Keh­ra ko­man­dost va­ba­riik­li­ku­le võist­lu­se­le kaks mees­kon­da

1112

Kaks nä­da­lat ta­ga­si Las­na­mäel toi­mu­nud võist­lu­sel „Põh­ja pääs­te­kes­ku­se aas­ta ko­man­do 2017“ osa­le­sid Tal­lin­na ja Har­ju­maa 13 ko­man­dost 5 võist­kon­da, neist kaks olid Keh­rast. Põh­ja pääs­te­kes­ku­se aas­ta ko­man­doks tu­li Keh­ra II võist­kond koos­sei­sus Er­ko Kruu­sa­mä­gi, Siim Gel­lert, Rai­go Vak­ra ja Mark Rei­si. Keh­ra ko­man­do­le ta­gas kak­sik­või­du Keh­ra I mees­kond, kes ka mul­lu saa­vu­tas Põh­ja piir­kon­nas 2. ko­ha: Han­nes Kuk­ke, Al­vin Ko­bin, Tau­no Kuu­se­mets ja Ro­man Svi­ri­dov.
Võis­tel­di kol­mel alal. Es­malt tu­li tu­le­kah­just pääs­ta ini­me­ne. Sel­leks pi­did kõik mees­kon­na­liik­med pa­ne­ma sel­ga kait­se­riie­tu­se, võt­ma au­tost va­ja­li­ku va­rus­tu­se, imi­tee­ri­ma rau­duk­se lam­mu­ta­mist ning pääst­ma hoo­ne tei­selt kor­ru­selt tu­le­van­gi jää­nud ini­me­ne. Tei­ne üle­san­ne oli au­to­juh­ti­de vi­gur­sõit, kus tu­li sõi­ta tu­le­tõr­jeau­to­ga edas­pi­di ja ta­gur­pi­di slaa­lo­mit ning ta­gur­da­ma bok­si. Keh­ra mees­kon­da­des te­gid se­da Siim Gel­lert ja Tau­no Kuu­se­mets. Vii­ma­ne oli kom­bi­nee­ri­tud har­ju­tus, mil­les imi­tee­ri­ti nel­jan­da kor­ru­se pöö­nin­gu tu­le­kah­ju. Mees­tel tu­li voo­li­kud viia kol­man­da­le kor­ru­se­le, tõm­ma­ta nöö­ri abil üles ka ke­tas­lõi­kur, pan­na sel­ga hin­ga­mi­sa­pa­raat ja min­na nel­jan­da­le kor­ru­se­le tuld kus­tu­ta­ma. Kõik har­ju­tu­sed olid kii­ru­se pea­le.
Ko­man­do­pea­lik Ai­var Ka­ri rää­kis, et võist­lus­teks tree­ni­tak­se oma ko­man­dos. Osa me­hi tu­leb va­ba­del päe­va­del har­ju­ta­ma, osa­li­selt saab ka töö ajal har­ju­ta­da.
„Mi­na na­tu­ke ju­hen­dan, võ­tan ae­ga ja vaa­tan, mis vi­gu me­hed tee­vad, see­jä­rel lih­vi­me,“ sõ­nas ta.
Keh­ra ko­man­dos on 20 pääst­jat, neist peaae­gu poo­led ehk 8 osa­le­sid kut­se­võist­lus­tel. Oma re­gioo­nis pa­ri­ma­te hul­ka tu­le­mi­ne ta­gas Keh­ra mõ­le­ma­le mees­kon­na­le pää­su va­ba­riik­li­ku­le võist­lu­se­le „Eliit­ko­man­do“, kus osa­le­vad iga re­gioo­ni pa­ri­mad, kok­ku 16 võist­kon­da. Võist­lu­sed on juu­ni lõ­pus Väi­ke-Maar­jas.
„Lä­he­me oma väi­ke­se ko­man­do­ga aja­lu­gu te­ge­ma – va­rem po­le üks­ki ko­man­do osa­le­nud seal ka­he võist­kon­na­ga,“ mär­kis Ai­var Ka­ri.
Ta li­sas, et üle-ees­ti­li­sel võist­lu­sel on üle­san­deid roh­kem ja need on kee­ru­li­se­mad. Eel­mi­sel aas­tal saa­vu­tas Keh­ra I mees­kond „Eliit­ko­man­do“ võist­lu­sel 3. ko­ha. Kui­das lä­heb tä­na­vu, ei osa­nud ko­man­do­pea­lik en­nus­ta­da.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ten­ni­se ava­võist­lu­se või­tis ERK­KI VIL­LEMS
Järgmine artikkelLi­ba-AH­RENS te­gi facebookis vea ja ava­li­kus­tas en­da