Keh­ra Snai­per­si­le võit ja kao­tus

1607

10. jaa­nua­ril Las­na­mäel Ton­di­ra­ba jää­hal­lis toi­mu­nud män­gus har­ras­ta­ja­te ho­ki­lii­ga Tal­lin­na lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­te 3. gru­pis alis­tas Keh­ra Snai­pers 2:1 Ku­ra­se Hül­ged. Keh­ra mees­kon­na mõ­le­mad vä­ra­vad lõi Ar­nold Jär­ve­la, esi­me­se Tõ­nu Kop­pe­li, tei­se Vir­go Mah­la söö­dust.
16. jaa­nua­ril pi­di Keh­ra ho­ki­võist­kond Haa­bers­tis Ško­da jää­hal­lis sa­ma tu­le­mu­se­ga 1:2 vas­tu võt­ma kao­tu­se gru­pi liid­rilt, Sa­ku ON ICE II mees­kon­nalt. Snai­per­si ain­sa vä­ra­va au­tor oli Ai­var Ur­va.
Kaks män­gu en­ne tei­se rin­gi lõp­pu on Keh­ra Snai­pers 8 mees­kon­na seas 12 punk­ti­ga 4. ko­hal, 12st män­gust on või­de­tud ja kao­ta­tud 5 ning kaks män­gi­tud vii­ki. Tei­se rin­gi vii­ma­sed män­gud on 26. ja 31. jaa­nua­ril 2. ko­hal ole­va HC T-Re­xi ning 3. ko­hal ole­va HK Vo­lu­me De­sign´iga. See­jä­rel al­ga­vad vii­ma­se, kol­man­da rin­gi 7. män­gu.

Eelmine artikkelKogu­gem loo­dus­re­kor­deid!
Järgmine artikkelRaa­si­ku vald teeb sün­ni­päe­vaks loo­me­võist­lu­se