Keh­ra koo­li­ va­ba­riik­li­ku olüm­piaa­di kaksikvõit

1208

Es­mas­päe­val, 3. ap­ril­lil Tal­lin­na Üli­koo­lis toi­mu­nud ees­ti keel tei­se kee­le­na saa­vu­tas esi­ko­ha Keh­ra güm­naa­siu­mi 10. klas­si õpi­la­ne Ve­ro­ni­ka Fo­mi­na. Te­ma klas­siõ­de Iri­na-Kat­rin Kou­del­ka tu­li tei­seks. Nen­de ju­hen­da­ja Mar­ga­ri­ta Kuus­maa rää­kis, et lõpp­voo­ru pää­se­mi­seks tu­li kir­ju­ta­da uu­ri­mis­töö tee­mal „Kee­le­li­ne vii­sa­kus“: „Ve­ro­ni­ka kir­ju­tas tee­mal „Si­na­ta­mi­ne ja teie­ta­mi­ne Keh­ra güm­naa­siu­mi näi­tel“ ning Iri­na „Noor­te mo­bii­li­vest­lu­sed Keh­ra güm­naa­siu­mi näi­tel“.“ Lõpp­voo­ru pää­sesid 40 pa­re­mat, neist küm­me 9.-10. klas­si ar­ves­tu­ses. Lõpp­voo­rus tu­li la­hen­da­da kir­ja­lik­ke üle­san­deid ja kir­ju­ta­da loov­töö, suu­li­ses voo­rus et­tean­tud tee­mal oma­va­hel ves­tel­da. Õpe­ta­ja sõ­nul olid Keh­ra neiud vä­ga usi­nad ega va­ja­nud pal­ju ju­hen­da­mist.

Eelmine artikkelIda-Har­jus taas­ta­vad mõi­sa­köö­gi tra­dit­sioo­ni Ani­ja ja Kol­ga mõis
Järgmine artikkelRaa­si­ku koo­li­hoo­ne re­mont ja juur­dee­hi­tus val­mi­vad um­bes kuu aja pä­rast