Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu kor­ral­das las­te­le joo­nis­tus­võist­lu­se „Keh­ra 10 aas­ta pä­rast“

2071
2.-3. klas­si õpi­las­te või­du­töö au­tor JA­NA SI­MO­NO­VA koos val­la raa­ma­tu­ko­gu di­rek­to­ri TII­NA NÕL­VA­KU­GA.

2.-3. klas­si õpi­las­te või­du­töö au­tor JA­NA SI­MO­NO­VA koos val­la raa­ma­tu­ko­gu di­rek­to­ri TII­NA NÕL­VA­KU­GA.

 

Pa­ri­mad kuu­lu­ta­ti väl­ja eel­mi­sel nä­da­lal Keh­ra güm­naa­siu­mis.

Mai­kuus kuu­lu­tas Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu väl­ja õpi­las­te joo­nis­tus­võist­lu­se „Keh­ra 10 aas­ta pä­rast“.
„Ku­na Ani­ja vald sai tä­na­vu 25aas­ta­seks ja Keh­ra on vii­ma­sel ajal muu­tu­nud ilu­sa­maks, soo­vi­si­me tea­da, kas lap­sed on se­da mär­ga­nud ja mil­li­se­na ne­mad Keh­ra tu­le­vik­ku näe­vad – lap­se­suu rää­gib ju tõtt,“ üt­les Ani­ja val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Tii­na Nõl­vak.

Ideest rää­gi­ti Keh­ra koolin kuns­tiõ­pe­ta­ja­te­le Me­ri­ke Mar­ra­ni­le ja An­ne Tan­ne­le, kel­le ju­hen­da­mi­sel val­mi­sid üle 100 töö. Raa­ma­tu­ko­gu plaa­nis võist­lu­se te­ha ka­hes va­nu­se­rüh­mas – 2. ja 3. klass ja 4.-5. klass, An­ne Tan­ne et­te­pa­ne­kul kaa­sa­ti ka 6. klass, kes te­gi rüh­ma­töö­na ma­ke­tid, mil­li­sed võik­sid eri­ ko­had Keh­ra lin­nas küm­ne aas­ta pä­rast väl­ja nä­ha.

Võist­lus­töö­de au­to­rid olid ka­su­ta­nud eri teh­ni­kaid, pea­le pliiat­si­joo­nis­tus­te oli pil­te teh­tud ve­si­vär­vi­de ja guašši­de­ga, ka kol­laa­žis. Lap­sed ta­ha­vad Keh­ras­se uju­lat, seik­lus­par­ki, ro­he­lust, ki­no ja koh­vi­kut, kor­ras kaup­lu­si.

„Kõi­ge roh­kem soo­vi­ti­ uju­lat või spaad ja va­ba aja veet­mi­se või­ma­lu­si. Koo­li­ma­ja tuu­ni­ti nii, et ees oli bas­sein ja ka­tu­sel tal­veaed,“ sõ­nas Tii­na Nõl­vak.

Tööd pan­di su­veks Keh­ra raa­ma­tu­kok­ku näi­tu­se­le,   neid said hin­na­ta li­saks žü­rii­le  Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad Tii­na Nõl­vak, Ai­ta Tam­meorg ja Kai­re Kroon, kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­ja Sir­je Vool­maa, ka raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­jad. Sein­tel olid tööd ano­nüüm­sed,  koos numb­ri­ga, raa­ma­tu­ko­gus oli hää­le­tus­kast, ku­hu igaüks võiks pan­na se­de­li oma lem­mik­töö numb­ri­ga. Tii­na Nõl­vak kin­ni­tas, et näi­tust võist­lus­töö­dest käi­di vaa­ta­mas ül­la­ta­valt pal­ju, hää­le­tus­kast oli se­de­leid täis.

Žü­rii ei hin­na­nud  kuns­ti­list ta­set, vaid ideed, sel­gi­tas raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor. Pea­le võit­ja ja pub­li­ku lem­mi­ku­te ja­ga­ti ka hul­ga­li­selt eriau­hin­du.

2.-3. klas­si õpi­las­te seas tun­nis­tas žü­rii pa­ri­maks Ja­na Si­mo­no­va kol­laa­ži Keh­ra koo­li­ma­jast, mil­le ees on suu­red puud ja bas­sein. Pub­li­ku lem­mi­kuks sai Gre­gor Jaa­nu­se töö seik­lus­ra­jast met­sas, tei­ne oli Ja­na Si­mo­no­va töö, 3. ko­ha sai Iti-Mei Neio, kes pak­kus oma töös, et Keh­ra va­nas kat­la­ma­jas võiks ha­ka­ta eks­po­nee­ri­ma ja müü­ma noor­te moe­kunst­ni­ke loo­min­gut. Ilu­sa mõt­te au­hin­na päl­vis Anet Han­nus –  ku­ju­tas Keh­ra raud­tee­jaa­ma kõr­val loo­ma­lin­na, fant­saa­siaau­hind läks Ste­ner Si­re­li­le, kes ar­vas, et Keh­ra pa­be­ri­te­ha­se ase­mel võiks ol­la spin­ne­ri­te­has ja põh­jen­das, siis po­leks Keh­ras enam pa­ha hai­su ja kui te­has töö­taks öö­päe­va­ring­selt, jät­kuks kõi­gi­le ko­ha­li­ke ini­mes­te­le töö­koh­ti.

4.-5. klas­si ar­ves­tu­ses lan­ges žü­rii ja pub­li­ku ar­va­mus kok­ku – või­tis Joann So­lo­mon­tšuk, kel­le või­du­töö oli Keh­ra kes­ku­sest. Raa­ma­tu­ko­gu eriau­hin­na või­tis Ves­se Kilk ain­sa pil­di eest, mil­lel oli ku­ju­ta­tud raa­ma­tu­ko­gu. Len­nu­ka idee au­hin­na päl­vis Car­men Kaa­lo. Te­ma ar­vas, et raud­tee ase­mel võiks küm­ne aas­ta pä­rast Keh­ras ol­la met­roo. Lai­mi­ku eri­pree­mia läks Elii­sa Adam­si­le, erip­ree­miad said veel Mih­kel Parm, Da­niil Mo­lo­tok, An­na Šiki­na ja Di­mit­ri Iva­nov.

6. klas­si õpi­las­te rüh­ma­töö­de­na teh­tud ma­ket­ti­dest meel­dis žü­rii­le ja pub­li­ku­le kõi­ge roh­kem Keh­ra ska­te­park, tei­seks tu­li Keh­ra kes­ku­se ma­kett.

Pa­ri­ma­te töö­de au­to­rid said pree­miaks Ani­ja val­la lo­go­ga kruu­si ja šo­ko­laa­di, kõik osa­le­jad raa­ma­tu ja raa­ma­tu­ko­gu lo­go­ga rii­dest raa­ma­tu­ko­ti.

„Pal­jud raa­ma­tu­ko­gus näi­tust vaa­ta­mas käi­nud ini­me­sed ar­va­sid, et se­da võiks veel laie­malt eks­po­nee­ri­da. Rah­va­ma­jas ei ole sel­le jaoks pii­sa­valt sei­na­pin­da, ilm­selt pan­nak­se võist­lus­tööd üles Keh­ra koo­li­maj­ja,“ rää­kis Tii­na Nõl­vak.

Ta li­sas, et raa­ma­tu­ko­gu jäi võist­lu­se­ga vä­ga ra­hu­le ning mõl­gu­ta­tak­se mõt­teid ka edas­pi­di mi­da­gi sar­nast kor­ral­da­da. Näi­teks ju­tu­võist­lus, pak­kus ta.

Eelmine artikkelAru­kü­la las­teaed osa­leb rah­vus­va­he­li­ses õue­sõp­pe pro­jek­tis
Järgmine artikkelRemont Piibe ning Kose-Jägala maantee ristmikul