Keh­ras ja Raa­si­kul mee­nu­ta­ti 1941. aas­tal küü­di­ta­tuid

619
Abivallavanem MARGE RAJA (paremal) pani Kehras küüditatute mälestuskivi juurde vallavalitsuse ja volikogu poolt pärja.

Lei­na­päe­val, 14. juu­nil mee­nu­ta­ti Keh­ra ja Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma­des 78 aas­tat ta­ga­si Ees­tist kül­ma­le maa­le küü­di­ta­tud ini­me­si.

14. juu­ni päe­val oli juu­ni­küü­di­ta­mi­se mä­les­tus­hetk Keh­ra raud­tee­jaa­ma juu­res. Keh­ra lau­luk­lu­bi He­lin esi­tas lau­le ko­dust, abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja pa­ni val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu ning MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht An­ne Oruaas MTÜ ni­mel pär­ja mä­les­tus­ki­vi juur­de.
Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaan Nu­ga kut­sus üles mõt­le­ma nei­le, ke­da aas­ta pä­rast Ees­ti Va­ba­rii­gi lan­ge­mist viis kom­mu­nis­ti­de ja kaa­sa­jook­si­ku­te tor­mi­lai­ne ko­dust võõr­si­le, kus neist mit­med jät­sid kar­mi­des tin­gi­mus­tes oma elu. Mar­ge Ra­ja mär­kis, et 78 aas­tat tagasi saa­de­ti Ees­tist Si­be­ri poo­le tee­le üle 10 000 ini­me­se – po­lii­ti­kud, oma­va­lit­sus­te­ge­la­sed, po­lit­sei­ni­kud, et­te­võt­jad, edu­ka­mad põl­lu­me­hed, ha­rit­la­sed.

„Ena­mik, kes to­pi­ti täis va­gu­ni­tes­se, olid te­ge­li­kult nai­sed ja lap­sed, me­hed ja isad saa­de­ti il­ma koh­tu ot­su­se­ta van­gi­laag­ri­tes­se,“ sõ­nas ta ja li­sas, et li­gi 40 prot­sen­ti juu­ni­küü­di­ta­mi­se ohv­ri­test Ees­tis olid al­la 17 aas­ta­sed lap­sed, seal­hul­gas 100 imi­kut.

Pä­rast lei­na­mii­tin­gut küü­di­ta­mi­se ohv­ri­te mä­les­tus­ki­vi juu­res näi­da­ti Keh­ra jaa­ma­hoo­nes es­ma­kord­selt ava­li­kult fil­mi „Tee­kond“, kus oma mõt­teid-mee­nu­tu­si ja­gab Ani­ja val­la au­ko­da­nik, 1949. aas­tal pe­re­ga lap­se­na Si­be­ris­se küü­di­ta­tud Tiiu Tris­berg. Pä­rast se­da oli või­ma­lik vaa­da­ta sa­mu­ti küü­di­ta­mi­sest kõ­ne­le­vat do­ku­men­taal­fil­mi „Mo­nu­ment va­nae­ma­le“.

Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma mä­les­tus­ki­vi juu­res õh­tul toi­mu­nud lei­na­mii­tin­gul lau­lis Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koor. 78 aas­tat ta­ga­si toi­mu­nut mee­nu­ta­sid ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaan Nu­ga ning val­la­va­nem And­re Sepp. Val­la­va­nem ja vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka ase­ta­sid juu­ni­küü­di­ta­mi­se mä­les­tus­ki­vi juur­de pär­ja ja süü­ta­sid küün­lad. Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga lu­ges et­te Lju­bov Al­jas­mäe kir­ja­pan­dud loo oma pe­re küü­di­ta­mi­sest.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ase­tas küü­di­ta­mis­päe­val kim­bu ja küün­la Kuu­sa­lu kal­mis­tu­le ning Kesk­väl­ja­ku­le te­le­fo­ni ku­ju­ta­va mä­les­tus­mär­gi juur­de.

Eelmine artikkelAni­ja val­la ma­jan­duss­pet­sia­list on TÕ­NU KIR­VES
Järgmine artikkelLahe­ma maa­kü­la­de mä­lu­maas­ti­ke pro­jek­t