Keh­ras­se pla­nee­ri­tak­se 5 kor­ter- ja 4 ri­dae­la­mut

2004

Põh­ja tä­na­va piir­kon­na de­tailp­la­nee­rin­gu eel­nõu on ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul.

Li­gi 10hek­ta­ri­ne ala, mil­le de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­tas vo­li­ko­gu aas­ta ta­ga­si, hõl­mab Keh­ras raud­teeäär­set ala Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa al­gu­ses ja tei­se­le poo­le Põh­ja tä­na­vat jää­vat põl­lu­maad. Val­la üldp­la­nee­rin­gus on sel­le sih­tots­tar­ve äri- ja bü­roo­hoo­ne­maa. Lin­na suu­rust ja ela­ni­ke ar­vu ar­ves­ta­des ei pi­da­nud Ani­ja val­la­va­lit­sus ega vo­li­ko­gu mõist­li­kuks ko­gu ala äri­maaks ka­van­da­da. Pla­nee­rin­gu­ga te­hak­se et­te­pa­nek muu­ta suu­rem osa ela­mu- ja hal­ja­sa­la­maaks.
Äri- ja toot­mis­maaks jääks osa­li­selt raud­teeäär­ne ala, kus asu­sid aia­maad, kõr­va­le on ka­van­da­tud hal­ja­sa­la ja era­mu­krunt. Val­laar­hi­tek­t In­ga Vai­nu sõ­nul on aeg-ajalt kü­si­tud väi­ke­toot­mi­seks so­bi­vat koh­ta, kus oleks ve­si ja ka­na­li­sat­sioon. Ka võiks te­ma ar­va­tes tul­la sin­na mõ­ni pood, ehi­tus­tar­ve­te kaup­lus so­biks häs­ti, lä­he­da­le on ka­vas ha­ka­ta ehi­ta­ma elu­ma­ju.
Äri­maast tei­se­le poo­le Põh­ja tä­na­vat on ka­van­da­tud krun­did 5 kor­ter­ma­ja ja 4 ri­dae­la­mu jaoks. Ku­ni kol­me­kord­sed 15-35 kor­te­ri­ga kor­rus­ma­jad tu­lek­sid Põh­ja ja Mul­la tä­na­va, ka­he­kord­sed 6-7 bok­si­ga ri­dae­la­mud Sa­lo tä­na­va äär­de.
„Te­gi­me en­ne pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mist tu­rua­na­lüü­si. Sel­gus, et ka­sum­li­kum oleks ra­ja­da pe­re- või ri­dae­la­muid, kuid ta­ha­me ini­mes­te­le pak­ku­da või­ma­li­kult sood­said ela­mis­pin­du. Mi­da suu­rem on kor­ter­ma­ja, se­da oda­vam on ühe kor­te­ri hind, kuid vä­ga suu­ri ma­ju me ei ta­ha,“ rää­kis ta.
Inga Vainu li­sas, et kor­ter­ma­ja­de üm­ber on ka­van­da­tud pii­sa­valt ruu­mi, et te­ha hal­ja­s­a­la­sid, män­gu­väl­ja­kuid, puh­kea­la­sid. Hoo­via­la­des­se ei ole prae­gu pla­nee­ri­tud üh­te­gi sõi­du­teed, kerg­liik­lus­teed tu­leks pla­nee­ri­ja et­te­pa­ne­kul pro­jek­tee­ri­da osa­li­selt nii, et va­ja­du­sel pää­seks sin­na tee­nin­da­va trans­por­di ja pääs­te­teh­ni­ka­ga.
De­tailp­la­nee­rin­gus on kir­jas – ko­gu ala la­hen­dus peaks moo­dus­ta­ma üht­se ter­vi­ku, soo­vi­ta­valt kor­ral­da­da ar­hi­tek­tuu­ri­võist­lus. Suur osa pla­nee­rin­gu­alast on re­for­mi­ma­ta maa. Kui pla­nee­ring val­mis, taot­le­tak­se se­da Ani­ja val­la mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se.
„Pea­me põh­jen­da­ma, et me ei soo­vi te­ha maa­ga äri, Keh­ras on ela­mis­pin­da­de puu­dus. Prae­gu on maa-amet ol­nud p­la­nee­rin­gu­ga nõus, kui sel­gub, et maad mu­nit­si­paa­l­oman­dis­se ei an­ta, peab maa-amet kor­ral­da­ma maa müü­ki, kuid sa­ma­del tin­gi­mus­tel – tu­leb te­ha kor­ter- ja ri­dae­la­mud,“ sel­gi­tas In­ga Vai­nu.
Kui maa an­tak­se mu­nit­si­paal­oman­dis­se, ha­ka­tak­se se­da te­ma sõ­nul aren­da­ma ilm­selt sa­ma­moo­di na­gu te­hak­se Lil­le ela­mu­piir­kon­na­ga – keh­tes­ta­tak­se läh­te­tin­gi­mu­sed ja kor­ral­da­tak­se kon­kurss aren­da­ja leid­mi­seks. Ar­hi­tekt ar­vas, et esi­me­ses eta­pis on reaal­ne val­mis ehi­ta­da 2 kor­ter­ma­ja. Ehi­ta­mi­se alus­ta­mi­se­ni võiks te­ma hin­nan­gul jõu­da 2019. aas­tal.

Eelmine artikkelHC Keh­ra alis­tas Bal­ti lii­gas Vil­jan­di HC
Järgmine artikkelNoor muu­si­kaõ­pe­ta­ja oo­tab Raa­si­ku ini­me­si laul­ma