Kehra A-klassi noormehed saavutasid Eesti karikavõistlustel käsipallis 2. koha

112
Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te 2. ko­ha võist­kond Keh­rast. Fo­to Ka­ro­lii­na Ul­mand/Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 27.-29. ok­toob­ril toi­mu­sid Põl­vas Me­si­kä­pa hal­lis A-va­nu­sek­las­si ehk 2005. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud noor­mees­te tä­na­vu­sed Ees­ti ka­ri­ka­võit­lu­sed kä­si­pal­lis. Seits­me võist­kon­na seas tu­li 10 punk­ti­ga ka­ri­ka­võit­jaks Põl­va KPK/Põl­va SK. Tei­se ko­ha sai sa­mu­ti 10 punk­ti­ga HC Keh­ra mees­kond, kel­le­le järg­nes HC Tal­linn 8 punk­ti­ga.

Keh­ra mees­kond kao­tas ree­del esi­me­se män­gu Põl­va­le 28:31, kuid üle­jää­nud viis män­gu või­de­ti. Ree­del alis­ta­ti SK Ta­pa/Ta­pa val­la SK 31:26, lau­päe­val Mus­ta­mäe Kä­si­pal­li­klu­bi 38:18 ja HC Tal­las/Tal­lin­na Spor­di­kool 26:14 ning pü­ha­päe­val HC Tal­linn 28:18 ja Vil­jan­di KK/Vil­jan­di SK/Pär­nu 33:27.

Keh­ra mees­kon­nas män­gi­sid Mart Kruu­sa­lu, Mar­tin Le­pik, Sil­var Sa­lu­mäe, Mar­tin Kik­kas, Al­var Soik­ka, Os­kar Luks, Mih­kel Parm, Karl Kõ­ve­rik, Ste­ner Si­rel, Mar­kus Leid­saar, Mat­tias Pärl, Mikk Kas­par Piir­sa­lu ja Kaur Tam­me, mees­kon­na tree­ne­rid on Ja­nar Mä­gi ja Ind­rek Lill­soo.

HC Kehra pa­ri­maks män­gi­jaks tur­nii­ril ni­me­ta­ti Os­kar Luks.

Mees­kon­na tree­ner Ind­rek Lill­soo kom­men­tee­ris, et esi­me­sel võist­lus­päe­val olid noor­me­hed „uni­sed“, kuid ala­tes lau­päe­vast said män­gu­moo­to­ri käi­ma ning ta­be­lis­se li­san­dus punk­te iga män­gu­ga: „Rõõ­mu val­mis­tas, et pois­te füü­sis vas­tu pi­das ja eri­list ära­kuk­ku­mist ei toi­mu­nud ka tur­nii­ri lõ­pu­faa­sis. Ül­di­selt võib tu­le­mu­se­ga ra­hu­le jää­da.“

Eelmine artikkelKultuurijuht VEIKO VEIERT: „Anija valla rahvas on kultuurilembene.“
Järgmine artikkelAruküla noorte akordionistide võit rahvusvahelisel konkursil