Keh­ra las­te­hoiu­rühm alus­tab tu­le­val nä­da­lal

1535

Es­mas­päe­val, 13. märt­sil alus­tab Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia juu­res töö­le las­te päe­va­hoid. Las­teaia kõr­val re­no­vee­ri­tud en­dis­tes raa­ma­tu­ko­gu­ruu­mi­des tööd alus­tav päe­va­hoid saab vas­tu võt­ta ku­ni 14 last, töö­le hak­kab 3 lap­se­hoid­jat. Päe­va­hoiu­rühm eri­neb las­teaiast sel­le poo­lest, et seal ei toi­mu õp­pe­te­ge­vust, mi­da näeb las­teae­da­de­le et­te riik­lik õp­pe­ka­va. Ani­ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja üt­les, et päe­va­hoi­du oo­da­tak­se eel­kõi­ge just neid lap­si, kes las­teae­da­de sõi­me­rüh­ma­des­se ei mah­tu­nud ehk al­la 3aas­ta­seid, üle 3 aas­ta va­nu­sed lap­sed püü­tak­se pai­gu­ta­da las­teaia­rüh­ma­des­se. Päe­va­hoiu ava­mi­se­ga enam üks­ki laps val­las sel õp­peaas­tal las­teaia­jär­je­kor­da ei jää, kin­ni­tas abi­val­la­va­nem.