Keh­ras on nüüd kaa­saeg­ne ter­vi­se­kes­kus

2292
Ter­vi­se­kes­ku­se taa­sa­va­mi­sel lõi­ka­sid lin­ti ehi­tu­se ob­jek­ti­juht HAN­NES KA­SE­VÄ­LI, pe­rearst MAR­JE OTT ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM.

„Taas on üks meie asu­tus jõud­nud 21. sa­jan­dis­se,“ mär­kis Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se taa­sa­va­mi­sel.

Es­mas­päe­val, 17. det­semb­ril pi­du­li­kult ava­tud Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se hoo­ne on tund­ma­tu­se­ni muu­tu­nud – sis­se­pää­su ees on kin­ni­ne tuu­le­ko­da, seest on mõ­le­mad kor­ru­sed üm­ber ehi­ta­tud. Fua­jees on klaas­sein­te­ga eral­da­tud re­gist­ra­tuur, esi­me­sel kor­ru­sel veel fü­sio­te­ra­peu­di ja psüh­ho­loog-nõus­ta­ja ka­bi­ne­tid, fü­sio­te­raa­pia saal ning tua­le­tid ja pe­su­ruu­mid. Tei­sel kor­ru­sel asuvad kol­me pe­rears­ti ning õde­de ka­bi­ne­tid, äm­mae­man­da töö­ruum, la­bor, prot­se­duu­ri­de tu­ba, kon­ve­rent­si­ruum, per­so­na­li puh­ke­tu­ba, riie­tus­ruum, tua­le­tid. Ko­ri­do­ri­de sei­nad on il­mes­ta­tud vi­nee­ri­ga ning suur­te loo­dus­fo­to­de­ga Ees­ti pa­ri­ma­telt loo­dus­fo­tog­raa­fi­delt.

Puu­de­ga ini­mes­te jaoks on ma­jas lii­ku­mi­ne teh­tud või­ma­li­kult mu­ga­vaks – ter­vi­se­kes­ku­ses on lift, fua­jees ja ko­ri­do­ri­de sein­tel kä­si­puud, vä­li­suk­sed on au­to­maat­selt ava­ne­vad-sul­gu­vad, in­va­tua­le­til on lü­kan­duks.

Mi­tu aas­tat eel­tööd
Es­ma­kord­selt ha­ka­ti va­ja­du­sest muu­ta 1980nda­tel ehi­ta­tud Keh­ra am­bu­la­too­rium kaa­saeg­seks ter­vi­se­kes­ku­seks rää­ki­ma li­gi viis aas­tat ta­ga­si. 2015. aas­tal alus­ta­ti eel­tööd ning kui 2016. aas­tal said oma­va­lit­su­sed taot­le­da es­ma­ta­san­di ter­vi­se­kes­ku­se ra­ja­mi­seks Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di toe­tust, oli Ani­ja val­la­va­lit­sus nen­de 59 taot­le­ja seas, kes toe­tust said. En­di­se am­bu­la­too­riu­mi re­no­vee­ri­mist toe­ta­ti 412 210 eu­ro­ga, kok­ku läks ter­vi­se­kes­ku­se re­no­vee­ri­mi­ne maks­ma 809 729 eu­rot.

Re­no­vee­ri­misp­ro­jekt, mil­le te­gid OÜ Ku­res­saa­re Kom­mu­naalp­ro­jekt ja OÜ Vi­sioonp­ro­jekt, val­mis möö­du­nud aas­ta lõ­pus, käe­so­le­va aas­ta al­guses kor­ral­das val­la­va­lit­sus ehi­tus­han­ke ning 30. ap­ril­lil sõl­mi­ti le­ping – ter­vi­se­kes­kust hak­kas ehi­ta­ma OÜ Su­la­ne. Ehi­tus lõp­pes no­vemb­ris.
Eel­mi­sel nä­da­lal ko­li­sid üle 7 kuu Keh­ra sot­siaa­le­la­mus töö­ta­nud pe­rears­tid ta­ga­si oma maj­ja. Pat­sien­ti­de vas­tu­võt­tu alus­ta­ti seal tei­si­päe­val, 18. det­semb­ril.

„Ani­ja val­lal on jäl­le üks suur unis­tus täi­tu­nud,“ üt­les ter­vi­se­kes­ku­se taa­sa­va­mi­sel val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, kes tä­nas eu­ro­toe­tu­se taot­le­mi­seks va­ja­li­ku do­ku­men­tat­sioo­ni koos­ta­nud ASi Ci­vit­ta Ees­ti, OÜ­sid Ku­res­saa­re Kom­mu­naalp­ro­jekt ja Vi­sioonp­ro­jekt, OÜd Su­la­ne, ehi­tu­se jä­re­le­val­vet Ri­ho Koos­ti ning val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­test ter­vi­se­kes­ku­se val­mi­mis­se suu­ri­ma pa­nu­se and­nud Mar­ge Ra­jat, In­geld­rin Au­gi, Vil­jo Lei­si ja In­ga Vai­nut.

Ka Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se juht, pe­rearst Mar­je Ott tä­nas nii val­la­va­lit­su­se töö­ta­jaid kui ehi­ta­jaid.

Keh­ra am­bu­la­too­riu­mi en­di­ne peaarst Alek­san­der Kilk mär­kis, et on sa­ma ma­ja ava­mi­sel teist kor­da. Ta mee­nu­tas, et 1980ndail ei ol­nud plaa­ni Keh­ras­se am­bu­la­too­riu­mi ehi­ta­da, ku­na sa­mal ajal ka­van­da­ti Kei­las­se suu­re haig­la ehi­ta­mist ning lõ­vio­sa ra­joo­ni me­dit­sii­nia­su­tus­te­le mõel­dud ra­ha ku­lus sin­na: „Öel­di, et Kuu­sal­lu tu­leb na­gu­nii suu­rem po­lik­lii­nik, Keh­ra ini­me­sed saa­vad sin­na ja Tal­lin­nas­se min­na. Par­tei ra­joo­ni­ko­mi­tee esi­me­ne sek­re­tär oli mu koo­li­kaas­la­ne, tä­nu te­ma­le õn­nes­tus siis­ki ka siia saa­da am­bu­la­too­rium. Olin sel­le ma­ja ehi­ta­mi­se juu­res, nüüd ei tun­ne en­dist am­bu­la­too­riu­mi enam ära­gi.“

Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­ses hak­ka­vad li­saks pe­rears­ti­de­le-õde­de­le ja ko­duõ­de­de­le töö­ta­ma veel äm­mae­mand, fü­sio­te­ra­peut, psüh­ho­loog. Ars­ti­de vas­tu­võ­tua­jad ei muu­tu­nud, ka re­gist­ra­tuu­ri te­le­fo­ni­num­ber on en­di­ne.

Äm­mae­man­dat po­le veel lei­tud, psüh­ho­loo­gi­tee­nust hak­kab osu­ta­ma MTÜ Las­te ja Pe­re­de Nõuan­de­kes­kus. Fü­sio­te­ra­peut Kris­tel Oja sõi­dab Keh­ras­se Kuu­sa­lust, vas­ta­valt nõud­lu­se­le kor­ra-kaks nä­da­las, va­ja­lik on eel­nev re­gist­ree­ri­mi­ne. Saa­lis hak­kab in­di­vi­duaal- ja rüh­mat­ree­nin­guid lä­bi vii­ma ka pi­la­te­se tree­ner Pil­le Trol­la. Li­saks töö­tab sot­siaal­kes­ku­se poo­lel psüh­ho­te­ra­peut Vir­ve Liis Ro­sen­berg.

Eelmine artikkelKeh­ras oli kii­ra­bi, pääst­ja­te ja po­lit­sei koos­tööõp­pus
Järgmine artikkelMAR­TIN PLA­KI võit TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju fi­naa­lis