Keh­ra las­teaia hal­li­tu­se­kol­le on lei­tud

152
Lepatriinu lasteaed

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor kin­ni­tas, et ehi­tus­me­hed leid­sid Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia vii­de rüh­ma le­vi­nud hal­li­tus­see­ne asu­ko­ha. See on las­teaia pi­ka ko­ri­do­ri põ­ran­da all, sel­les ot­sas, kus paiknevad Nae­rut­rii­nu­de ja Päi­ke­set­rii­nu­de rüh­mad, mil­les oli õhu­ana­lüü­si­de põh­jal hal­li­tus­see­ne kont­sent­rat­sioon kõi­ge suu­rem.

Ehi­tus­me­hed võt­sid eel­mi­se nä­da­la al­gu­ses Nae­rut­rii­nu­de rüh­ma­ruu­mi ühe põ­ran­da üles, plaan oli te­ha seal hal­li­tu­se­tõr­jet. Sel­gus, et põ­ran­daa­lu­ne oli pu­has ja kuiv, hal­li­tust pol­nud. Las­teaia­ma­ja põ­ran­da­te all on va­nad kesk­küt­te- ja põ­ran­da­küt­te­to­rus­ti­kud, ole­ta­ti, et hal­li­tus on ku­sa­gil to­ru­de ka­na­lis ning ku­na ko­gu hoo­ne põ­ran­daa­lu­ne on ava­tud süs­teem, pääseb õhk kõikide rühmaruumide põrandaalustes­se.

„Kui nä­gi­me, et põ­ran­da­te alu­ne on ava­tud, sai­me aru, et hal­li­tus ei pruu­gi­gi ol­la igal pool, vaid le­vi­nud möö­da va­nu to­ru­de ka­na­leid maj­ja laia­li. Kõi­ge olu­li­sem oli tea­da saa­da, kus on hal­li­tus­see­ne kol­le. Alus­ta­si­me kont­rol­li­mist ko­ri­do­ri sel­lest ot­sast, kus on rüh­mad, mil­le õhus tu­vas­ta­tud hal­li­tus­see­ne kont­sent­rat­sioon oli kõi­ge suu­rem,“ rää­kis Rii­vo Noor.

Las­teaia ko­ri­do­ri põ­ran­das­se lõi­ga­ti auk ning sel­le all oli­gi hal­li­tus­seen: „Hal­li­tus on va­na iso­lat­sioo­ni­ma­ter­ja­li ja pui­du kül­jes. Se­da ei ole vä­ga pal­ju.“

Ko­ri­dor, kus hal­li­tu­se­kol­le lei­ti, pit­see­ri­ti, põ­ran­daa­lu­ne te­hak­se hal­li­tu­sest puh­taks, va­nad to­ru­de­ka­na­lid su­le­tak­se, siis peaks val­la­va­ne­ma sõ­nul ole­ma prob­leem la­hen­da­tud.

Las­teaia Päi­ke­set­rii­nu­de rühm ja­gab se­ni ruu­me Tri­ki­trii­nu­de rüh­ma­ga. Kui Nae­rut­rii­nu­de rüh­ma män­gu­toa­le on ehi­tatud uus põ­rand, saa­vad ka aju­ti­selt Las­te­ta­re las­teaia saa­lis asu­va rüh­ma lap­sed oma las­teae­da ta­ga­si ko­li­da. Rii­vo Noor ole­tas, et sel­leks võib ku­lu­da kaks-kolm nä­da­lat.

Reedel käisid lasteaias ka mükoloogid ja andsid nõu, kuidas põrandaalune hallitusseenest puhastada.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ela­mu­ko­mis­jon
Järgmine artikkelPolitseiuudised