Keh­ra kos­su­sõb­rad koh­tu­sid pal­lip­lat­sil rii­gi­ko­gu liik­me­te­ga

2167
Rii­gi­ko­gu­la­sed ja Keh­ra kos­su­sõb­rad pä­rast sõp­rus­män­gu ühis­pil­dil.

Rah­va­saa­di­ku­te mees­kond alis­tas sõp­rus­män­gus Ani­ja val­la korv­pal­li­har­ras­ta­ja­te se­ga­võist­kon­na 68:51.

Tei­si­päe­va, 4. ap­ril­li õh­tul oli rii­gi­ko­gu mees­kond Keh­ra spor­di­hoo­ne pal­lip­lat­sil seits­me­ke­si: rii­gi­ko­gu­la­sed Rai­ner Vak­ra, Re­mo Hols­mer, Han­no Pev­kur, Kal­vi Kõ­va, Dmit­ri Dmit­ri­jev ja Too­mas Jür­gens­tein, en­di­ne rii­gi­ko­gu­la­ne ja mi­nis­ter Ran­nar Vas­sil­jev ning Ri­ho Kan­gur rii­gi­ko­gu kant­se­leist. Keh­ra se­ga­võist­kon­nas oli 11 lii­get: An­ge­li­ka Va­ris, An­ni­ka Kask, Kel­li El­lus, Ai­var Ur­va, Al­lan Vaik­sa­lu, Jaa­nis Väi­nas­te, Ja­nek Oru­mä­gi, Mar­gus Olesk, Peep Kask, San­der Sep­mann ja Sil­ver Nurm­sa­lu.
Män­gi­ti 4×10 mi­nu­tit. Ko­ha­lik pub­lik – män­gu­le oli kaa­sa ela­mas 117 pealt­vaa­ta­jat – toe­tas hää­le­kalt oma­sid. Rii­gi­ko­gu­la­si er­gu­tas val­jult üks­nes Kal­vi Kõ­va, se­da­gi siis, kui is­tus va­ru­män­gi­ja­te pin­gil.
Kui­gi al­gus oli ko­ha­li­ke jaoks pal­ju­tõo­tav – ava­vee­ran­di 6. mi­nu­til juh­tis Keh­ra võist­kond 4:0, oli pea­gi tab­lool viik, siis läks rii­gi­ko­gu mees­kond juh­ti­ma, esi­me­se vee­ran­da­ja lõ­pus kas­va­tas edu­sei­su 10punk­ti­li­seks. Tei­sel vee­ran­da­jal suu­tis ko­du­võist­kond va­het vä­hen­da­da, ava­poo­laeg lõp­pes rii­gi­ko­gu­las­te 33:24 edu­sei­sus. Tei­sel poo­l­ajal va­he kas­vas, lõpp­tu­le­mus oli 68:51 Toom­pea mees­kon­na­le.
Ülep­lat­si­mees ja kõi­ge suu­rem pea­va­lu ko­ha­li­ke­le oli Rai­ner Vak­ra, kes vis­kas 25 punk­ti. Han­no Pev­kur tõi võit­jai­le 16 punk­ti. Ko­du­võist­kon­na re­sul­ta­tiiv­seim oli San­der Sep­mann 14 punk­ti­ga, Ja­nek Oru­mä­gi ja Jaa­nis Väi­nas­te vis­ka­sid kumb­ki 8 punk­ti. Võist­kon­na­le tõid punk­te ka nais­män­gi­jad ning An­ge­li­ka Va­ris ja An­ni­ka Kask olid Keh­ra ain­sad kol­me­punk­ti­vis­ka­jad.
Kü­la­lis­võist­kond kin­kis Keh­ra kos­su­sõp­ra­de­le rii­gi­ko­gu koh­vi­tas­sid, ko­ha­li­kud kin­ki­sid vas­tu A-Vors­ti too­dan­gut.

Rii­gi­ko­gu käib sõp­rus­män­gu­del ko­gu Ees­tis
Rii­gi­ko­gu lii­ge Kal­vi Kõ­va üt­les, et käi­vad iga tei­si­päe­va õh­tul korv­pal­li män­gi­mas, on ka rii­gi­ko­gu en­di­sed liik­meid ja mi­nist­reid: „Pal­lip­lat­sil ei loe, mil­li­ses­se era­kon­da kee­gi kuu­lub. Rõ­hu­ta­me ka noor­te­le, et spor­di­män­gud ühen­da­vad ning nen­de kau­du leiab en­da­le häid sõp­ru.“
Tao­li­ne mäng, na­gu oli Keh­ras, po­le nen­de jaoks ha­rul­da­ne: „Pea­me tih­ti sõp­rus­män­ge, ole­me män­gi­nud ko­gu Ees­tis, nä­da­la pä­rast lä­he­me Vil­jan­di­maa­le. Me ei või­da su­gu­gi ala­ti. Siin oli meil vä­ga esin­dus­lik võist­kond – va­hel käi­me viie­ke­si. Aeg-ajalt on abis ka mi­nist­rid Ind­rek Saar ja Jü­ri Ra­tas, kui­gi Jü­ri Ra­tas vii­ma­sel ajal vä­hem.“
Keh­ra kos­su­sõp­ra­de võist­kon­da hin­das rii­gi­ko­gu­la­ne tub­liks ja pi­das vää­ri­li­seks vas­ta­seks, kui­gi vis­ked õn­nes­tu­sid Toom­pea mees­tel pa­re­mi­ni: „Meil on siin just­kui ko­du­korv.“
Rai­ner Vak­ra rõõ­mus­tas, et Keh­ra män­gul oli pal­ju pealt­vaa­ta­jaid. Ka Kal­vi Kõ­va ar­vas, et Keh­ras oli to­re män­gi­da ja tul­lak­se uues­ti, kui kut­su­tak­se, kui­gi mit­te vä­ga sa­ge­li, ku­na saab kut­seid pal­ju­des­se pai­ka­des­se. Pea­le pal­li­män­gi­mi­se rää­gi­vad nad siis ka soo­vi­ja­te­ga jut­tu, kuu­la­vad mu­re­sid.

Keh­ra­las­tel ram­bi­pa­la­vik
Keh­ra võist­kon­na liik­med An­ge­la Va­ris ja Peep Kask ole­ta­sid, et kao­tu­se üks põh­jus võis ol­la ram­bi­pa­la­vik – kaks kor­da nä­da­las har­ju­ta­vad har­ras­tus­korv­pal­lu­rid ei tund­nud eri­ti au­kar­tust rii­gi­ko­gu­las­te ees, küll aga pol­nud har­ju­nud män­gi­ma pub­li­ku ees.
„Me pol­nud sel­leks val­mis, et pealt­vaa­ta­jaid oli roh­kem kui mõ­nel­gi kä­si­pal­li­võist­lu­sel. See pa­ni käe vä­ri­se­ma,“ mär­kis Peep Kask.
An­ge­la Va­ris li­sas: „Kah­ju, et al­gu­ses läks va­he pi­kaks, tei­sel poo­la­jal suut­si­me ju­ba korv-kor­vi vas­tu män­gi­da. Taht­si­me, et kõik saak­sid män­guae­ga, te­gi­me pi­de­valt va­he­tu­si. Ehk sel­le­pä­rast ei õn­nes­tu­nud te­ha kor­ra­lik­ke rün­na­kuid.“
Peep Kask üt­les, et rii­gi­ko­gu­las­tel oli võh­ma roh­kem, Keh­ra män­gi­jad olek­sid pi­da­nud män­gu­tem­pot al­la su­ru­ma, et jõu­va­ru­sid sääs­ta: „Laua­võit­lu­ses olid nad pea­ja­gu meist üle.“
Ka An­ge­la Va­ris kii­tis pub­li­kut, rii­gi­ko­gu mees­te pu­hast ja in­tel­li­gent­set män­gu: „Rai­ner Vak­ra oli ise­gi nii vii­sa­kas, et ter­vi­tas ja kät­les ke­set oma rün­na­kut. Või oli see liht­salt nen­de tak­ti­ka meie tä­he­le­pa­nu ha­ju­ta­mi­seks. Rai­ner Vak­ra oli vas­tas­võist­kon­na kõi­ge sil­ma­paist­va­m män­gi­ja.“
Oli to­re mäng, nüüd võiks rii­gi­ko­gu võist­kond meid kül­la kut­su­da, ar­va­sid Keh­ra kos­su­sõb­rad.

Eelmine artikkelENN KIRS­MAN: „Lok­sa ja Kuu­sa­lu tul­nuks sund­lii­ta pal­ju va­rem.“
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­last lä­heb maa­kon­na­võist­lu­se­le 10 lau­lu­last