Keh­ras esit­le­ti koo­li­mä­les­tus­te raa­ma­tut

2407
Hüd­ra poi­sid koos raa­ma­tu toi­me­ta­ja­ga. Ees JAAN-MAR­TIN ROAN­DI, ANTS MIID­LA ja AN­NE ORUAAS, ta­ga VELL­O POH­LA, ERIK-AR­NE UUS­TA­LU ja VAL­DUR TO­PAA­SIA.

Keh­ra raa­ma­tu­ko­gus tut­vus­ta­sid raa­ma­tut „Hüd­ra vii­ma­sed poi­sid“ koos­ta­jad ja väl­jaand­jad.

Raa­mat „Hüd­ra vii­ma­sed poi­sid. Ani­ja vald ja Tal­lin­na Reaal­kool“ koos­neb Tal­lin­na 2. kesk­koo­li 1955. aas­ta lõ­pe­ta­ja­te mä­les­tus­test ning koo­li seos­test Ani­ja val­la­ga. Oma ku­na­gi­se­le klas­si­ju­ha­ta­ja­le Lin­da Vis­la­puu­le, kel­le hüüd­ni­mi oli Hüd­ra, pü­hen­da­tud raa­ma­tu koos­ta­sid Ants Miid­la ja Val­dur To­paa­sia, toi­me­tas An­ne Oruaas, kül­jen­das Uku Praks.
Tal­lin­na Reaal­kool, too­na­se ni­me­ga Tal­lin­na 2. kesk­kool, oli va­rem pois­te­kool, 1954. aas­tal teh­ti se­ga­koo­liks, kuid lõ­puk­las­si­des­se jäid en­di­selt vaid poi­sid. 70. len­nu B klas­sis oli 31 lõ­pe­ta­jat, pea­le Ani­ja val­las tun­tud Ants Miid­la ning en­di­se ten­ni­sis­ti ja spor­di­pe­da­goo­gi Val­dur To­paa­sia veel näi­teks Ees­ti Te­le­vi­sioo­ni kauaaeg­ne juht Enn Anu­põld, me­tal­li­kunst­nik Erik-Ar­ne Uus­ta­lu ning aja­kir­ja­nik ja po­lii­tik Vel­lo Poh­la. Raa­ma­tus mee­nu­ta­vad nad kõik oma koo­liaas­taid ning õpe­ta­jaid, seal­hul­gas le­gen­daar­set klas­si­ju­ha­ta­jat ja kee­miaõ­pe­ta­jat.
„Hüd­ra oli Tal­lin­nas nii tun­tud, et kui meie poi­sid läk­sid TPIs­se sis­seas­tu­mi­sek­sa­mi­te­le ning kee­mia ek­sa­mil sai õp­pe­jõud tea­da, et neid on õpe­ta­nud Lin­da Vis­la­puu, kü­sis ai­nult, kas nad ta­ha­vad hin­deks nel­ja või viit,“ rää­kis Ants Miid­la.
Ani­ja val­la­ga olid Reaal­koo­lil šef­lus­suh­ted – 1954. aas­tal käi­sid 2. kesk­koo­li poi­sid seal Žda­no­vi-ni­me­li­ses kol­hoo­sis kar­tu­leid võt­mas, edas­pi­di ai­ta­sid Keh­ra sov­hoo­si põl­du­delt köö­gi­vil­ju kor­ja­ta. 1984. aas­ta ke­va­del is­tu­ta­sid koo­li õpi­la­sed Kau­nis­saa­re vee­hoid­la äär­de park­met­sa, mi­da ko­ha­peal kut­su­tak­se siia­ni Reaa­li par­giks. Raa­ma­tus on ära too­dud ka Ani­ja val­la ini­me­sed, kes Reaal­koo­lis õp­pi­nud.

Al­gus 2005
2005. aas­tal saa­tis Ants Miid­la klas­si­ven­da­de­le kir­ja, mil­les pa­lus neil oma elu­lu­gu kir­ja pan­na. Raa­ma­tu „Hüd­ra vii­ma­sed poi­sid“ te­ge­mist alus­tas too­na Enn Anu­põld. Ku­na te­ma ter­vis hal­ve­nes, jäi see soi­ku, ku­ni Ants Miid­la kolm aas­tat ta­ga­si as­ja uues­ti kä­si­le võt­tis. Raa­ma­tu väl­jaand­mist toe­tas li­saks Tal­lin­na Reaal­koo­li Hoo­le­kan­de Selt­si­le 2000 eu­ro­ga ka ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ramm, ku­hu te­gi taot­lu­se MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam.
Toi­me­ta­ja An­ne Oruaas mär­kis: „Kui õpe­ta­ja Lin­da Vis­la­puu teaks, et te­ma poi­sid, nüüd ju­ba üs­na so­liid­ses eas me­hed, ei ole te­da unus­ta­nud! Nad on pan­nud tal­le haua­ki­vi, käi­vad siia­ni haua peal.“
Ta li­sas, et Hüd­ra pois­te raa­ma­tu lu­ge­mi­ne pa­ni te­da mõt­le­ma õpe­ta­jaa­me­ti väär­tu­se­le: „See on eris­kum­ma­li­ne töö. Sel ajal, kui õpe­ta­ja on klas­si ees, või­dak­se te­da ki­ru­da ja ta­ga­sel­ja ka sõi­ma­ta, aga mind häm­mas­tab tõ­si­selt, kui pikk võib ta­gant­jä­re­le ol­la te­ma mõ­ju. Need me­hed lõ­pe­ta­sid kesk­koo­li 1955. aas­tal ja 2017. aas­tal kir­ju­ta­sid oma õpe­ta­jast raa­ma­tu.“
Mä­les­tus­te­raa­ma­tu „Hüd­ra vii­ma­sed poi­sid“ teeb toi­me­ta­ja sõ­nul väär­tus­li­kuks ka see, et li­saks tol­leaeg­se koo­liõ­hus­ti­ku kir­jel­da­mi­se­le on seal mit­me­te tun­tud ja tä­he­le­pa­nu­väär­se­te ini­mes­te elu­lood.
Kui­gi 13 too­nas­test Hüd­ra pois­test on läi­nud ma­na­la­tee­le, saa­vad üle 80aas­ta­sed me­hed siia­ni mi­tu kor­da aas­tas kok­ku. Ka raa­ma­tue­sit­lu­sel Keh­ras oli neid viis: Ants Miid­la, Val­dur To­paa­sia, Vel­lo Poh­la, raa­ma­tu kaa­ne­ku­jun­du­se ja mit­me­te fo­to­de au­tor Erik-Ar­ne Uus­ta­lu ja Jaan-Mar­tin Roan­di. Meil on vä­ga tu­gev üh­te­kuu­lu­vus­tun­ne, kin­ni­ta­sid nad. Ka nen­de kesk­koo­li lõ­pu­sõr­mus­tel 62 aas­tat ta­ga­si oli de­viis: „Üks kõi­gi, kõik ühe eest.“
„Hüd­ra vii­mas­te pois­te“ ti­raaž on 150, hu­vi­li­sed saa­vad raa­ma­tut os­ta MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­hi An­ne Oruaa­sa käest.

Eelmine artikkelTAA­VI TŠERN­JAVS­KI on Ees­ti meis­ter
Järgmine artikkelKeh­ra noo­red on Ees­ti meist­rid ran­na­kä­si­pal­lis