ha­tu­se esi­mees Kai­dur Kar­ba tõ­des, et Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo te­ge­mi­sel, mis oli et­te­võt­te jaoks esi­me­ne koos­töö Ani­ja val­la­ga, suu­de­ti va­na hoo­ne re­no­vee­ri­mi­se­ga kaas­ne­vaid kee­ru­ku­si et­te pla­nee­ri­da, Las­te­ta­re ehi­ta­mi­se­ga kaas­ne­vaid prob­lee­me – mee­le­tut hin­na­tõu­su ning ehi­tus­ma­ter­ja­li­de tar­ne­ras­ku­si – et­te nä­ha ei osa­tud. See te­gi te­ma hin­nan­gul ehi­ta­mi­se üli­kee­ru­li­seks. Ka le­pin­gus fik­see­ri­tud val­mi­mis­täh­taeg 5. ok­too­ber ve­nis ka­he kuu võr­ra pi­ke­maks.

Jaa­nus Ka­lev kin­kis Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­to­ri­le Ma­ret Ki­vis­tu­le val­la va­pi­ga rin­na­mär­gi ning uue ma­ja jaoks val­la li­pu. Va­na­lin­na Ehi­tu­se juht tõi las­teaia­le tal­ve­rõõ­mu­de nau­ti­mi­seks vir­na plas­tik­kel­ke.

Val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht Tii­na Si­lem an­dis li­saks Va­na­lin­na Ehi­tu­se­le val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ka oma­ni­ku­jä­re­le­val­vet tei­nud Enn Raa­le OÜst Ta­rin­dip­roff, tä­nu­kir­ja päl­vis ka las­teaia­hoo­ne pro­jek­tee­ri­nud OÜ Co­nAr­te.

Las­teaia­pe­ret õn­nit­le­sid Ani­ja val­la teis­te las­teae­da­de-koo­li­de ju­hid, Har­ju­maa las­te­ae­da­de juh­ti­de ühen­du­se ning lap­se­va­ne­ma­te esin­da­jad. Ani­ja val­la au­ko­da­nik, Las­te­ta­res üle 40 aas­ta töö­ta­nud en­di­ne kauaaeg­ne di­rek­tor Vik­to­ria Bo­ri­ko­va, kes peab nüüd pen­sio­ni­põl­ve, lau­sus: „See on õn­ne­lik päev ka mi­nu jaoks, oo­ta­sin se­da 30 aas­tat.“

Ma­ret Ki­vis­tu tä­nas uue ma­ja eest ko­ha­lik­ku oma­va­lit­sust ja ehi­ta­jaid ning kol­lee­ge, kes ai­ta­sid Las­te­ta­re va­nast ma­jast uu­de ko­li­da: „Tä­nan ka lap­si, et te ole­mas ole­te – see ma­ja siin on ja jääb teie jaoks.“

Las­teaed alus­tas pä­rast ko­li­mist Kes­ku­se tä­na­va äär­ses uues ma­jas tööd 5. det­semb­ril. Va­na ma­ja Las­te tä­na­val on tü­hi ning lam­mu­ta­tak­se. Uut las­teae­da ha­ka­ti ka­van­da­ma see­tõt­tu, et ehi­tus­teh­ni­li­ne audit an­dis li­gi 70aas­ta­se­le va­na­le hoo­ne­le hä­vi­ta­va hin­nan­gu. Uu­de las­teae­da pro­jek­tee­ri­ti 9 rüh­ma, esial­gu ehi­ta­ti neid 7. Koos si­sus­ta­mi­se ja va­na hoo­ne lam­mu­ta­mi­se­ga läks las­teaia ehi­ta­mi­ne maks­ma üle 3,1 mil­jo­ni eu­ro. Sel­lest 1 026 000 eu­rot eral­das Ani­ja val­la­le CO2 meet­mest Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelUuri­kad esi­ne­sid Kad­rio­ru los­sis pre­si­den­di­le ja mi­nist­ri­te­le