Keh­ra las­teae­da­des on A-gri­pi pu­hang

523

Ani­ja Val­la Las­teaiad saa­tis lap­se­va­ne­ma­te­le in­fo­kir­ja, et Keh­ra las­teae­da­des le­vib A-gripp, hai­gus­juh­tu­meid on nii las­te kui töö­ta­ja­te hul­gas. Las­teae­da­de di­rek­to­ri Eda-Mai Tam­mis­te sõ­nul oli es­mas­päe­vaks Las­te­ta­re ühes rüh­mas hai­ges­tu­nud 9 last ja kaks töö­ta­jat. Rühm su­le­ti, rüh­ma­ruu­mid de­sin­fit­see­ri­ti ja pu­has­ta­ti, et bak­te­rid hä­vi­ta­da. On su­hel­dud ter­vi­sea­me­ti­ga, va­ja­du­sel kuu­lu­ta­tak­se rüh­mas väl­ja ka­ran­tiin. Sa­ma rüh­ma ter­ve lap­se võib va­nem las­te­ae­da viia oma vas­tu­tu­sel, laps suu­na­tak­se tei­se rüh­ma. Las­teaiad pa­lu­vad va­ne­ma­tel lap­si tä­he­le­pa­ne­li­kult jäl­gi­da ning kui laps saab gri­pi­diag­noo­si, an­da sel­lest kind­las­ti ka las­teaia­le tea­da. Vii­rus­tes­se hai­ges­tu­nuid on ka Ida-Har­ju teis­te oma­va­lit­sus­te las­tea­su­tu­ses.

Eelmine artikkelOma­va­lit­sus­te usal­da­mi­se peen kunst
Järgmine artikkelAru­kü­la koo­li re­konst­ruee­ri­mi­se esi­me­ne etapp on lõ­pu­sir­gel