Keh­ra, Raa­si­ku ja Aru­kü­la koo­li­poi­sid te­gid ti­has­te­le 100 pe­sa­kas­ti

2291
Keh­ra güm­naa­siu­mi teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja TOO­MAS TAN­NE ja te­ma õpi­las­te val­mis­ta­tud pe­sa­kas­tid tihastele. Fo­to An­ne Tan­ne

Keh­ra, Raa­si­ku ja Aru­kü­la koo­lid osa­le­sid Ees­ti Era­met­sa­lii­du al­ga­tu­ses „Ees­ti 100×100 pe­sa­kas­ti era­met­sa“.

Ees­ti Era­met­sa­liit kor­ral­das EV100 raa­mes pro­jek­ti, mil­le­ga kut­su­ti koo­liõ­pi­la­si tööõ­pe­tu­se tun­di­des val­mis­ta­ma lin­du­de pe­sa­kas­te ning pa­ne­ma need ka üles. Igal osa­le­val koo­lil pa­lu­ti val­mis­ta­da 100 vär­vu­lis­te pe­sa­kas­ti ning saa­de­ti nen­de te­ge­mi­seks soo­vi­tus­lik ju­hend ja or­ga­ni­see­ri­ti va­ja­lik ko­gus sae­ma­ter­ja­li. Plaan on ehi­ta­da ja met­sa­des­se viia kok­ku 10 000 pe­sa­kas­ti. Al­ga­tu­se­ga lii­tus Ees­ti 80 koo­li, nen­de seas ka Keh­ra güm­naa­sium ning Raa­si­ku ja Aru­kü­la põ­hi­kool. Pe­sa­kas­te ha­ka­ti te­ge­ma märt­sis.

Keh­ra güm­naa­siu­mis val­mis­ta­sid ti­has­te pe­sa­kas­te 6.-8. klas­si poi­sid. Pui­du­ma­ter­jal saa­di Ala­ve­re sae­kaat­rist, teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja Too­mas Tan­ne lõi­kas sel­le ke­tas­sae­ga val­mis, poi­sid te­gid igaüks vä­he­malt ühe, kii­re­mad 3-4 pe­sa­kas­ti. Ühe pe­sa­kas­ti te­ge­mi­seks ku­lus 2-4 koo­li­tun­di. Pe­sa­kas­tid on ava­ta­vad, et neid oleks või­ma­lik pu­has­ta­da. Pe­sa­kas­ti­de põh­ja­mõõt on 10×10 sen­ti­meet­rit ning len­nua­vad on eri­ne­va suu­ru­se­ga, 28-34 mil­li­meet­rit. Õpe­ta­ja sel­gi­tas, et väik­se­ma ava­ga on sa­lu­ti­has­te­le – et sin­na ei pää­seks ras­va­ti­ha­ne, kes ajaks mui­du sa­lu­ti­ha­se pe­sa­kas­tist mi­ne­ma.

Pe­sa­kas­ti­de­le põ­le­ta­sid poi­sid EV100 lo­go, oma koo­li ja ka en­da ni­me. Kok­ku teh­ti 114 pe­sa­kas­ti. Üle-eel­mi­sel ree­del ja möö­du­nud nä­da­la es­mas­päe­val pan­di suu­rem osa neist üles Keh­ra par­ki.
„Aru­ta­si­me era­met­sa­lii­du ko­ha­li­ku koor­di­naa­to­ri Val­dur Hü­va­to­ga, ku­hu neid pan­na. Ku­na­gi on ol­nud jut­tu, et Keh­ra par­gi puud on vä­ga hai­ged, siin võiks ol­la roh­kem lin­de, kes hä­vi­tak­sid pu­tu­kaid,“ sõ­nas Too­mas Tan­ne.

Ta li­sas, et aas­taid ta­ga­si pan­di Keh­ra par­ki koo­lis teh­tud 60 pe­sa­kas­ti, ka neist on suu­rem osa veel al­les. Tä­na­vu vii­di par­ki ja ka­he­le poo­le jõ­ge li­gi 70 pe­sa­kas­ti: „Poi­sid ise pa­nid need üles. Pe­sa­kast peab ole­ma päi­ke­se poo­le. Need ei ole puu kül­ge kru­vi­tud, vaid pa­ni­me traa­di­ga üle ok­sa, et puud ei kah­jus­taks. Keh­rast ole­me saa­nud ju­ba po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det, et on vä­ga ilu­sad pe­sa­kas­tid.“

Keh­ra koo­liõ­pi­las­te val­mis­ta­tud 11 pe­sa­kas­ti lä­he­vad Ala­ve­re, 11 Rau­do­ja ja 11 Kau­nis­saa­re era­met­sa­des­se, 14 vii­sid poi­sid ko­ju.

Raa­si­ku põ­hi­koo­lis osa­le­sid pe­sa­kas­ti­de te­ge­mi­ses kõik poi­sid 5.-9. klas­si­ni.

„OÜ Fors­ten Jü­rist an­dis sae­ma­ter­ja­li, ise tõi­me ko­ha­le. 8. ja 9. klas­si poi­sid jär­ka­sid sel­le jär­ka­mis­saa­gi­de peal õi­ges­se mõõ­tu ja puu­ri­sid au­gud, väik­se­mad poi­sid klop­si­sid pe­sa­kas­tid kok­ku, igaüks kesk­mi­selt kolm tük­ki,“ rää­kis teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja Laur Leet­jõe.

Sp­rei­vär­vi­de­ga vär­vi­ti kõi­gi 100 pe­sa­kas­ti­de pea­le Raa­si­ku koo­li lo­go. Prae­gu on pe­sa­kas­tid veel koo­lis. Era­met­sa­lii­dust on pa­ku­tud, et need võiks üles pan­na üh­te Roo­kü­la era­met­sa: „Se­ni po­le mei­le tea­ta­tud, mil­lal saa­me min­na neid üles pa­ne­ma.“

Aru­kü­la põ­hi­koo­lis te­gid 5.-9. klas­si poi­sid kok­ku 100 pe­sa­kas­ti. Ka nei­le an­dis pui­du OÜ Fors­ten.
„Iga poiss val­mis­tas ühe pe­sa­kas­ti, kesk­mi­selt ku­lus sel­leks kolm koo­li­tun­di. Põ­le­ta­si­me pea­le EV 100 lo­go. Pro­jek­ti koor­di­naa­tor lu­bas lei­da met­sa, ku­hu lä­he­me neid üles pa­ne­ma,“ üt­les teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja Aron Lips.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la krii­si­ko­mis­jon
Järgmine artikkelSõnumitoojas 18. aprillil