Keh­ras teh­ti al­gust hea­kor­ra­ree­de­te­ga

393

MTÜ Pu­has Ring al­ga­tu­sel toi­mus 29. märt­sil Keh­ras esi­me­ne hea­kor­ra­ree­de, mil init­sa­tiivg­rupp käis ise ja kut­sus ka tei­si ko­du­kan­ti pu­has­ta­ma.

„Mõ­ned käi­sid hom­mi­ku­poo­li­kul, ko­ris­ta­sid raud­tee ja jõe va­he­list ala, ning ja­ga­sid hea­kor­ra­ree­deid tut­vus­ta­vaid flaie­reid, mi­na käi­sin pä­rast­lõu­nal, prü­gi oli nii pal­ju, et lin­na kes­ku­sest kau­ge­ma­le ei saa­nud­ki. Rõõ­mus­tas, et ka mõ­ned koo­lik­las­sid ja las­teaia­rühmad tu­lid al­ga­tu­se­ga kaa­sa ning olid koos õpe­ta­ja­te­ga õues ko­ris­ta­mas. Prah­ti oli pal­ju, pea­mi­selt pa­ken­did, kom­mi-, krõp­su- ja jää­ti­se­pa­be­rid, vä­ga pal­ju oli ka suit­su­ko­ni­sid,“ üt­les et­te­võt­mi­se üks al­ga­ta­ja Fa­riš­ta­mo El­ler.

Jõeäär­set ala olid ree­del Keh­ras pra­hist pu­has­ta­mas ka Ani­ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad. Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et ka­vas on sel ree­del taas min­na, ning plaa­nib ka val­la al­la­su­tus­te­le te­ha üles­kut­se et­te­võt­mi­se­ga lii­tu­da. Sa­mu­ti loo­dab ta, et hea­kor­ra­ree­de­te­ga lii­tu­taks mu­jaltki, mit­te üks­nes Keh­ras.

„Kui las­teaiad ja koo­lid las­te­ga ko­ris­ta­ma hak­ka­vad, ei võit­le me üks­nes het­keo­lu­kor­ra­ga, vaid see on ka en­ne­tav te­ge­vus – laps, kes käib õuest kom­mi­pa­be­reid ko­ris­ta­mas, ei vis­ka neid enam ise ma­ha,“ ar­vas val­la­va­nem.

Fa­riš­ta­mo El­ler, et rää­kis sa­mal õh­tul oli Keh­ra noor­te­kes­ku­ses toi­mu­nud las­te­va­ne­ma­te koo­li tee­ma ko­ris­ta­mi­ne ja prü­gi sor­tee­ri­mi­ne: „Järg­mi­sel päe­val oli üks seal osa­le­nud noor ema oma las­te­ga õues prü­gi kor­ja­mas.“

Ta li­sas, et hea­kor­ra­ree­de­te al­ga­ta­jail on edas­pi­di plaan kut­su­da ini­me­si üles ko­ris­ta­ma konk­reet­seid koh­ti, kus on pal­ju prü­gi: „Sa­mas on te­gu va­ba­taht­li­ku ko­da­ni­kual­ga­tu­se­ga ning kõi­ge täht­sam on, et ini­me­sed õpik­sid mär­ka­ma, rea­gee­ri­ma ja usuk­sid, et kui ai­ta­vad ise kaa­sa, saab­ki ko­duümb­rus ning ko­gu maailm puh­ta­maks ja ilu­sa­maks.“

Eelmine artikkelPäästesündmused Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas
Järgmine artikkelToe­tus Raa­si­ku val­la kü­la­de­le