Keh­ra Nukk tõi la­va­le mui­nas­ju­tu „Lu­meeit“

1311
Keh­ra Nu­ku „Lu­meei­de“ osa­li­sed MAR­GIT AAS­MAA (ees) ning LAU­RA RES­TOV ja AN­NE­LY PAK­KA­NE.

Det­semb­ris män­gi­tak­se uut tük­ki li­gi 30 kor­da.

Kui­gi la­vas­tus „Lu­meeit“ val­mis jõu­luü­ri­tus­tel eten­da­mi­seks, on see so­biv män­gi­mi­seks ka muul ajal, nii tal­vel kui su­vel.

„Sel­le­pä­rast sel­le mui­nas­ju­tu va­li­sin­gi. Ma ju tean, kui pal­ju ku­lub ühe la­vas­tu­se väl­ja­too­mi­seks ae­ga, vae­va ja ra­ha ning see­tõt­tu po­le mõ­tet va­li­da üks­nes jõu­lu­näi­den­dit,“ üt­les Keh­ra Nu­ku la­vas­ta­ja Mar­git Aas­maa.

Koos te­ma­ga män­gi­vad „Lu­meei­des“ An­ne­ly Pak­ka­ne ning Lau­ra Res­tov või Eli­sé Tei­no.

Esie­ten­dus oli 1. det­semb­ril Va­na­mõi­sa jõu­lu­maal, kus män­gi­ti pi­sut lü­hen­da­tud ver­sioo­ni, „Lu­meei­de“ esi­me­ne täis­pikk eten­dus oli 8. det­semb­ril Ko­se jõu­lu­laa­dal.

Uud­ne la­hen­dus
Keh­ra Nu­kus on ven­da­de Grim­mi­de mui­nas­jut­tu „Lu­meeit“ mit­mel kor­ral ka va­rem la­vas­ta­tud.

„Mul­le meel­di­vad mui­nas­ju­tud. Te­gin dra­ma­ti­see­rin­gu pea­mi­selt raa­ma­tu põh­jal, na­tu­ke li­sa­sin ka ise,“ sõ­nas Mar­git Aas­maa.
Keh­ra Nu­ku tü­kis män­gib ta Lu­meei­te, kes ju­tus­tab loo sel­lest, kui­das kor­da­möö­da sa­tu­vad te­ma juur­de kaks kae­vu hü­pa­nud pe­re­tü­tart. Vir­ka ka­su­tü­tart, kes ai­tab Lu­meei­del hool­salt lu­me­pat­ju klop­pi­da ja se­da­si maa pea­le lund saa­ta, pre­mee­rib Lu­meeit kuld­se, kuid lais­ka pe­re­tü­tart ka­ris­tab pi­gist klei­di­ga.

Mar­git Aas­maa on ju­tus­ta­ja, kel­le kan­da on suur osa näi­te­män­gu sõ­na­li­sest osast, An­ne­ly Pak­ka­ne ning kor­da­möö­da osa­le­vad koo­li­tüd­ru­kud Lau­ra Res­tov ja Eli­sé Tei­no män­gi­vad nuk­ku­de­ga. Nu­kud lii­gu­vad võr­gu­ga kae­tud ek­raa­ni ta­ga.

„Na­gu meie eel­mi­ses jõu­lu­tü­kis on ka siin just­kui kaks maail­ma – pä­ris- ja mui­nas­ju­tu­maailm. Mi­na ju­tus­tan lu­gu, mis mi­nu­ga ku­na­gi juh­tus, ek­raa­nil nuk­ku­de­ga toi­muv on just­kui mui­nas­jutt,“ sel­gi­tas la­vas­ta­ja.

Et­te­val­mis­tu­si tü­ki la­va­le too­mi­seks alus­ta­ti ok­toob­ris. Al­gu­ses olid proo­vid kord nä­da­las, see­jä­rel kaks kor­da ning mi­da lä­he­mal esie­ten­du­se­le, se­da ti­he­mi­ni.

„Ku­na tüd­ru­kud dub­lee­ri­vad üks­teist, tu­li meil Mar­gi­ti­ga ol­la proo­vi­des kaks kor­da roh­kem, vas­ta­valt sel­le­le, kui­das Lau­ra ja Eli­sé koo­li kõr­valt proo­vi jõud­sid,“ üt­les An­ne­ly Pak­ka­ne.

En­ne esie­ten­dust kut­sus Keh­ra Nukk ka see­kord sõp­ru-tut­ta­vaid uut näi­te­män­gu vaa­ta­ma, et saa­da au­sat ta­ga­si­si­det.
Mar­git Aas­maa: „Sai­me head nõu – ku­na eten­dus on um­bes 40 mi­nu­tit pikk, soo­vi­ta­ti va­he­peal ka pub­lik kaa­sa­ta, sel­le­pä­rast män­gi­me eten­du­ses plak­su­ta­mis­män­gu, mis las­te­le vä­ga meel­dib. Kaht­le­si­me, kas meie te­ge­la­sed po­le al­gu­ses la­va ees lii­ga ula­kad, ta­ga­si­si­dest sel­gus, et see te­ki­tab las­tes mõ­nu­sat ele­vust.“

„Lu­meei­te“ et­te­val­mis­ta­des olid Mar­git Aas­maa ja An­ne­ly Pak­ka­ne Keh­ra rah­va­ma­jas iga päev – te­gid proo­vi, õmb­le­sid, maa­li­sid või meis­ter­da­sid. Meil po­le ju sel­list mees­kon­da na­gu suur­tel teat­ri­tel, kus iga töö jaoks on eral­di ini­me­ne, tee­me kõik ise, tõ­de­sid nad.
Meis­ter­da­mist oli pal­ju, ku­na nu­kud lii­gu­vad ek­raa­ni ta­ga.

„See po­le sir­mi- ega var­ju­tea­ter, ma ei os­ka­gi sel­le­le ni­me an­da, liht­salt tu­li sel­li­ne mõ­te ka­su­ta­da la­me­nuk­ke ja pan­na nad män­gi­ma lä­bi ek­raa­ni,“ lau­sus la­vas­ta­ja.

Nu­kud val­mis­tas Vir­gi­lia Soo­saar. Näit­le­jad hoia­vad neid kin­ni nup­pu­dest, nu­kud saab mag­ne­ti abil pan­na ka ek­raa­ni kül­ge seis­ma. Pui­dust ek­raa­ni te­gi Vir­gis Bart­ni­kas, kes on ka ise Keh­ra Nu­kus män­gi­nud.

„Ta os­kab puu­tööd te­ha ja te­ma­ga on lih­tne koos töö­ta­da, sest teab, mis on nu­ku­tea­ter, mõis­tab mu ideid ja suu­dab el­lu viia,“ kii­tis Mar­git Aas­maa.
Nii te­ma kui An­ne­ly Pak­ka­ne mui­ga­sid – ala­ti, kui ha­ka­tak­se ka­van­da­ma uut la­vas­tust, on plaan te­ha see või­ma­li­kult liht­ne, kuid ala­ti ku­ju­neb see või­ma­li­kult kee­ru­li­seks.

Ku­ni 4 eten­dust päe­vas
Det­semb­ris män­gi­tak­se „Lu­meei­te“ li­gi 30 kor­da, neist 15 Va­na­mõi­sas, kus Keh­ra Nu­kul on ol­nud ku­ni ne­li eten­dust päe­vas. „Lu­meei­te“ on män­gi­tud ka Keh­ras, Ala­ve­res, Leht­ses, Lau­las­maal, Sa­kus, Tal­lin­nas, Ko­se val­las.

„Kõi­ki kut­seid me vas­tu võt­ta ei saa­nud, ku­na pi­di­me sel ajal män­gi­ma Va­na­mõi­sas – ne­mad on meid ju­ba aas­taid tel­li­nud ja esi­ta­vad bro­nee­rin­gud va­ra­kult,“ rää­kis Mar­git Aas­maa.

Lõp­pe­vaks aas­taks Keh­ra Nuk­ku enam tel­li­da ei saa, kuid „Lu­meei­te“ män­gi­tak­se ka tu­le­val aas­tal, bro­nee­rin­guid on ju­ba nii jaa­nua­ri kui veeb­rua­ri­kuus­se. Keh­ra nu­ku­teat­rit on män­gi­ma kut­su­nud üks rah­va­ma­ja Vil­jan­di­maal ning Tar­tu män­guas­ja­muu­seum. Või­bol­la min­nak­se sel­le­ga ka mais Vil­jan­dis toi­mu­va­le nu­ku­teat­ri­te fes­ti­va­li­le.“

Eelmine artikkelMiks Aru­kü­las-Raa­si­kul on aja­le­hed jõud­nud tel­li­ja­te­ni hil­jem
Järgmine artikkelSõnumitoojas 20. detsembril