Keh­ra lä­he­dal põl­lul põ­les ma­ha Kop­li­mäe Ag­ro uus kom­bain

4749
Kui­gi pääst­jad jõud­sid Keh­rast ko­ha­le loe­tud mi­nu­ti­te­ga, ei õn­nes­tu­nud põ­le­ma süt­ti­nud kom­bai­ni enam pääs­ta.

Möö­du­nud kol­ma­päe­va õh­tu­poo­li­kul süt­tis Keh­ra lä­he­dal põl­lul põ­le­ma OÜ Kop­li­mäe Ag­ro kom­bain.

OÜ Kop­li­mäe Ag­ro mul­lu os­te­tud Claa­si või­mas lin­ti­de­ga kom­bain läks kol­ma­päe­val tä­na­vu esi­mest päe­va vil­ja võt­ma, sai sõi­ta um­bes 400 meet­rit, kui hak­kas tos­sa­ma. Loe­tud se­kun­did hil­jem olid Keh­ra kü­las An­de­vei mõi­sa vas­tas asu­val põl­lul töö­ta­nud ma­si­nast väl­jas esi­me­sed lee­gid. Ku­na kom­bai­ni moo­to­rit seis­ma jät­ta ei õn­nes­tu­nud ja oma tu­le­kus­tu­tist abi ei ol­nud, he­lis­tas Kop­li­mäe Ag­ro oma­nik Ago Pär­na­mäe häi­re­kes­ku­ses­se.
„Keh­ra ko­man­do me­hed olid ko­hal vä­ga rut­tu ja te­gut­se­sid kii­res­ti, kuid te­ha pol­nud enam mi­da­gi, küm­ne mi­nu­ti­ga oli kom­bain lee­ki­des ja põ­les ma­ha,“ rää­kis Ago Pär­na­mäe.
Kus­tu­tus­töid juh­ti­nud Keh­ra ko­man­do mees­kon­na­va­nem Er­ko Kruu­sa­mä­gi üt­les, et said väl­ja­kut­se kol­ma­päe­val, 9. au­gus­til kell 18.07 ning pääst­jad olid põl­lul 18.13: „Kui ko­ha­le jõud­si­me, käis kõ­va pauk, plah­va­tas kü­tu­se­paak või reh­vid. Kom­bain oli täis­lee­ki­des, se­da enam pääs­ta ei saa­nud, see­tõt­tu ei ha­ka­nud me kus­tu­ta­mi­seks vah­tu ka­su­ta­ma – et vil­ja mit­te kah­jus­ta­da, ka­su­ta­si­me vett ja ku­lu­luu­da­sid.“
Keh­ra kol­me­le pääst­ja­le tu­lid ap­pi ka Raa­si­ku va­ba­taht­li­kud. Kus­tu­tus­tööd kest­sid kel­la poo­le ka­hek­sa­ni. 60 hek­ta­ri suu­ru­sest põl­lust läks tu­le­roaks um­bes 200 ruut­meet­rit, kok­ku hä­vis koos kom­bai­nis ol­nud vil­ja­ga um­bes 8 ton­ni ta­liot­ra, mil­le ton­ni­hind on 150 eu­rot. Mul­lu os­te­tud kom­bain, mil­le pilt oli aas­ta ta­ga­si Sõ­nu­mi­too­ja esi­kaa­nel, mak­sab uue­na pool mil­jo­nit eu­rot. Vra­kiks muu­tu­nud ma­sin oli kind­lus­ta­tud, põld mit­te.
Mil­lest võis tu­li al­gu­se saa­da, ei osa­nud Ago Pär­na­mäe öel­da.
„Täie­lik müs­ti­ka,” nentis ta ja lisas, et masin oli Konekesko Eesti ASis hool­da­tud.
Es­mas­päe­val vii­di kom­bai­niv­rakk eks­per­tii­si, et sel­gi­ta­da väl­ja põ­len­gu põh­jus.
Kop­li­mäe Ag­rol on vil­ja kok­ku 1500 hek­ta­ril. Saa­gi ko­ris­ta­mist jät­ka­ti et­te­võt­te tei­se, väik­se­ma Le­xio­ni kom­bai­ni­ga, li­saks ren­di­ti naa­ber­val­last Ko­selt OÜst Kõr­ge­mäe Ag­ro kaks kom­bai­ni. Ago Pär­na­mäe aval­das loo­tust, et nä­da­la jook­sul saa­dak­se põ­le­nud kom­bai­ni ase­mel uus.
„Vil­ja­saak on kind­las­ti pa­rem kui eel­mi­sel aas­tal, kuid kol­mest väi­ke­sest kom­bai­nist jääb meie põl­du­de­le vä­heks, pea­me leid­ma rut­tu la­hen­du­se, mui­du jääb vi­li ma­ha,“ lau­sus ta.
Hil­ju­ti oli Kop­li­mäe Ag­ro jaoks ka üks tun­du­valt rõõm­sam sünd­mus – Ani­jal val­mis uus vil­jaait, ku­hu ma­hub ku­ni 8000 ton­ni vil­ja. Seal ha­ka­tak­se hoid­ma nii oma vil­ja, kui pa­ku­tak­se tee­nust teis­te­le vil­ja­kas­va­ta­jai­le.
„Kui­va­ta­me vil­ja ära, siis pa­ne­me ai­ta hoiu­le. Kui laev tu­leb sis­se, vea­me sa­da­mas­se,“ sel­gi­tas Ago Pär­na­mäe.

Eelmine artikkelSel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid
Järgmine artikkelViimikud tantsisid Europeade’il