Keh­ra kä­si­pal­lu­rid ai­ta­vad krii­si- o­lu­kor­ras kont­rol­li­da ava­lik­ke koh­ti

596
Kehra käsipalliklubi mänedžer RENE KAALO (paremal) koos tütre ja klubi kas­van­diku CAROLI KAALOGA õhtusel kontrollkäigul Kehra mänguväljaku juures.

Al­ga­tus, et sport­la­sed võik­sid oma­va­lit­sus­te­le erio­lu­kor­ra ajaks ap­pi min­na, tu­li Ees­ti Kä­si­pal­li­lii­dult.

Ees­ti Kä­si­pal­li­lii­du pea­sek­re­tär Pir­je Oras­son üt­les, lii­du ju­ha­tus pak­kus oma­va­lit­sus­te­le kä­si­pal­lu­ri­te abi ta­ga­mi­sel, et spor­di­ra­ja­tis­te ja teis­te ava­li­ke koh­ta­de juu­res ei oleks ko­gu­ne­mi­si.

„Klu­bid kin­ni­ta­sid, et on val­mis ai­ta­ma, kui oma­va­lit­su­sed va­ja­vad. Saat­si­me in­fo oma­va­lit­sus­te­le,“ sõ­nas ta.

Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi mä­nedžer Re­ne Kaa­lo rää­kis, et kui val­la­va­lit­sus kü­sis neilt, kas ol­lak­se val­mis õh­tu­ti kel­la kuuest küm­ne­ni niiöel­da pat­rul­li­ma, olid nad ko­he nõus: „Me­hed käi­vad na­gu­nii eri ae­ga­del ühe kau­pa jooks­mas, miks siis mit­te ka vaa­da­ta, et ku­sa­gil ei ko­gu­ne­taks.“

Möö­du­nud nä­da­la kesk­pai­gast hoia­vad­ki kä­si­pal­lik­lu­bi juht­kond ning esin­dus- ja esi­lii­ga mees­kon­na män­gi­jad õh­tu­ti Keh­ras sil­ma peal 7 ko­hal, kus on noo­red ta­va­li­selt ko­gu­ne­nud. Need on staa­dio­ni ümb­rus, koo­li­ma­ja­de esi­sed, män­gu­väl­ja­kud. Kui ku­sa­gil nä­hak­se koos roh­kem kui kah­te ini­mest, pa­lu­tak­se laia­li min­na: „Kui näe­me rah­vast koos mõ­nes muus ko­has, siis loo­mu­li­kult ei jä­ta ka se­da tä­he­le­pa­nu­ta. Esi­me­sed õh­tud on ol­nud ra­hu­li­kud. Mina nä­gin ho­ki­väl­ja­kul, kus on ramp ja kos­sup­lats, kol­me noort nii­sa­ma hän­gi­mas. Rää­ki­sin nen­de­ga, said aru, et ei to­hi nii mit­me­ke­si koos ol­la ja üt­le­sid, et lä­he­vad ko­ju. Kui esin­dus­mees­kon­na vä­ra­va­vaht Mikk Aas­maa käis sa­mal õh­tul hil­jem jooks­mas, an­dis tea­da, et kõik on kor­ras. Tun­dub, et ini­me­sed saa­vad aru, miks ei peaks kam­ba­ga väl­jas ole­ma.“

Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la üt­les, et ka nei­le pak­ku­sid kä­si­pal­lu­rid abi: „Ole­me jät­nud Aru­kü­la ja Raa­si­ku staa­dio­nid päe­val ava­tuks, et ini­me­sed saak­sid seal käia jooks­mas ja ka­he kau­pa pal­li män­gi­mas. Pa­lu­sin esial­gu meie kä­si­pal­lik­lu­bi ju­hilt Avo Möl­silt, et noo­red võik­sid käia üks­haa­val staa­dio­ni­tel olu­kor­da jäl­gi­mas, kuid ole­me prae­gu saa­nud ise hak­ka­ma, me oma töö­ta­jad hoia­vad staa­dio­ni­del sil­ma peal, et ei te­kiks pun­te.

Ini­me­sed on ol­nud ül­la­ta­valt tub­lid, spor­ti käiak­se te­ge­mas, aga mit­te selts­kon­da­de­na.“
Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor sõ­nas, et Keh­ras on li­saks kä­si­pal­lu­ri­te­le noor­te ko­gu­ne­mis­koh­ti jäl­gi­nud ka Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht Mih­kel Kuu­se ning sot­siaal- ja noor­soo­töö­ta­jad. Et­te­pa­ne­ku, et noor­soo­töö­ta­jad võik­sid ai­da­ta te­ha sel­gi­tus­tööd, kui mär­ka­vad noo­ri ko­gu­ne­mas, te­gi oma­va­lit­sus­te­le po­lit­sei.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la 3 nais­ko­du­kaits­jat abis­ta­vad ko­roo­nak­rii­si ees­lii­nil
Järgmine artikkelANTS KI­VI­MÄE loo­dab, et Raa­si­ku vee­torn saab tä­na­vu uue ka­tu­se