Keh­ra las­teae­da­de toi­du-koo­so­le­kud on edas­pi­di kaks kor­da aas­tas

1620

Ku­na Le­pat­rii­nu ja Las­te­ta­re hoo­le­ko­gu­de liik­med pöördusid las­teaia­toi­du tee­mal vo­li­ko­gu poo­le, kut­sus val­la­va­lit­sus kok­ku ümar­laua. Osa­le­sid mõ­le­ma las­te­aia ju­hid ja hoo­le­ko­gu­de liik­med, Keh­ra koo­li ja söök­la ning val­la­va­lit­su­se esin­da­jad. Lap­se­va­ne­mad te­gid et­te­pa­ne­kuid – asen­da­da üks ka­hest-kol­mest hom­mi­ku­sest pii­ma­su­pist nä­da­las taas pud­ru­ga, pak­ku­da sü­si­ve­si­ku­te­roh­keid hom­mi­ku­söö­gi­hel­beid õh­tuoo­te ase­mel pi­gem hom­mi­kul, püü­da kok­ka­del koo­li­va­heae­ga­del las­teae­da­des­se te­ha pool­fab­ri­kaa­ti­de ase­mel ise kot­let­te ja muud.
Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja üt­les, et on tek­ki­nud va­lea­ru­saa­mu, ku­na lap­se­va­ne­mad ei tea, et üks või tei­ne toit, mi­da las­teaias pa­ku­tak­se, on koo­li­kok­ka­de en­di teh­tud: „Näi­teks koo­li­se­pi­kut küp­se­tab oma köök. Lep­pi­si­me kok­ku, edas­pi­di li­sa­tak­se sel­lis­te küp­se­tis­te juurde me­nüüs­se „oma köök“.“
Po­si­tiiv­se­na too­di väl­ja, et ma­ka­ro­ni­de ase­mel on sa­ge­ne­nud kar­tu­li ja tat­ra ka­su­ta­mi­ne. Ka Le­pat­rii­nu hoo­le­ko­gu lii­ge Kat­rin Roo­me­re kii­tis, et prob­lee­mi tõs­ta­ta­mi­sest on ol­nud ka­su: „Muu­tu­sed on mär­ga­ta­vad, vii­ma­se kuu aja jook­sul on las­teae­da­de me­nüü ol­nud vä­ga hea.“
Mar­ge Ra­ja sõ­nul olid toi­du-tee­ma­li­sed koo­so­le­kud ka mõ­le­ma las­teaia hoo­le­ko­gul, need on ol­nud eda­si­vii­vad. Ta sel­gi­tas, et kõiki sea­dus­test tu­le­ne­vaid nõu­deid on Keh­ra koo­li ja las­teae­da­de toit­lus­ta­mi­sel täi­de­tud, ter­vi­se­kait­sel et­te­hei­teid ei ole, nüüd on ees­märk ha­ka­ta las­te toit­lus­ta­mi­sel läh­tu­ma ter­vist eden­da­vast me­nüüst. Ta ole­tas, kui ha­ka­tak­se ka­su­ta­ma ter­vi­se­aren­guins­ti­tuu­di soo­vi­ta­tud me­nüü­sid, või­vad esial­gu tek­ki­da ta­ga­si­löö­gid: „Need on hoo­pis teist­su­gu­sed toi­dud, kui te­hak­se prae­gu. Lep­pi­si­me kok­ku, et kat­se­ta­me uu­si toi­te mi­tu kor­da, ena­mas­ti lap­sed har­ju­vad ja hak­ka­vad neid söö­ma. Ka va­ne­maid pea­me ha­ri­ma – alus­ta­me sel­lest, et tel­li­me las­teae­da­des­se toi­du­pü­ra­mii­di pla­ka­teid.“
Edas­pi­di ha­ka­tak­se kok­ku saa­ma kaks kor­da aas­tas. Au­gus­tis ana­lüü­si­tak­se, mil­li­seid muu­da­tu­si on me­nüüs teh­tud, mi­da võiks veel te­ha. Las­teae­da­des on vi­hi­kud, ku­hu va­ne­mad saa­vad kir­ju­ta­da oma ar­va­mu­sed toi­du koh­ta.

Eelmine artikkelTammistu kogemus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu rat­tur AI­DI GER­DE TUISK sai Ees­ti MV-l pronks­me­da­li