Keh­ra mä­lu­män­gu esi­koht läks ja­ga­mi­se­le

247

MART SCH­MEIDT

2. ap­ril­lil toi­mu­nud Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja hooa­ja kuuen­das män­gus osa­le­sid 7 võist­kon­da: Park­si, Mne­mo­siin, Saa­ja, Mes­sa, YKB, Ala­ve­re ASK ja Su­va­li­sed.

Esi­koht läks ja­ga­mi­se­le võist­kon­da­de Mne­mo­siin ja Park­si va­hel, kes mõ­le­mad ko­gu­sid 45 punk­ti. Mne­mo­sii­nis män­gi­sid Alek­sei Ba­bu­rin, And­ri Ba­bu­rin, Paul Luš­kov ja Val­dur Hü­va­to, Park­si võist­kon­nas En­del Soo, Tõ­nu Sild, Jü­ri Ivask ja En­nu Kal­ju­rand. 3. ko­ha saa­vu­tas 42 punk­ti­ga võist­kond Su­va­li­sed: An­ge­la Moos­te, Rei­mo Ka­ru, San­der Ku­re­ma, Rain Pää­ren ja Kai­do Rei­man.

Kok­ku­võt­tes ju­hib sar­ja en­di­selt Su­va­li­sed, kel­lel on 236 punk­ti. Tei­sel ko­hal asub Mne­mo­siin 230 punk­ti­ga ja kol­man­dal ko­hal on Park­si 220 punk­ti­ga. Järg­ne­vad Mes­sa, Saa­ja, YKB ja Ala­ve­re ASK.

Järg­mi­ne mä­lu­mäng toi­mub Keh­ra rah­va­ma­jas 7. mail.