Keh­ra kä­si­pal­li­mees­kond alis­tas Vil­jan­di HC

1080

Ees­ti mees­te kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kol­ma­päe­val, 21. märt­sil võõr­sil Vil­jan­di HC suu­relt 33:20 ning kat­kes­tas sel­le­ga mul­ki­de 7män­gu­li­se või­du­see­ria.

Män­gu al­gus kul­ges ta­sa­vä­gi­selt, kuid siis vis­ka­sid Keh­ra män­gu­me­hed ka­he mi­nu­ti jook­sul 5 vä­ra­vat vas­tas­te 1 vas­tu ning läk­sid juh­ti­ma 8:4. Järg­mi­se 11 mi­nu­ti­ga ta­bas kumb­ki mees­kond vaid ühe kor­ra, see­juu­res tõr­jus Keh­ra vä­ra­va­vaht Mi­ko­la Naum kaks ka­ris­tus­vi­set. Ava­poo­la­ja või­tis Keh­ra 15:11.

Tei­sel poo­la­jal va­he ai­nult kas­vas ning va­he­peal ju­ba 10 punk­ti­ga juh­ti­nud Keh­ra mees­kond sai üle­kaa­lu­ka või­du. Ind­rek Nor­mak ja Dmõt­ro Jan­kovs­ki vis­ka­sid 6 ja Kas­par Lees 5 vä­ra­vat.

Aru­kü­la/Au­den­tes män­gis sa­mal ajal võõr­sil HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti vas­tu. Ava­poo­laeg kao­ta­ti 7:15. Hoo­li­ma­ta pin­gu­tus­test tei­sel poo­la­jal tu­li vas­tu võt­ta 20:26 kao­tus. Alek­san­der Kes­kü­la vis­kas Aru­kü­la/Au­den­te­se pa­ri­ma­na 4 vä­ra­vat.

Sel nä­da­lal lõ­pe­vad va­he­tur­nii­rid. Keh­ra mees­kond män­gib kol­ma­päe­val, 28. märt­sil ko­dus Põl­va Coo­pi­ga, Aru­kü­la/Au­den­tes ko­du­saa­lis Ta­pa­ga. Vii­ma­sest män­gust sel­gub, kumb saab meist­ri­võist­lus­tel 7. ko­ha, kumb jääb vii­ma­seks. Ko­du­mees­kon­da pääs­tab vii­ma­sest ko­hast vaid võit, vii­gi kor­ral saab eel­vii­ma­se ko­ha SK Ta­pa.

„Üks­kõik, mil moel, ta­ha­me või­ta,“ kom­men­tee­ris Aru­kü­la/Au­den­te­se peat­ree­ner Mar­tin Nood­la.
Põl­va Ser­vi­ti on põ­hi­tur­nii­ri kin­del võit­ja, ka Vil­jan­di HC on pää­se­nud pool­fi­naa­li.

Eelmine artikkelKeh­ra jaa­mas koh­tu­sid sealt 69 aas­tat ta­ga­si Si­be­ris­se küü­di­ta­tud
Järgmine artikkelKuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja pro­jekt on val­mis